داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Masoud Goharimanesh مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
Farhad Shaker مهندسی عمران دانشگاه ولیعصر رفسنجان
فرهود آذرسینا فیزیک دریا، هیدرودینامیک واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
مجید آقابابایی مهندسی برق معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
احمد آل احمد مهندسی برق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عطاء الله ابراهیم زاده مهندسی برق مدرس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- مازندران
ادیب ابریشمی فر مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
مصطفی ابویی اردکان دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه خوارزمی
میرمحمد اتفاق مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک- مهندسی مواد دانشگاه تبریز
علی احمد پور مهندسی مکانیک استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه امیر کبیر ، تهران ، ایران
محمد احمدنژاد فیزیک دریا مربی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر
حسین احمدی کیا مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مجید اسحق نیموری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس
شهروز اسدی مهندسی برق -مخابرات دانشگاه شهید بهشتی
اکبر اسفندیاری سازه کشتی و فراساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جعفر اسکندری جم مهندسی مکانیک مهندسی فناوری های ساخت, عضو هیئت علمی
رضا اسلامی فارسانی مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهدی اسماعیلی فیزیک دریا عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار / دانشکده علوم دریایی / گروه اقیانوس شناسی
مهرداد اعظمی مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
حسین افشار مهندسی مکانیک گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
محمد اکبری نسب فیزیک دریا دانشگاه مازندران
کریم اکبری وکیل ابادی مهندسی دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
سارا الهیاری بیک فیزیک دریا دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
مجید الیاسی مهندسی مکانیک عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
شروین امیری مهندسی برق
هادی امیری مهندسی برق استادیار دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران.
محمد رضا انصاری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی عضو هیئت علمی/ دانشگاه تربیت مدرس
علی باباخانی مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
مصطفی باغانی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
سیما باهری مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی مکانیک- گروه مهندسی مکانیک
محمد بختیاری مهندسی دریایی، هیدرودینامیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی بخشنده رستمی مهندسی دریایی، هیدرودینامیک دانشگاه فدرال ریود ژانیرو برزیل
محمد علی بدری مهندسی دریایی، هیدرودینامیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی بدری مهندسی دریایی
مهدیار برفه یی مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی سیرجان- دانشگاه صنعتی سیرجان- دانشکده مکانیک
مجید بنی ادم مهندسی مکانیک هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
آزیتا بهبهانی فناوری های زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
احسان بهمیاری مهندسی دریایی دانشگاه خلیج فارس
روزبه پناهی مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
محسن پورفلاح مهندسی مکانیک دانشگاه علوم فنون بابل
جاماسب پیرکندی مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - مجتمع دانشگاهی هوافضا
مسعود ترابی آزاد فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
شهریار تمندانی مهندسی برق، مهندسی برق- الکترونیک عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری
فرید توتونچیان مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرحسین جاوید فیزیک دریا رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محسن جلالی مهندسی برق دانشگاه شاهد
ایرج جلیلی مهندسی مکانیک جهاد خودکفایی نداجا
سیامک جمشیدی فیزیک دریا مدیر مرکز اقیانوس شناسی دریای خزر (نوشهر)
محمد جوادی مهندسی مکانیک
مهرداد جوادی مهندسی مکانیک هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
حسین حاتمی مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک دانشگاه لرستان
سجاد حاجی زاده مهندسی دریایی، هیدرودینامیک دانشگاه خلیج فارس
احمد حاجیوند مهندسی دریایی، هیدرودینامیک هیات علمی، مهندسی کشتی سازی، مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
خسرو حسینی مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان
سید عباس حسینی مهندسی عمران عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران
حسین حسینی نژاد مهندسی برق hosseini_nezhad@eetd.kntu.ac.ir
عبدالصمد حمیدی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا خدمتی سازه کشتی و فراساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین خسروشاهی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا خسروی مهندسی برق- کنترل دانشگاه نوشیروانی بابل
نجمه خضرائیان مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران.
محسن خطیبی نیا مهندسی عمران عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند
محمدرضا خلیل آبادی فیزیک دریا استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی جعفر خوش خلق فیزیک دریا استادیار پژوهشگاه اقیانوس شناسی
روح الله خوشخو مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی هیات علمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد خویشه مهندسی برق، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی برق-الکترونیک دریا، مهندسی برق- جنگال، مهندسی برق-مخابرات - میدان استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
امیرسامان خیرخواه مهندسی صنایع دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا
احمد دالوند مهندسی عمران استادیار گروه عمران دانشگاه لرستان
محمد دانش مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول دانشفراز مهندسی عمران، هیدرودینامیک دانشکده عمران- دانشگاه مراغه- معاونت دانشجویی
فاطمه دباغ کاشانی مهندسی برق، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی برق-مخابرات - میدان دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین دریجانی مهندسی عمران، مهندسی مکانیک هیئت علمی/دانگاه باهنر کرمان
رضا دزواره رسنانی مهندسی دریایی، مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
عباس دشتی منش سازه کشتی و فراساحلی، هیدرودینامیک دانشگاه خلیج فارس
حسین دلایلی مهندسی عمران، مهندسی مکانیک هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ابوالفضل دلبری فیزیک دریا دانشگا۶ علوم‌و فنون خرمشهر
حامد دلدار فیزیک دریا پژوهشگر پسا دکتری فیزیک دریا دانشگاه تهران
محمدرضا دلیری مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
سید حسین دیباجیان مهندسی مکانیک استادیار/ دانشگاه شهید بهشتی
مهدی دینی مهندسی عمران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - گروه مهندسی عمران
محمد ذونعمت کرمانی مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس رامیار مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مریم راه بانی فیزیک دریا گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
علی رحمانی هنزکی سازه کشتی و فراساحلی، مهندسی دریایی، مهندسی عمران
عبدالرضا رحمتی مهندسی برق دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، 13114-16846، ایران
امیرمسعود رحیمی مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
حمید رضائی مهندسی دریایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
خسرو رضائی مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد
محمد جواد رضائی مهندسی برق، مهندسی برق- الکترونیک دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
بهروز رضایی مهندسی برق- کنترل دانشگاه نوشیروانی بابل
غلامعلی رضایی راد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی برق
محمد رضایی سنگتابی مهندسی دریایی دانشگاه امیر کبیر
سید محمد رضوی زاده مهندسی برق، مهندسی برق-الکترونیک دریا، مهندسی برق- جنگال دانشکده مهندسی برق - دانشگاه علم و صنعت ایران
امین رمضانی مهندسی برق، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی برق- کنترل، مهندسی برق-مخابرات - میدان هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس
علی رمضانی ورکانی مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
عباس زارع نژاد اشکذری مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
مرتضی زنگانه سازه کشتی و فراساحلی دانشگاه گلستان
رامین زیبا سرشت فناوری های زیستی دانشیار شیمی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) و دانشگاه علوم پزشکی اجا
آزاده ساجدین مهندسی مکانیک محقق پست دکتری در دانشگاه هادرسفیلد انگلستان
محمود سالاری دریامانی، مهندسی دریایی، هیدرودینامیک دانشگاه جامع امام حسین (ع)- دانشکده فنی و مهندسی - گروه مکانیک
حسام الدین سالاریان مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
عباس سام مهندسی مکانیک- مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مصباح سایبانی سازه کشتی و فراساحلی، فیزیک دریا، مهندسی دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر الدین سپهری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد سعیدی مهرآباد مدیریت بنادر، مهندسی صنایع دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت
ندا سلطانی فناوری های زیستی دانشکده علوم پایه
کاوه سلیمانی دکتری مهندسی دریا دانشگاه امیر کبیر
لیدا سلیمی مهندسی دریایی علوم ومهندسی محیط زیست،علوم وفنون دریائی،دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران
محمدرضا سهیلی فر مهندسی برق-سونار، مهندسی برق-مخابرات - میدان مدیر گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
علیرضا سیادتان مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
سید مصطفی سیادت موسوی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت، دانشکده عمران
سیدمسعود سیدامیرخانی مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
سعید سیف مهندسی دریایی دانشگاه صنعتی شریف
مریم سیوف جهرمی فیزیک دریا استادیار گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
عباس سیوندی مهندسی عمران عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمان عمران
ناصر شابختی مهندسی عمران عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
فردین شالویی فناوری های زیستی دانشگاه شهرکرد.گروه شیلات و محیط زیست
محمد صادق شاهرخی - دهکردی مهندسی برق- کنترل، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی عضو هیئت علمی - دانشگاه شهید بهشتی
سید وهاب شجاع الدینی مهندسی برق پژوهشکده‌ی برق و فناوری اطلاعات، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
محمدحسن شجاعی فرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی شفیعی فر شفیعی فر مهندسی عمران استاد دانشگاه تربیت مدرس
رضا شمسی مهندسی دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
سعید شمقدری استاد گروه کنترل دانشگاه علم و صنعت
حسین شهرکی مهندسی عمران دانشگاه بجنورد , دانشکده مهندسی عمران
بهروز شهریاری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی مکانیک
آزاده شهیدیان مهندسی مکانیک استادیار رانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ایران
مجتبی شیخی ازغندی مهندسی مکانیک عضو هیات علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات، گروه مهندسی مکانیک
رمضانعلی صادق زاده مهندسی برق، مهندسی برق-مخابرات - میدان عضو هیات علمی
احمد صداقت مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
امین صداقت مهندسی عمران دانشگاه تبریز
سید حسن صدیقی مهندسی برق-مخابرات - میدان دانشکده فناوریهای نوین علم و صنعت
مصطفی صدیقی زاده مهندسی برق گروه اموزشی مهندسی برق،دانشکده مهندسی برق،دانشگاه شهید بهشتی
هادی صلواتی مهندسی مکانیک Department of Mechanical Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Jomhoori Blvd., Kerman, Iran
مصطفی طالبی مهندسی مکانیک طراحی کاربردی دانشگاه قم
اصغر طاهری مهندسی برق دانشگاه زنجان
علی طوفانزاده مژدهی مهندسی برق مدرس مؤسسه آموزش عالی مارلیک و دانشگاه های سطح کشور
مجید طیرانی مهندسی برق-مخابرات - میدان دانشگاه علم‌و صنعت ایران
احسان عابدینی مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی دانشگاه هرمزگان
اکرم عباسپور مهندسی عمران دانشگاه تبریز
ایمان عباسپور مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
آرش عباس نیا مهندسی دریایی هیئت علمی /دانشگاه صنعت نفت
جواد عباسی آقاملکی مهندسی برق، مهندسی برق- الکترونیک دانشگاه دامغان
علی اکبر عباسیان آرانی مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی گروه حرارت و سیالات - دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
محمود رضا عباسی کاریزبالا فیزیک دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خامنه ای
محمدیعقوب عبدالله زاده جمال آبادی مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی چابهار
مهدی عجمی مهندسی عمران عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
پدرام عدالت سازه کشتی و فراساحلی عضوهیئت علمی- دانشگاه صنعت نفت، دانشکده علوم دریایی
مصطفی عرب تاش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
مریم عرب عامری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علیرضا عرفانیان مهندسی برق دانشگاه مالک اشتر
جعفر عزیزپور فیزیک دریا پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
عبدالحمید عزیزی مهندسی مکانیک دانشگاه ایلام
ابوالفتح عسکریان خوب مهندسی دریایی، هیدرودینامیک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مجتبی عظام فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
علیرضا علی پور مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر علیخانی مهندسی عمران دانشگاه قم
بابک علینژاد مهندسی عمران دانشگاه مراغه - دانشکده فنی و مهندسی
مرتضی عنبرسوز مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی گروه مکانیک دانشگاه فناوری های نوین قوچان
عباس عینعلی فیزیک دریا استادیار گروه علوم دریایی، دانشکده علوم دریایی و محیطی، دانشگاه مازندران
محمود غیاثی دریامانی، مهندسی دریایی، هیدرودینامیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس فاضلی نیا فیزیک دریا معاون پژوهشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
جواد فتحی مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان
علیرضا فتحی مهندسی مکانیک هیات علمی مهندسی مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل
منوچهر فدوی اردستانی سازه کشتی و فراساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین فرجامی فیزیک دریا عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
مهدی فرخ بخت مهندسی برق دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد فومن، دانشگاه آزاد اسلامی، فومن، ایران
سعید فرزین مهندسی عمران گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
موسی فرهادی مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه صنعتی بابل
محمد فیاض محمدی فیزیک دریا استادیار فیزیک دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، گروه فیزیک دریا
جبار فیروزی مهندسی دریایی مهندسی دریا دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ره
محمد امین فیض چکاب مهندسی دریایی استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اتابک فیضی مهندسی دریایی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی/دانشکده عمران
حسن قاسمی دریامانی، مهندسی دریایی، هیدرودینامیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پرویز قدیمی دریامانی، مهندسی دریایی، هیدرودینامیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی قربانپور آرانی مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
محمد حسین قزل ایاغ مهندسی برق، مهندسی برق-الکترونیک دریا، مهندسی برق-مخابرات - میدان دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امین قلیزاد مهندسی عمران دانشگاه ارومیه
نازیلا کاردان مهندسی عمران گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
مرتضی کازرونی مهندسی برق، مهندسی برق-الکترونیک دریا، مهندسی برق-سونار، مهندسی برق-مخابرات - میدان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اسلام کاشی مهندسی مکانیک هیئت علمی سازمان پژوهش ها
سعید کاظمی مهندسی عمران دانشکده علوم وفنون دریایی
محمد کاظمی راد مدیرگروه مخابرات دانشکده برق
محمد حسین کاظمی نژاد فیزیک دریا استادیار پژوهشگاه اقیانوس شناسی
محمد جواد کتابداری دریامانی، سازه کشتی و فراساحلی، فیزیک دریا، مهندسی دریایی، هیدرودینامیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر کردانی مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه مازندران
محمد عظیم کرمی مهندسی برق- الکترونیک دانشگاه علم و صنعت
مجتبی کریمایی طبرستانی مهندسی عمران گروه ژئوتکنینک و آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
رقیه کریم زاده مهندسی برق عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات سابق)، تهران
موسی کشاورز فیزیک دریا گروه علوم، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
مهدی کماسی مهندسی عمران استادیار دانشگاه ایت الله بروجردی
عبدالواحد کمی مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان
احمدرضا کهنسال دریامانی، مهندسی دریایی، هیدرودینامیک دانشگاه خلیج فارس بوشهر
فاطمه گران قراخیلی مهندسی برق، مهندسی برق-مخابرات - میدان دانشگاه شهید رجایی
علی اصغر گلشنی فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
کامران لاری فیزیک دریا مدیر گروه فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
حسن لشکری فیزیک دریا، هواشناسی دانشیار دانشکده علوم زمین
محمدعلی لطف اللهی یقین مهندسی عمران استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز
مهدی ماجدی اصل مهندسی عمران استادیار دانشگاه مراغه
رئوف مبشری مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی - دانشگاه حضرت آیت الله بروجردی (ره)
علیرضا مجتهدی فیزیک دریا، مهندسی عمران هیئت علمی دانشگاه تبریز
حامد محدث دیلمی مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک، دانشکده شرق گیلان، دانشگاه گیلان، رودسر، ایران
علی محرم پور مهندسی برق- کنترل هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
افشین محسنی آراسته فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سیدحسین محسنی ارمکی مهندسی برق دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا محمدپور هواشناسی پژوهشکده هواشناسی
مهدی محمد مهدیزاده فیزیک دریا معاونت دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان
محمدرضا محمدی مهندسی عمران دانشگاه جمشید غیاث الدین کاشانی
میرعلی محمدی مهندسی عمران گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه
سمیه محمدی فیروز فیزیک دریا گروه فیزیک دریا،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست،واحد علوم تحقیقات،تهران،ایران
کیومرث محمودی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جواد مرادلو مهندسی عمران دانشگاه زنجان
غلامرضا مرادی مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
فتانه مرشد سلوک مهندسی مکانیک دانشگاه نوشیروان بابل
مریم معاضدی مهندسی برق، مهندسی برق- الکترونیک دانشگاه محقق اردبیلی
بیژن معاونی مهندسی برق- کنترل دانشگاه علم و صنعت ایران
آرتمیس معتمدی مهندسی عمران مرکز آموزش عالی و فنی مهندسی بوئین زهرا
حمید معیری مهندسی دریایی مدیر طرح و برنامه سازمان تحقیقات نداجا
حمید ملکی زاده مهندسی برق- کنترل مدیر گروه کنترل دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
شهریار منصورزاده دریامانی، مهندسی دریایی، هیدرودینامیک دانشگاه صنعتی اصفهان
داریوش منصوری فیزیک دریا هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اسفندیار مهرشاهی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی
سید محمدرضا موسوی مهندسی برق، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی برق-الکترونیک دریا، مهندسی برق- جنگال، مهندسی برق-سونار، مهندسی برق- کنترل، مهندسی برق-مخابرات - میدان معاونت پژوهش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ر0) نوشهر
سید کمال الدین موسوی مشهدی مهندسی برق، مهندسی برق- کنترل تهران-دانشگاه
محمد کاظم مویدی مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی دانشگاه قم، دانشکده مهندسی مکانیک، بخش مکانیک سیالات و آیرودینامیک
محمد علی نجارپور فیزیک دریا دانشگاه علوم و فنون خرمشهر
امین نجفی مهندسی دریایی مدیر حوضچه خلیج فارس - دانشگاه امام حسین (ع)
فردیس نخعی فناوری های زیستی دکتری فرآوری مواد معدنی
کوروش نخعی مهندسی مکانیک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
علیرضا نداف اسکوئی مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک- مهندسی مواد هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
حسین نصیرایی مهندسی عمران دانشگاه گیلان
مرتضی نقی پور فیزیک دریا، مهندسی عمران هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی
محمد مهدی نمازی مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی شرکت توربوتک
سمیه نهاوندیان فیزیک دریا دانشگاه تریبت مدرس
محمد نوروزی مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
هاشم نوروزی مهندسی دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)
وحید نیری مهندسی برق-مخابرات - میدان دانشگاه علم و صنعت
سعید نیک آبادی مهندسی مکانیک
محمد رضا نیک پور مهندسی عمران دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی
محمد نیکیان مهندسی مکانیک استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
سید محمد هاشمی مهندسی برق، مهندسی برق-مخابرات - میدان مهندسی مخابرات دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران
سید محمد هاشمی مهندسی برق-مخابرات - میدان دانشگاه شهید رجایی
ابوالفضل واحدی مهندسی برق، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی برق-الکترونیک دریا، مهندسی برق- جنگال، مهندسی برق-سونار، مهندسی برق- کنترل، مهندسی برق-مخابرات - میدان دانشکده برق- گروه آموزشی قدرت
محمد واقفی فیزیک دریا خلیج فارس بوشهر
جواد یاوند حسنی مهندسی برق- الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید یوسفی مهندسی برق مدیر گروه رایانه و شبیه ساز دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی
همایون یوسفی مهندسی دریایی، مهندسی عمران دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مهدی یوسفی فرد مهندسی دریایی، هیدرودینامیک استادیار-دانشکدۀ مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل