چاپ مقاله

به اطلاع نویسندگان محترم مقالات میرساند

با توجه به آیین نامه امتیازدهی به نشریات علمی، از سال 1398 مقرر گردید در صورتی که نشریه ای از هر نویسنده در یک سال بیش از یک مقاله به چاپ برساند، تحت عنوان نویسندگان تکراری قلمداد شده و از امتیاز نشریه کسر گردد. لذا نویسندگان محترمی که مقاله آماده انتشار و یا با وضعیت آماده پذیرش در نشریه دارند این مهم را مد نظر قرار دهند.