سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فعلا اشتراک چاپی نداریم.

مازندران،شهرستان  نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر فصلنامه 

کد پستی 4651783311 ، تلفن و دورنگار: 3234317 - 0191

در آینده از طریق سایت magiran امکان پذیر می باشد