فصلنامه علمی - پژوهشی دریا فنون (IJMT) - واژه نامه اختصاصی