اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رحیم مالمیر

معماری کشتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

malmirrahim.ekhgmail.com
09113931587

سردبیر

سید محمد رضا موسوی میرکلایی

برق- الکترونیک استاد

m_mosaviiust.ac.ir
02173225775

مدیر داخلی

مجید یوسفی

آی تی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

majid55nbayahoo.com

مدیر اجرایی

سهراب مجدفر

معماری کشتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

sohrabmajdgmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیدمحمدرضا موسوی میرکلایی

مهندسی برق الکترونیک استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

m_mousaviiust.ac.ir
0000-0002-2389-644X

احمد چلداوی

مهندسی برق- مخابرات استاد

cheldaviiust.ic.ir
02177240492

ابوالفضل واحدی

مهندسی برق قدرت استاد

avahediiust.ac.ir
02173225619

ستار میرزاکوچکی

مهندسی برق الکترونیک استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/42449/Dr.-Mirzakuchaki
m_kuchakiiust.ac.ir
0000-0003-0232-9267

محمد رضا خدمتی

کشتی سازی استاد

khedmatiaut.ac.ir
021-64543113

مرتضی نقی پور

عمران گرایش سازه های دریایی استاد دانشگاه صنعتی بابل

m-naghinit.ac.ir
09111135729

سید ادیب ابریشمی فر

مهندسی برق - الکترونیک دانشیار

abrishamifariust.ac.ir
02173225727

محمد جواد کتابداری

هیدرودینامیک دریا دانشیار

ketabdaraut.ac.ir
02164543111

رمضانعلی صادق زاده

مخابرات استاد

sadeghzeetd.kntu

محمدرضا سهیلی فر

مهندسی برق رادار دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

rsoheilifaree.kntu.ac.ir

رامین زیبا سرشت

شیمی معدنی دانشیار

rzi12ext.canterbury.ac.ir
09194052764

مجید آقابابایی

مهندسی برق - الکترونیک استادیار،، دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

majid_aghababaieiust.ac.ir
09126407033

اعضای هیات تحریریه پیشین

غلامعلی رضایی راد

مهندسی برق - الکترونیک دانشیار

rezaiiust.ac.ir
09121057018