دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-107 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل طیف فرکانسی نویز پروانه‌های مغروق در تونل کاویتاسیون

صفحه 1-16

محمد کاظمی راد؛ داوود غرویان؛ رحیم مالمیر


3. تخمین فاصله و سرعت اهداف سطحی در نبرد دریایی

صفحه 28-34

جمال قبادی دیزج یکان؛ سید کمال الدین موسوی مشهدی


4. کنترل مد لغزشی رول- فین کشتی در مقابل نوسانات ناشی از امواج و عدم قطعیت‌

صفحه 35-41

حمید ملکی زاده؛ محمد رضا جاهد مطلق؛ بیژن معاونی؛ علی معرفیان پور


10. مطالعه اثر جریان خروجی یک پلوم در محیط چینه‌بندی شده بر روی پراکندگی صوت در آزمایشگاه

صفحه 96-107

محمد احمدنژاد؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب؛ مجید آقابابایی