دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-6 

مقاله پژوهشی

1. ارائه روشی برای مقابله با جمینگ در سامانه ناوبری دریاییJTIDS/Link-16

صفحه 1-10

سید محمدرضا موسوی؛ محسن عابدی؛ محمدجواد رضائی