دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 21، پاییز 1399، صفحه 1-119 
4. تاثیر عملیات حرارتی بر شکل‌پذیری آلیاژ آلومینیوم AA6061 در فرآیند هیدروفرمینگ ورق

صفحه 39-50

سید محسن حجازی الحسینی؛ مجید الیاسی؛ محمدجواد میرنیا


5. تحلیل اثر خوردگی بر استحکام باقیمانده کششی ورق کشتی های سالخورده به کمک آزمایش کشش

صفحه 51-61

عباس حسن آبادی؛ کریم اکبری وکیل ابادی؛ محمدرضا خدمتی


7. محاسبه تاثیرات استفاده از سوخت بیودیزل بر شاخص‌های عملکردی یک موتور دیزل در دور ثابت

صفحه 75-86

رسول لقمانپور زرینی؛ سهراب مجدفر؛ یداله اقدود چابکی؛ رحیم مالمیر


9. تحلیل عددی جریان حول یک پروانه گام ثابت و PBCF به روش CFD

صفحه 98-111

سعید کرمی؛ قادر میرزایی؛ علی ملکی