دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 21، پاییز 1399، صفحه 1-119 
7. محاسبه تاثیرات استفاده از سوخت بیودیزل بر شاخص‌های عملکردی یک موتور دیزل در دور ثابت

صفحه 75-86

رسول لقمانپور زرینی؛ سهراب مجدفر؛ یداله اقدود چابکی؛ رحیم مالمیر