دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1399 
4. مدل‌سازی تجربی حرکات هیو و پیچ یک شناور تریماران در امواج منظم

صفحه 42-50

ابوالفتح عسکریان خوب؛ شهریار مقدم پور؛ عباس فاضلی نیا


6. کاربرد میراگر جرمی آلیاژ حافظه‌دار در کنترل ارتعاشات سکوی دریایی ثابت

صفحه 64-75

ناصر شابختی؛ محمدهادی انفرادی؛ محمد رضا قاسمی؛ حسام ورعی