دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1397، صفحه 1-110 

مقاله پژوهشی

1. یک تقویت کننده کم نویز پهن باند با ترانزیستورهای مکمل

صفحه 1-8

ادیب ابریشمی فر؛ احسان مرادی؛ مجید آقابابایی؛ محمد جواد قلندری؛ محمد قمی


5. تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل تولید توان موتور دیزل دریایی به منظور کاهش اتلافات با در نظر گرفتن تاثیر دمای محیط

صفحه 39-49

سید محسن مومنی؛ غلامرضا صالحی؛ مجید اسحق نیموری؛ یداله اقدود چابکی؛ ناصر کوشا


6. شناسایی مدل دینامیکی یک رونده زیرآبی خودگردان با تخمین ضرایب هیدرودینامیکی

صفحه 50-58

ابراهیم علیزاده؛ محمدتقی ثابت؛ مصطفی زرینی لاریمی؛ حسین نورمحمدی


10. PSO-Optimized Blind Image Deconvolution for Improved Detectability in Poor Visual Conditions

صفحه 101-111

سید محمدرضا موسوی؛ M. A. Mansoori؛ محمدحسین بیسجردی