دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 10، زمستان 1396، صفحه 1-110 

مقاله پژوهشی

1. محاسبه RCS اجسام پیچیده با استفاده از روش PO/PTDMEC

صفحه 1-12

مهران تسلیمی؛ عطاالله ابراهیم زاده؛ داوود اکبرزاده


6. مدلسازی اتصالات نواحی مغزی جهت شناسایی اختلالات مغزی ناشی از غواصی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی

صفحه 57-70

الهام عسکری؛ سید کمال الدین ستاره دان؛ علی شیخانی؛ محمدرضا محمدی؛ محمد تشنه لب