دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 9، پاییز 1396، صفحه 1-95 
3. تحلیل عددی هیدروفویل مناسب برای شناور کاتاماران

صفحه 29-45

آرش محبوبی دوست؛ روزبه شفقت؛ علی حاجی آبادی؛ سید مهدی حسینی؛ حمید کاظمی مقدم