دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1396، صفحه 1-79 
4. بررسی میدان ویک بر روی عرشه پرواز یک شناور تریماران مبتنی برانحنای بهینه روسازه

صفحه 31-41

کریم اکبری وکیل ابادی؛ رحیم مالمیر؛ ابوالفتح عسکریان خوب؛ عباس حسن آبادی