دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1396، صفحه 1-84 
3. آنالیز و کنترل مقید حرکت غلتش عرضی یک شناور نظامی با باله های فعال

صفحه 28-38

حمید ملکی زاده؛ محمد رضا جاهد مطلق؛ بیژن معاونی؛ علی معرفیان پور


5. تحلیل بارگذاری موج بر روی سازه عرضی شناور تریماران

صفحه 53-63

ابو الفتح عسکریان خوب؛ محمد جواد کتابداری