دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، زمستان 1395، صفحه 1-121 
7. بررسی اثر عمق آب در پایداری موج‌شکن توده سنگی

صفحه 73-82

پرویز قدیمی؛ مرتضی کلاهدوزان؛ میثم بالی