دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، تابستان 1395، صفحه 1-111 

مقاله پژوهشی

1. دسته بندی اهداف سوناری با استفاده از روش ترکیبی ازدحام ذرات و جستجوی گرانشی

صفحه 1-13

سید محمدرضا موسوی؛ محمد خویشه؛ آلاوه مریدی؛ محمدجعفر ناصری


6. بررسی خطای روابط تجربی و شبیه سازی عددی در محاسبه توان شناورهای زیرسطحی با استفاده از نتایج تست میدانی

صفحه 54-66

سجاد اردشیری؛ سید حسین موسوی زادگان؛ سعید خردمند؛ فرزاد اسکندری؛ احمد کمالی


8. بررسی آبشستگی در پایه های با مقاطع مربعی ومستطیلی اسکله های عمود بر دهانه ورودی بندرگاه

صفحه 79-88

بهروز آقایی؛ مسعود ترابی‌آزاد؛ مسلم اکبری وکیل‌آبادی؛ شهروزخان معصومی ورکی