دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1400، صفحه 1-130 
9. بررسی تجربی اثر موج بر فرسایش ساحلی، مطالعه موردی: بندر شهید بهشتی چابهار

صفحه 104-121

بهروز آقایی؛ افشین محسنی آراسته؛ کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد