دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار 1400، صفحه 1-116 
10. High-Sensitivity GPS Spoof Data Classification Based on Fuzzy Logic

صفحه 105-116

سید محمدرضا موسوی؛ علی صدر؛ مریم معاضدی