بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پاکنژاد، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
 • پریز، ناصر [1] استاد گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پیروزفر، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی
 • پشتان، جواد [1] دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • پطروسیان، آرنو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد آموزشی بندرعباس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • پناهی، سعید [1] کارشناس ارشد هیدرومکانیک کشتی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • پورپروانه، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
 • پورجمشیدیان، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ت

ث

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

 • ناصری، محمدجعفر [2] دانشجوی کارشناسی ارشد برق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر
 • ناصری، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
 • نجفی، وحید [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • نخعی، فردیس [1] دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • نیری، وحید [1] دانشگاه علم و صنعت
 • نصری، مهدی [1] استادیار، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خمینیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینیشهر، ایران.
 • نصیری، محمد [1] دانشجوی دکتری دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بیرجند
 • نصیری، مهدی [1] استادیار دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • نصیری، مهدی [1] استادیار - دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • نطری برنجکوب، مهدی [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • نظری، مسعود [1] دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • نفر، سمیه [1] کارشناس ارشد مهندسی مخابرات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده سخت افزار و رایانه
 • نقیلو، مریم [1] کارشناس ارشد گروه برق دانشکده فنی دانشگاه زنجان
 • نیکیان، محمد [1] گروه مکانیک، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • نیک نژاد، آرش [1] کارشناسی ارشد، دانشکده فنی- مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
 • نگهداری، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، شاهین شهر
 • نوربخش، امیره [1] استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • نوربخش، سید مصطفی [1] استادیار مخابرات، پژوهشکده علوم وتکنولوژی زیردریا، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • نوربخش، سید مصطفی [1] استادیار مخابرات، پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • نورمحمدی، حسین [1] دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
 • نوروزی، محمد [1] دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • نوعی، صدیقه [1] کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

و

 • ورعی، حسام [1] مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، موسسه آموزش عالی آل طه، تهران، ایران

ه

ی

M

 • Mansoori، M. A. [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران