آ

ا

ب

پ

 • پاکنژاد، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

 • پریز، ناصر [1] استاد گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • پیروزفر، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی

 • پشتان، جواد [1] دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • پناهی، سعید [1] کارشناس ارشد هیدرومکانیک کشتی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • پورپروانه، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

 • پورجمشیدیان، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ت

ث

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • ورعی، حسام [1] مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، موسسه آموزش عالی آل طه، تهران، ایران

ه

ی

 • یاوری، احیا [1] ارشناس مهندسی مخابرات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده سخت افزار و رایانه

 • یزدانپرست، رضا [1] کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

 • یوسفی فرد، مهدی [1] استادیار دانشکده‌ مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 • یوسفی فرد، مهدی [1] استادیار، دانشکدۀ مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

M

 • Mansoori، M. A. [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران