بهبود وضوح تصاویر رادار روزنه‌ی مصنوعی با استفاده از الگوریتم داپلر-فاصله و تبدیل فوریه‌ی کسری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده برق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

2 مربی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

3 استادیار دانشگاه خلیج فارس

4 دانشجوی دکتری، دانشکده برق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

چکیده

الگوریتم داپلرفاصله داده‌های خام رادار روزنه‌ی مصنوعی را برای تولید تصویر نهایی پردازش می‌کند. این الگوریتم فیلترینگ منطبق(اعمال فیلتر تطبیقی)را در حوزه‌ی تبدیل فوریه برای سمت و فاصله اجرا می‌کند. برای صرفه‌جویی در زمان و تصحیح جابجایی سلول فاصله، تبدیل فوریه‌ی سریع در حوزه‌ی فرکانس- سمت و زمان- فاصله استفاده می‌شود. این حوزه، حوزه‌ی داپلر - فاصله نامیده می‌شود وتصحیح جابه‌جایی سلول فاصله در این حوزه اجرا و تعریف می‌گردد.در این مقاله به جای استفاده از تبدیل فوریه کلاسیک در الگوریتم داپلر-فاصله، از تبدیل فوریه کسری استفاده شده است. برای این منظور تبدیل فوریه کسری در دو جهت سمت و برد اعمال شده است. نتایج حاصله برای ایجاد تصویر یک نقطه، نشان از بهبود کیفیت تصویر تشکیل شده با استفاده از این روش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SAR Imaging Enhancement with Range Doppler Algorithm and Fractional Fourier Transform

نویسندگان [English]

  • majid aghababaei 1
  • falah mohamadzade 2
  • ahmad keshavarz 3
  • mohamad khishah 4
چکیده [English]

Range Doppler algorithm from synthetic aperture radar raw data is processed to produce the final image. The filtering algorithm based on Fourier domain is running for the azimuth and range. To save time fast Fourier transform in the azimuth-frequency and time-range domains for range cell migration correction is used. This domain, Range Doppler domain is called and range cell migration correction is defined and implemented in this domain. Synthetic aperture radar images to improve the clarity of this paper and the algorithm using fractional Fourier transform compared to the classical Fourier transform method is implemented.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthetic aperture radar
  • range doppler algorithm
  • fractional Fourier transforms
[1]Northrop, J. A., “ Fractional Focusing and the Chirp Scaling Algorithm with Real Synthetic Aperture Radar Data”, Ms.C. Thesis, Arizona state university, 2011

[2]Hulbert, D., “using MATLAB to Creat on Image from Radar”, 3th Annual International Conference on Technology in Collegiate Mathematics, pp. 1-8, Nov. 2000.

 [3]Butler, M. J. A., Mouchot , M. C., Barale, V., LeBlanc, The application of remote sensing technology to marinefisheries: an introductory manual. Food and Agirculture Organization Coporate Document Repository, FAO Fisheries Department, 2009.

[4]Streetly, M. Radar and Electronic Warfare System, Jane's Radar and Electronic Warfare Systems,  anes Information Group, 23rd  Edition, p. 693, 2010.

[5]Cumming, Ian G and Wong, Frank H. Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data: Algorithms and Implementations. Norwood, MA :Artech House, Inc., 2005.

[6]Dingqing, L., “Simulation and verification of pulse Doppler radar System”, Agilent technologies, Aerospace and Defense Symposium, pp. 1-15, 2010.

[7]Martin, G. D. and Armin W. D., “SAR Polar Format Implementation with MATLAB”, Sandia National Laboratories, pp.1-31, 2005

[8]Joseph, G., Introduction to Fourier Optics: 3rd Edition. Englewood, CO:Roberts& Company Publishers, 2005.

[9]-Matched Filtering. Wikipedia. [Online] Wikimedia Foundation. September 1, 2008. [Cited: November 3, 2008.]

[10]Soumekh, M., Synthetic Aperture Radar Signal Processing with MATLAB Algorithms, Wiley-Interscience, 1st  Edition, p. 648 ,1999.

[11]Glossary of remote sensing terms. Web Site of Natural Resources Canada, Nov. 21, 2005.

 [12]Synthetic Aperture Radar. Web Site of http://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_aperture_radar, May 2008.