مطالعه آزمایشگاهی و عددی تاثیر نیروی امواج بر رفتار هیدروالاستیک یک سازه شناور دارای مهاربند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مهندسی عمران، دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 دانشیار گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

3 استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر، پاسخ هیدروالاستیک صفحه شناور دارای مهاربند تحت نیروی امواج بصورت آزمایشگاهی و عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل فیزیکی با مقیاس یک صدم ساخته شده و تحت امواج با نسبت‌های طول به فرکانس موج 15، 04/9، 22/3 و 06/1 آزمایش‌ها انجام گرفته است. توسط تئوری پتانسیل تفرق و انتشار، مدل عددی آنالیز شده است. بدین منظور، سازه بصورت چند جزئی در نظر گرفته شده و ضرایب هیدرودینامیک برای هر بخش مدل بدست آمده است. در ادامه، با استفاده از مدل تیر اولر- برنولی، مقادیر جابجایی قائم در طول سازه محاسبه شده است. تغییر شکل هر تیر کوچک مابین دو مرکز جرم متوالی تحت نیروهای موج بدست آمده و مقادیر تغییر مکان حاصل گشته است. پاسخ Heave سازه شناور به ازای پریودهای امواج برخوردی بین 08/0 تا 39/1 ثانیه مورد سنجش قرار گرفته و با نتایج تجربی مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که با کاهش پریود تحریک، جابجایی قائم افزایش می‌یابد. نتایج RAO چرخش‌های Roll و Pitch بر حسب فرکانس موج برخوردی به دنباله سازه نشان داد که بترتیب در فرکانس‌های 53/0 و 18/0 ثانیه دامنه‌های حداکثر رخ می‌دهد. مقادیر عددی محاسبه شده، توسط نتایج تجربی حاصله مورد صحت سنجی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical and experimental study of hydroelastic response of a floating plate with mooring line excited by wave force

نویسندگان [English]

  • S. H Shakib 1
  • saeed farzin 2
  • G. Abbas Barani 3
1 bozorgmehr university of qaenat
2 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Department of Civil Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, P.O. Box 76169133, Kerman, Iran
چکیده [English]

In this study, the Hydroelastic behavior of floating plate As a model of a large floating structures was studied Numerically and experimentally. The model was made in scale of 1/100 and test

کلیدواژه‌ها [English]

  • VLFS
  • wave force
  • hydroelastic response
  • experimental studies
  • Numerical analysis