طراحی و ساخت آنتن موج نشتی یکنواخت برای کاربرد در باند X

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 مهندسی مخابرات دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله یک آنتن موج نشتی با سطح گلبرگ کناری بسیار پایین برای کاربرد در باند X، طراحی و ساخته شده است. آنتن پیشنهادی یک موج بر مستطیلی است که یک شکاف پیوسته با الگوی معین بر روی دیواره ی پهن آن ایجاد شده است. ابتدا یک موج برمستطیلی با شکاف مستقیم در مرکز دیواره پهن، در نرم افزار تمام موج CST شبیه سازی و شدت میدان الکتریکی بر روی شکاف با استفاده از پروب خوانده و ذخیره می‌شود. سپس به تدریج، شکاف از مرکز به سمت انتهای دیواره، انتقال داده و خواندن و ذخیره کردن، شدت میدان الکتریکی در هر مرحله تکرار می شود. با استفاده از پایگاه داده ی شدت میدان الکتریکی به دست آمده، الگوی شکافی ارائه شده است که سطح گلبرگ کناری -50 dB را در این نوع آنتن ها امکان پذیر کرده است. آنتن پیشنهادی بعد از شبیه سازی و اطمینان از عملکردش، ساخته و پارامترهای عملکردی آن، اندازه گیری شد. مقایسه نتایج اندازه گیری و شبیه سازی نشان می دهد که تطبیق خوبی بین آن ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Fabrication of a Uniform Leaky Wave Antenna for X-band Applications

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Kiani 1
  • Fatemeh Geran Gharakhili 2
  • Seyyed Mohammad Hashemi 2
1 Communication Group, Electrical Engineering Faculty, Shahid Rajaee Teacher Training, Tehran, Iran
2 Communication Group, Electrical Engineering Faculty, Shahid Rajaee Teacher Training, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, a uniform leaky wave with ultra-low side-lobe-level is designed and fabricated for X-band applications. The proposed antenna is a rectangular waveguide that a continuous slot with a specified pattern is created on its wide wall. First, a rectangular waveguide with a straight slot in the center of its wide wall has been simulated in the full wave CST software, and the electric field intensity on slot was read and stored using a probe. Then, gradually, the slot from the center to the end of the wall was transmitted and to read and store the intensity of the electric field was repeated at each stage. Using the electric field intensity database, a slot pattern has been proposed that allows side-lobe-level lower than -50 dB in this type of antenna. The proposed antenna was fabricated after simulation and ensure its performance, and its performance parameters were measured. Comparison of measurement and simulation results shows that there is a good match between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uniform Leaky-wave antenna
  • Slot pattern
  • Ultra-low side-lobe level