الگوی ماهیانه‌ی ناهنجاری تراز سطح خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران،

چکیده

به‌علت ویژگی‌های منحصربه‌فرد خلیج‌فارس، بررسی و ارزیابی تغییرات تراز دریا از نظر زمانی و مکانی مهم است. در این پژوهش، ناهنجاری تراز سطح خلیج فارس با استفاده از داده‌های میانگین روزانه 25 سال (2017-1993) با قدرت تفکیک فضایی 25/0 درجه در راستای طول و عرض جغرافیایی در نرم‌افزار متلب، پردازش شده است تا الگوی میانگین ماهیانه ناهنجاری تراز سطح خلیج فارس به دست آید. نتایج نشان می‌دهد که ناهنجاری تراز دریا به صورت موج نوسانی نامنظم است و آهنگ آن به صورت افزایشی و برابر با mm/year 1/0±9/2+ (انحراف معیار±میانگین) است که به اندازه mm/year 2/1 بیشتر از نرخ متوسط جهانی است. تغییرات ماهیانه نشان می‌دهد که ناهنجاری تراز دریا با خیزی در ماه‌های October، November و December و افتی در ماه‌های February، March، April و May همراه است و سایر ماه‌ها به صورت ماه‌های گذار می‌توان قلمداد نمود. کمینه ناهنجاری تراز دریا در ماه May (cm 19/0±51/0-) و بیشینه آن در شش ماه بعد یعنی در ماه November (cm 21/0±30/9) رخ می‌دهد. نحوه توزیع مکانی ماهیانه نیز در حوضه متفاوت است. با مقایسه الگوهای مکانی ماه‌های مختلف، یک قرینگی نسبی بین ماه‌های January و July، June و December یافت شد که می‌توان آن را به مصداقی از ناهنجاری دوقطبی تشبیه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The monthly sea-level anomaly patterns on the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Maryam Soyuf Jahromi 1
  • Zohreh Shahmansoori 2
1 Assistant Professor of Physical Oceanography, Departement of Nonliving Sciences of Ocean and Atemoshere, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2 Department of Nonliving Sciences of Atmosphere and Ocean, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Due to the unique features of Persian Gulf, it is important to evaluate sea level changes temporally and spatially. In this study, the Sea Level Anomalies of Persian Gulf were processed using the average daily data of 25 years (1993-2017) with spatial resolution of 0.25 degrees along latitude and longitude in the Matlab software, to achieve the average monthly sea level anomaly patterns of Persian Gulf. The results show that the sea level anomaly is as an irregular oscillatory wave and its trend is incremental and equal to 2.9±0.1 mm/year (mean ± SD), which is 1.2 mm/year more than the global average rate. Monthly changes indicate that the sea-level anomalies are rising in October, November, and December and falling in February, March, April, and May, and other months can be considered as transitory months. The minimum sea-level anomalies occur in May (-0.05±0.19 cm) and their peaks occur at six months later in November (9.30±0.21 cm). The monthly spatial distributions are also different in the basin. By comparing the spatial patterns of different months, a relative symmetry was found between January and July, June, and December, which can be likened to a double-polar anomaly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Sea Level Anomaly
  • Monthly Changes
  • The Satellite Altimetry
  • Matlab Programming