بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات، منطقه چابهار حدفاصل پزم تا رمین/

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - آلودگی های محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات/تهران/ایران

چکیده

فلزات سنگین به دلیل سمیت و پایداری یکی از مهم‌ترین مسایل محیط‌‏زیستی محسوب می‌شوند. در این مطالعه برای درک میزان مخاطرات ناشی از فلزات‌سنگین، غلظت برخی فلزات سنگین (آلومینیم، آهن، منگنز، کروم، وانادیم، نیکل، روی، آرسنیک، مس، سرب، کبالت، و کادمیم) در رسوبات سطحی 11 ایستگاه در خلیج چابهار توسط دستگاه اسپکترومتری نشری پلاسمای جفت شونده القائیICP OES)) تعیین شدند. ایستگاه های نمونه برداری شامل ورودی خلیج، آب شیرین کن، تیس، کنارک، رمین و پزم و یک نمونه شاهد در دهانه ورودی به خلیج چابهار بود.
نتایج تحقیق نشان داد که بجز مناطق عمیق پزم، غلظت آرسنیک در رسوبات منطقه مورد مطالعه بخصوص ایستگاه‌هایی مانند مناطق عمیق رمین و سواحل پزم و کنارک 2.5 تا 3 بار بیش از حد آستانه این عنصر بود. غلظت های کروم (بجز رمین 1 و تیس 2)، نیکل (بجز تیس 2) و کادمیم (بجز تیس 2) در کلیه ایستگاه ها به‌ ‌ترتیب بین 2.5-1، 5-1 و 4-1 برابر بیش از حد آستانه در استاندارد های بین المللی NOAA و ISQGs در رسوبات منطقه تجمع نموده بودند.
بررسی های صورت گرفته نشان داد که منشا عمده فلزات سنگین مورد مطالعه منشا طبیعی بود بجز کروم و کادمیم که منشا انسان زاد داشتند. هر چند در برخی ایستگاه ها فعالیت های انسانی بر میزان غلظت فلزاتی مانند سرب، آرسنیک و نیکل تاثیر گذار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of heavy metal concentrations in sediments from Chabahar region between Pozm and Ramin/

نویسندگان [English]

  • Majid Yousefi 1
  • Homira Agah 2
  • Lobat Taghavi 3
1 Dept. of Engineering of Natural Resources - Environmental pollution, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 ]Iranian National Institute for Oceanography and atmospheric science
3 Department of the Environment, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Heavy metals are one of the most important environmental issues, due to their toxicity and resistance. In this study, the concentration of heavy metals (Alomunium, iron, mangenise, chromium, vanadium, nickele, zinc, arsenic, lead, cobalt, and cadmium) in surface sediments of Chabahar Bay was determined by using ICP OES to assess the risk of the metals for aquatic environment. The sampling stations were consisted of Posm, desalination plant, Konarak, Ramin, the entrance of Chabahar Bay and a reference station.
The concentration of arsenic in the sediments of sampling area, especially at deeper parts of Ramin and coastal parts of Posm and Konarak, was 2.5 to 3 times ghier than threshold effect level (TEL), except for deeper parts of Posm. The results of this study showed that the concentrations of chromium (except for Ramin 2 and Tss 2), aresenic cadmium and nickel (except for Tiss 2) were 1-2.5, 1-5, 1-4 times higher than their threshold levels and international guidelines (NOAA و ISQGs), respectively.
The results of this research showed that the dominant source of heavy metals in the sediments of sampling area was natural; except for cadmium and chromiumwhich originated from anthropogenic sources. However in some stations anthropogenic sources ffected on the concentration of some elements such as arsenic, lead and nickel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Sediment
  • Pollution source(s)
  • Chabahar Bay
[1] Janadeleh, H., Jahangiri, S., "Risk Assessment and Heavy Metal Contamination in Fish (Otolithes ruber) and Sediments in Persian Gulf",Journal of Community Health Research, Vol.5, No.3, pp.169-181, 2016
]2[یونسی پور، ح.؛ نصراله زاده ساروی ح.؛ ساداتی پور، س. م. ت.. "بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین ضروری (آهن، مس و روی) و نیمه ضروری (نیکل، کبالت و منگنز) در بافت خوراکی ماهی کپور دریای خزرCyprinus carpio))". نشریه توسعه آبزی پروری، سال 8، شماره 1، بهار 1395.
 [3] Mortazavi, S., Hatami, M., "Assessment of Ecological Hazard of Heavy Metal (Cr, Zn, Cu, Pb) in Surface Sediments of The Bashar River, Yasouj, Iran". Arch Hyg Sci Vol.7, No.1, pp.47-60, 2017.  http://jhygiene.muq.ac.ir
 [4] Kinne, O., Marine Ecology,Vol.5, John Wiley, 618 pp,1984.
]5[ خالقی، م.؛ عوفی، ف.. "شناسائی گونه های خارپوستان دریائی در نواحی بین جزر ومدی خلیج چابهار". فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، سال 2، شماره 4، زمستان 1389.
] 6[ کشاورزی، ب.؛ ابراهیمی، پ.، مر، ف.؛ حمزه، م. ع. "زمین‌شیمی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی خلیج چابهار". مجله زمین شناسی و کاربردی پیشرفته،سال 3، شماره 7، ‌ص. 81-74،  بهار 1392.
[7] Fazeli N.,"Ecological studies on zooplankton from the Chabahar Bay with special reference to copepods (MSc. thesis)". Khorramshahr (Iran): Khorramshahr University of  Marine Science, 2008.
]8[ عین الهی پیر، ف.؛ صفاهیه، ع.؛ دادالهی سهراب، ع.؛ پاکزاد توچایی، س.. "تعیین غلظت فلزات مس، سرب و نیکل در رسوب منطقه جزر و مدی سواحل چابهار". چهارمین کنگره  بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، 1389.
[9] EinollahiPeer, F., Safahieh A.R. "Temporal and spatial variations of heavy metals (Cu, Pb and Ni) concentration in the sediment from intertidal zone along the Iranian coasts of the Oman Sea", Journal of Oceanography and Marine Science, Vol.2, No.7, pp.158-164, 2011.
]10[ بزی، ع.. "تعیین سطح آلودگی رسوبات سطحی خلیج چابهار به فلزات سنگین.مجله سلامت و محیط".فصلنامه‌ی علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران. سال 8، شماره 1، ص 56، بهار 1393.
[11] Agah, H., saleh, A., Darvish Bastami, K., Sheijooni.,Fumani,N.,"Ecological risk, source and preliminary assessment of metals in the surface sediments of Chabahar Bay, Oman Sea",2015.
[12] Nematollahi, M.J. ,Ebrahimi, P., Ebrahimi, m., "Comparison of Environmental Geochemistry of Heavy Metals in Coastal and Marine Sediments of Chabahar and Gowatr Bay, SE Iran". Geochemistry Journal Vol. 1, No. 3. 2014.
[13] Sistani, A.,Vani, J., Khan, D. I., "Temporal and spatial varieties of industrial metals (Cu,Pb and Ni) fixation in the silt from intertidal zone along the Iranian shores of the Oman Sea". Int. J. Oceanogr. Mar. Biol. Vol. 2, No. 1, pp. 038–043, 2015.
[14] ROPME, 2000, 2003 and 2006 State of the marine environment report. "Regional Organization for Protection of Marine Environment", Kuwait.198p, 2006.
[15]DeMora,S.,Fowler,S.W.,Wyse,E.,Azemard,S.,"Distribution of heavy metals in marine bivalves, fish and coastal sediments in the Gulf and Gulf of Oman",Marine Pollution Bulletin 49,pp.410–424,2004.
[16] Jiang Min, Z. G., Zhang Chang, M., Chen Ming, Z. J., Lu Lunhui, Y. Q., Hu Langping, L. L., "Assessment of Heavy Metal Contamination in the Surrounding Soils and Surface Sediments in Xiawangang River", Qingshuitang District. PLoS One. Vol. 8, No. 8, 2013.  doi: 10.1371/journal.pone.0071176.
[17] Schulte E, Kaufmann C, Peter J, "The influence of sample size and heating time on soil weight loss-on-ignition". Communications in Soil Science and Plant Analysis. Vol. 22, pp.159-168, 1991.
[18] Sutherland, R.A., "Bed sediment-associated trace metals in an urban stream, Oahu, Hawaii". Environmental Geology Vol. 39, pp. 611 – 37, 2000.
[19] Zhang,L.,Ye,X.,Feng,H.,Jing,Y., Ouyang, T.,Yu,X.,Liang,R.,Gao,C.,Chen,W., "Heavy metal contamination in western Xiamen Bay sediments and its vicinity, China". Marine Pollution Bulletin Vol.54,pp.974–982,2007.
 [20] ISQG, 1995. Interim Sediment Quality Guidelines. Environment Canada, Ottawa (9 pp.).
[21] NOAA, Long, E.,MacDonald, D.D., Smith, S.L., Calder, F.D., 1995. Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments. J. Environ. Manag. 19, 81–97.
[22] Wong,C.K.C.,Cheung,R.Y. H. and Wong, M. H., "Trace Metal Concentrations in GreenLipped Mussels Collected from Tolo Harbour and Markets in Hong Kong and Shenzhen". Environmental Pollution. Vol. 109, pp. 165-171, 2000.
[23] Shriadah,M.M.A.,"Heavy Metals in Mangrove Sediments of the United Arab Emirates Shoreline (Arabian Gulf) ",Water, Air and Soil Pollution,Vol.116,pp.523–534, 1999.
[24] Al-Arfaj, A.A.andAlam, I.,"Chemical characterization of sediment from the Persian Gulf area after the 1991 Oil Spill". Marine Polluttion Bulltein,Vol. 27,pp.97-102,1992.
[25] Agah, H.,Hashtroodi, M. S., Fatemi S. R., Baeyens,W.,"Trace metals and Major elements in the sediments from Northern of the Persian Gulf", Journal of Persian Gulf. Vol.3, No.7,2012.
[26] Karbassi, A. R., Nabi-Bidhendi, G. R. and Bayati, I.," Environmentalgeochemistry of heavy metals in a sediment core off Bushehr, Persian Gulf. Iranian", Journal of Environmental Health Science and Engineering, Vol.2, No.4,pp. 255-260, 2005.
[27] Zwolsman JJG,vanEck GTM and Burger G."Spatial and temporal distribution of trace metals in sediments from the Scheldt estuarine, south-west Netherlands". Estuar Coast Shelf Sciences, Vol. 43, pp. 55–79, 1996.
 [28] Kucuksezgin,F.,"Distribution of trace metals in the surfacial sediments of Izmir Bay(Turkey)", Toxicological Environmental Chemistry, Vol.  80, pp.: 203–207, 2001.
[29] Agah, H., Hashtroodi, M.S.,Baeyens, W.,"Trace metals and Major elements in the sediments from Southern of the Caspian Sea",Journal of Persian GulfVol.2, No.6,2011.
[30] DeMora,S.D.,Sheikholeslami,M.R., "ASTP: Contaminant screening program: Final report: Interpretation of Caspian Sea sediment data", Caspian Environment Program (CEP), pp.1-27, 2002.
[31] Persaud,D.,Jaagumagi, R.and Hayton, A., "Guidelines for the Protection and Management of Aquatic Sediment Quality in Ontario. Ontario Ministry of the Environment, Toronto, Canada, OMOEE, Toronto.,1993.
[32] De Mora, S.J., Sheikholeslami, M.R., Wyse, E., Azemard, S. and Cassi, R.,. An assessment of metal contamination in coastal sediments of the Caspian Sea. Marine Pollution Bulletin, 48, 61–77. 2004.