بررسی زمان و نحوه‌ی شکل‌گیری طوفان‌های حاره‌ای در منطقه‌ی تحت ماموریت نداجا (شمال اقیانوس هند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری هواشناسی دانشگاه هرمزگان، مربی گروه علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

2 دانشیار گروه علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

3 دانشیار گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 مربی گروه علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده

شمال اقیانوس هند (خلیج بنگال و شمال‌غرب اقیانوس) جزو مناطق تحت ماموریت نداجا، یکی از مناطق مستعد تشکیل طوفان-های حاره‌ای می‌‌باشد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های سازمان هواشناسی هند از سال 1990 الی 2017، به بررسی زمان و نحوه‌ی شکل‌گیری طوفان‌های حاره‌ای در منطقه شمال اقیانوس هند پرداخته شد. نتایج نشان می‌داد که بیشترین تعداد طوفان به ترتیب در ماه‌های آبان، خرداد و مهر تشکیل شده است. در ماه‌های فروردین، مرداد، شهریور، بهمن و اسفند هیچ طوفانی تشکیل نشده است. نمودار توزیع فراوانی طوفان‌های تشکیل شده در هر دو منطقه خلیج بنگال و شمال‌غرب اقیانوس دو بیشینه رخداد را نشان می‌دهد. اولین بیشینه مربوط می‌شود به ماه‌های متوالی اردیبهشت و خرداد و دومین بیشینه در ماه‌های متوالی مهر، آبان و آذر اتفاق افتاده است. عدم قرارگیری منطقه‌ی همگرایی درون حاره‌ای در شمال اقیانوس باعث می‌شود که هیچگونه طوفان حاره‌ای در این منطقه در فصول تابسان و زمستان تشکیل نگردد. همچنین تحلیل آماری نشان می‌داد که که اگر طوفان با هر درجه‌ای در توزیع بیشینه اول تشکیل گردد با احتمال 90 درصد شاهد تشکیل طوفان در ادامه‌ی بیشینه اول و بیشینه دوم و با احتمال 83.3 درصد شاهد تشکیل طوفان در بیشینه دوم خواهیم بود. کسب آمادگی پیش زمینه با استفاده از نتایج این تحقیق می‌تواند کمک قابل توجه‌ای در مقابله با طوفان‌های حارهای و ایمنی دریانوردی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Time and How of Tropical Storms Formation in the Nedaja Mission Area (North Indian Ocean)

نویسندگان [English]

  • mehriar alimohammadi 1
  • Hossein Malakooti 2
  • Maryam Rahbani 3
  • saeid elahei 4
1 Department of Atmospheric and Hydrology Sciences , Imam Khomeini Marine Sciences University , Noshahr, Iran
2 Department of Marine science and technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 Nonliving Science, Marine science and technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
4 Department of Atmospheric and Hydrology Sciences. Imam Khomeini Marine Sciences University. Noshahr. Iran
چکیده [English]

The northern Indian Ocean (Bay of Bengal and Northwest Ocean) is one of the areas under Nedaja mission, one of the areas prone to the formation of tropical cyclons. In this study, we investigated the timing and pattern of forming tropical cyclons in the northern Indian Ocean region using data from the Indian Meteorological Organization from 1990 to 2017. The results showed that the highest number of cyclons occurred in November, June and October, respectively. There were no cyclons in the months of April, August, September, February and March. The frequency distribution graphs of cyclons formed in both the Bay of Bengal and Northwest Ocean regions show two maximum points. The first peak is related to the consecutive months of May and June and the second peak occurs in the months of October, November and December. The lack of intra-tropical convergence zone in the northern ocean causes no tropical cyclons in the area to occur in the summer and winter seasons. Statistical analysis also showed that if a storm occurs at any degree in the first maximum distribution, with 90% probability we will see the formation of a cyclonin the continuation of the first maximum and the second maximum and with 83.3% probability we will see a cyclon formation in the second maximum.. Background preparation using the results of this study can provide significant assistance in tackling tropical cyclons and maritime safety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tropical Cyclone
  • North Indian Ocean
  • Time Distribution
[1]    Mohapatra, M, Bandyopadhyay, B.K. and Tyagi, A. "Construction and quality of best track parameters for study of climate change impact on tropical cyclones over the north Indian Ocean during satellite era", Publisher Name, Publisher address, May, Chapter 1, pp. 1–3. See also URL http://www.abc.edu, 2014.  
[2]    Rao, Y.P. "Southwest Monsoon", IMD, Met. Monograph No. Synoptic Meteorology – 1/76. 1976.  
[3]    World Meteorological Organization technical document."Tropical cyclone operational plan for the Bay of Bengal and the Arabian Sea". Document No. WMO/TDNo. , 2008.
[4]    Mohanty, U.C, Osuri, K.K, Routray, A, Mohapatra, M. and Pattanayak, S. "Simulation of Bay of Bengal TCs with WRF Model: Impact of Initial and Boundary Conditions". Marine Geodesy, 33, 294–314. 2010.  
[5]    Donald Ahrens (1982-2009) "Meteorologytoday : an introduction to weather, climate, and the environment".
[6]    IMD. "Cyclone Warning in India; Standard Operational Procedure". IMD, New Delhi, India. 2013.
[7]    P.S. Chinchole and M. Mohapatra. "Some Characteristics of Translational Speed of Cyclonic Disturbances Over North Indian Ocean in Recent Years". 2017.
[8]    Alimohammadi, M. & Malakooti, H. "Sensitivity of simulated cyclone Gonu intensity and track to variety of parameterizations: Advanced hurricane WRF model application". Journal of Earth System Science, 127, 41. 2018.
[9]     Gray, W. M. "Global view of the origin of tropical disturbances and storms". Mon. Wea. Rev., 96, 669–700. 1968.
[10] Evan, A. T., & Camargo, S. J. "A climatology of Arabian Sea cyclonic storms". Journal of Climate, 24(1), 140-158. 2011.
 
[11] علی محمدی، مهریار. واکاوی فرایندهای هواشناسی در خلال زندگی طوفان حاره‌ای شدید، شبیه‌سازی موردی و راست‌آزمایی با داده‌های ماهواره‌ای و محلی: پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته هواشناسی، دانشگاه ‌هرمزگان، 120 صفحه، 1391.
[12] ملکوتی، حسین. و علی‌محمدی، مهریار. الف، شبیه سازی طوفان حاره‌ای گونو با استفاده از مدل Advanced Hurricane WRF: حساسیت به طراحی محدوده‌ها، آشیانه سازی، تفکیک افقی و زمان شروع: مجله علوم و فنون دریایی خرمشهر، دوره 13، شماره 3، صفحه 110-101، 1393.
[13] ملکوتی، حسین. و علی محمدی، مهریار. ب، مطالعه حساسیت شدت و مسیر یک طوفان حاره‌ای شدید به پارامترسازی‌های شارهای سطحی مدلAdvanced Hurricane WRF. جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال 3، شماره 9، صفحه 112-97، 1393.
 
[14] مدهوش، م. مطالعه حساسیت شبیه سازی‌های طوفان‌های حاره‌ای به پارامتر‌سازی برهم کنش جو و اقیانوس: کاربرد مدل جوی WRF جفت شده با یک مدل اقیانوسی. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته هواشناسی، دانشگاه‌ هرمزگان، 110 صفحه، 1393.
[15] فراهانی، م.، احمدی، م. و ثقفی، م. ارزیابی نیروهای موثر بر تشکیل و تقویت توفان حاره‌ای گونو با استفاده از مدل کیو و بررسی عملکرد مدلهای عددی در تعیین شدت آن: مجله فیزیک زمین و فضا، دوره 41، شماره 2، صفحه 280-273، 1394.
[16] علی‌محمدی، مهریار.، ملکوتی، حسین.، راهبانی، مریم.، آزادی، مجید. ارزیابی داده‌گواری وردشی سه بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان حاره‌ای گونو به محدوده‌های انتخابی، مجله ژئوفیزیک تهران، 1397.
[17] جعفری، ش. بررسی شرایط همدیدی موثر بر  شکل‌گیری توفان حاره‌ای گونو و ورود آن به منطقه دریای عرب: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هواشناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، 1388.
[18] بهرامی، س. کاربست روش‌های داده‌کاوی در تعیین اثرات توفان حاره‌ای گونو بر وضعیت همدیدی در منطقه جنوب و جنوبشرق ایران: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 1392.
[19] حبیبی، ف. و بهرامی، س. تحلیل همدیدی توفان حاره‌ای گونو و تاثیر آن بر جنوب شرق ایران: مجله  ژئوفیزیک ایران، ج(8)، صفحه 189-169، 1393 .
[20] حبیبی، ف.، مزرعه فراهانی، م.، مشیری، ب.، نوحه گر، ا. و کلهر، ا. بررسی اصلاح پیش بینی فرایند توفان حاره‌ای با انتخاب ویژگی‌های موثر: مجله  ژئوفیزیک ایران، ج(3)، 67-82، 1389.  
[21] خان سالاری، س.، مزرعه فراهانی، م. و آزادی، م. بررسی تغییرات هلیسیتی و شار هلیسیتی در توفان استوایی گونو، مجله ژئوفیزیک ایران، ج (5)، 115-97، 1390.
[22] گلشنی، ع. و تائبی، س. مدلسازی عددی توفان حاره‌ای گنو و امواج ناشی از آن در دریای عمان: نشریه مهندسی دریا، ش(7)، 34-25، 1387.
[23] لشکری، ح.، کیخسروی، ق. تحلیل همدیدی توفان گنو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شماره 3، صفحه20-1، 1389.
[24] محمد مهدی زاده، م. و کسبی، م. پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان: مجله علوم و فنون دریایی، دوره 13، ش 1، 50-41، 1393.
[25] مشهدی، ل.، حاجی زاده ذاکر، ن.، سلطانپور، م. و مقیمی، س. شبیه سازی عددی امواج و مد ناشی از توفان گنو در خلیج چابهار: نشریه مهندسی دریا، ش (17)، 87-37، 1392.
[26]پگاه فر، ن، بررسی همدیدی مقیاس شارهای آنتروپی در چرخند حاره ای گونو، فصلنامه فیزیک زمین و فضا، سال چهل و پنجم شماره ۲ ، 1398.
[27] Arora K, Dash P. The Indian Ocean Dipole: A Missing Link between El Niño Modokiand Tropical Cyclone Intensity in the North Indian Ocean. Climate. Mar;7(3):38, 2019.
[28] Burgess, C, R., Framptonp, R, M., and Uttridge, P, A. METEOROLOGY FOR SEAFARERS. 1998.