نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار دانشگاه هرمزگان

3 هیات علمی دانشکده فیزیک، دانشگاه اصفهان

4 پژوهشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

روند گرمایشی در اقیانوس هند سهم عمده ای در روند کلی میانگین گرمایش سطح اقیانوس های جهانی دارد که در این میان سهم دریای عربی بنابر شرایط خاص حاکم بر آن به لحاظ جغرافیایی و بادهای مونسون قابل توجه است. در این پژوهش تغییرات درون و بین سالیانة دما و شوری سطح دریای عربی از سال 2010 تا 2017 با استفاده از مدل MITgcm، با دقیق‌ترین اطلاعات عمق سنجی با دقت مکانی 033/0 درجه بررسی شده است. به این منظور داده های دما، شوری، نرخ تبخیر منهای بارندگی، باد، شار گرمای خالص با دقت زمانی یک ماهه و دقت مکانی یک درجه به عنوان داده های اولیه، نخست به دقت مدل درآمده و سپس به مدل معرفی گردید. در این مدل معادله های ناویر-استوکس در حالت غیر خطی، تراکم ناپذیر و غیرهیدروستاتیکی با گسسته سازی حجم محدود مکانی بر روی یک شبکة محاسباتی مکعبی حل می‌گردد. نتایج تحلیل زمانی در دورة مذکور و در منطقة مورد مطالعه نشان می‌دهد که میانگین دمای سطح دریا 36/0 درجة سانتیگراد و میانگین شوری سطح دریا نیز PSU 04/0 افزایش داشته است. این در حالیست که بیشترین مقدار دما و شوری سطحی در طول دورة مطالعه مربوط به ژوئن سال 2016 است که مقادیر این متغیرها به ترتیب 30 درجة سانتیگراد و PSU51/36 است. علت این تغییرات می‌تواند عواملی نظیر تبخیر بیش از بارندگی در دریای عربی، تنش بادهای مونسون، وارونگی‌های جریانی و شار گرمای خالص باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Sea Surface Temperature (SST) and Sea Surface Salinity (SSS) variations in the Arabian Sea from 2010 to 2017

نویسندگان [English]

  • Saeid Mollaesmaeilpour 1
  • Mahdi Mohammad Mahdizadeh 2
  • Smaeyl Hassanzadeh 3
  • Mohammad Reza Khalilabadi 4

1 PHD Student of Physical Oceanography

2 Faculty member, Hormozgan University, Bandarabbas, Iran

3 Faculty member, University of Isfahan, Isfahan,81746, Iran

4 Faculty member, Malek-Ashtar university of technology, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The warming process in the Indian Ocean is a major contributor to the overall global warming trend of the global oceans and the contribution of the Arabian Sea is remarkable due to the special conditions governing it, geographically and monsoon winds. In this study, inter-and intra-annual variations of SST, SSS were studied from 2010 to 2017 using the MITgcm model in the Arabian Sea with the most accurate bathymetric data and the spatial resolution of 0.033deg and monthly temporal resolution. For this purpose, temperature, salinity, evaporation minus precipitation rate, wind, net heat flux with a spatial resolution of 1 degree and monthly temporal resolution as the initial data were first introduced to the model. In this model, Navier-Stokes equations in nonlinear, incompressible and non-hydrostatic states are solved by finite volume spatial discretization over a cubic computational grid. The results of time analysis in the mentioned period indicate that the mean sea surface temperature increased about 0.36 °C and also the mean sea surface salinity by 0.04 PSU. This is despite the fact that the highest value of temperature and surface salinity during the study period is in June 2016, the values of these variables are 30°C and 36.51 PSU respectively. The reasons can be attributed to factors such as he excess of evaporation over precipitation in the Arabian Sea, Monsoon wind stress, current inversions, net surface heat flux.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabian sea
  • monsoon
  • Sea Surface Temperature (SST)
  • Sea Surface Salinity (SSS)
  • MITgcm Model