یک اینورتر بهبود یافته‌ی تمام پل هفت‌کلید و هفت‌سطحی با تعداد کلیدهای فعال کم‌تر نسبت به ساختارهای متداول برای کاربردهای ولتاژ متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استاد دانشکده‌ی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

اینورترهای چندسطحی استفادهای زیادی در کاربردهای ولتاژ متوسط و توان زیاد دارند و هم‌چنین به علت بازدهی مناسب، کاربردهای فوتوولتائیک بسیار استفاده می‌شوند. هرچه تعداد سطح‌های ولتاژ خروجی افزایش یابد، میزان تلفات در فیلتر خروجی کاهش می یابد ولی هزینه‌ی اینورتر افزایش می یابد. از این رو باید بین تعداد سطح‌ها و هرینه‌ی تمام شده یک مصالحه صورت گیرد. با اضافه‌شدن سطح‌های بیش‌تر اغتشاش هارمونیکی کل در شکل موج ولتاژ و جریان خروجی کاهش پیدا می‌کند. در این مقاله، یک اینورتر تمام‌پل اصلاح شده‌ی هفت‌سطحی و هفت‌کلیدی ارایه شده‌است. اینوتر پیشنهادی نسبت به اینوترهای هفت‌سطحی دیگر دارای تعداد کلید فعال و در نتیجه تلفات هدایتی کم‌تر و مدار کنترلی ساده است. مدولاسیون استفاده شده باعث می‌شود که اینورتر پیشنهادی تحت هر دو شرایط توان اکتیو و توان راکتیو عمل‌کند. شبیه‌سازی اینورتر در توان 30kVA به وسیله‌ی نرم‌افزار PSpice، صحت توپولوژی پیشنهادی و روش مدولاسیون را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A new Modified H bridge seven level seven switch with reduced number of switches for medium voltage applications

نویسندگان [English]

  • A.H Akbari 1
  • P. Ardalan 1
  • a. abrishamifar 2
1 Iran University of Science and Technology, Faculty of Engineering
2 iust
چکیده [English]

Multilevel inverters have great applications in medium-voltage and high-power applications and also have found successful industrial applications. Modified full bridge inverter is one of the most popular topologies among the multilevel inverters because of lower number of switches and simpler structure than others. In this paper, a seven-switch and seven-level modified full bridge topology is proposed. Compared to the practical seven-level inverters like neutral point inverters, the proposed inverter reduces three active switches and has lower conduction loss and simple control. The input voltage to the given inverter is a DC source (Vdc) which has been shared between three identical capacitors and it is capable of producing output of seven level (Vdc, 2Vdc/3, Vdc/3, 0, -Vdc, -Vdc/3, -2Vdc/3). As more steps are added to waveform, the harmonic distortion of the output waveform decreases. The proposed modulation enables the proposed inverter to operate under both active and reactive power conditions. A 1KVA single-phase sample circuit is simulated by the PSPICE software to verify the validity of the proposed topology and modulation method. The results show the proposed topology is suitable for photovoltaic (PV) applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multilevel inverters
  • Modified full bridge
  • PWM modulation
  • Reactive power
  • PSPICE
  • Grid-connected
[1]      K. K. Gupta, A. Ranjan, P. Bhatnagar, L. K. Sahu and S. Jain, "Multilevel Inverter Topologies With Reduced Device Count: A Review," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 1, pp. 135-151, Jan. 2016.
[2]      Trends in Photovoltaic Applications. Survey Report of Selected IEA Countries Between 1992 and 2002. International Energy Agency Photovoltaic Power Systems, IEA PVPS T1-12:2003. [Online]. Available: www.iea-pvps.org.
[3]      M. Noroozi, A. Akbari, A. Abrishamifar, “A 5‐level modified full‐ bridge stand‐alone inverter with reduced number of switches”, in International Transaction in Electrical Energy Systems, June 2018.
[4]      L. He and C. Cheng, "A Flying-Capacitor-Clamped Five-Level Inverter Based on Bridge Modular Switched-Capacitor Topology," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, no. 12, pp. 7814-7822, Dec. 2016.
[5]      F. Gao, "An Enhanced Single-Phase Step-Up Five-Level Inverter," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 12, pp. 8024-8030, Dec. 2016.
[6]      Y. Hu, Y. Xie, L. Cheng and D. Fu, "Characteristics analysis of a new single-phase π-type five-level inverter," in IET Power Electronics, vol. 9, no. 6, pp. 1290-1296, 5 18 2016.
[7]      F. Wang, Y. Wang, L. Hang and C. Wang, "Five-level inverter for solar system and its self-adaptive pulse-width modulation strategy," in IET Power Electronics, vol. 9, no. 1, pp. 102-110, 1 20 2016.
[8]      M. Hajizadeh and S. H. Fathi, "Selective harmonic elimination strategy for cascaded H-bridge five-level inverter with arbitrary power sharing among the cells," in IET Power Electronics, vol. 9, no. 1, pp. 95-101, 1 20 2016.
[9]      X. Sun, B. Wang, Y. Zhou, W. Wang, H. Du and Z. Lu, "A Single DC Source Cascaded Seven-Level Inverter Integrating Switched-Capacitor Techniques," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, no. 11, pp. 7184-7194, Nov. 2016.
[10]   M. B. Abadi, A. M. S. Mendes and S. M. Â. Cruz, "Method to diagnose open-circuit faults in active power switches and clamp-diodes of three-level neutral-point clamped inverters," in IET Electric Power Applications, vol. 10, no. 7, pp. 623-632, 8 2016.
[11]   P. H. Raj, A. I. Maswood, G. H. P. Ooi and Z. Lim, "Voltage balancing technique in a space vector modulated 5-level multiple-pole multilevel diode clamped inverter," in IET Power Electronics, vol. 8, no. 7, pp. 1263-1272, 7 2015.
[12]   D. Cui and Q. Ge, "A Novel Hybrid Voltage Balance Method for Five-Level Diode-Clamped Converters," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 65, no. 8, pp. 6020-6031, Aug. 2018.
[13]   P. Channegowda and V. John, “Filter optimization for grid interactive voltage source inverters”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 57, no. 12, pp. 4106-4114, 2010.
[14]   W. Yao, Y. Yang, X. Zhang, F. Blaabjerg and P. C. Loh, "Design and Analysis of Robust Active Damping for LCL Filters Using Digital Notch Filters," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 3, pp. 2360-2375, March 2017.
[15]   N. A. Yusof, N. M. Sapari, H. Mokhlis and J. Selvaraj, "A comparative study of 5-level and 7-level multilevel inverter connected to the grid," Power and Energy (PECon), 2012 IEEE International Conference on, Kota Kinabalu, 2012, pp. 542-547.
[16]   R. Teodorescu, M. Liserre, P. Rodriguez, “Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems”, Wiley, 2011.
[17]   J. Sorocki, I. Piekarz, S. Gruszczynski and K. Wincza, "Low-Loss Directional Filters Based on Differential Band-Reject Filters With Improved Isolation Using Phase Inverter," in IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 28, no. 4, pp. 314-316, April 2018.
[18]   G.Buticchi, E. Lorenzani, and G. Franceschini, “A five-level single-phase grid-connected converter for renewable distributed systems,” Ind. Electron. IEEE Trans., vol. 60, no. 3, pp. 906–918, 2013.
[19]   S. S. Lee and K. Lee, "Dual-T-Type Seven-Level Boost Active-Neutral-Point-Clamped Inverter," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 34, no. 7, pp. 6031-6035, July 2019.