نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران.

2 پردیس دانشکده های فنی داتشگاه تهران

چکیده

شکل‌دهی پرتو یکی از مهم‌ترین بلوک‌های پردازش سیگنال آرایه‌ای در سونار می‌باشد که به دلیل ماهیت محیط و شرایط کاری، نیازمند بهره‌گیری از روش‌های وفقی و مقاوم است تا بتواند مشخصات مناسبی در خروجی شکل‌دهنده پرتو ارائه دهد. در مقاله حاضر، به بررسی و تحلیل آخرین روش‌های شکل‌دهی پرتو وفقی و مقاوم مانند روش‌های تغییر ماتریس کوواریانس بهبودیافته، پرداخته شده و در نهایت به کمک شبیه‌سازی در سناریوهای متفاوت و شرایط مختلف کاری شامل خطا در بردار نگاه آرایه، اختلال بهره و فاز سنسورها، محیط‌های پٌرنویز و وجود تداخل‌های قوی، توانمندی و قابلیت‌های آنها ارائه گردیده است و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد روش‌های Diagonal Loading، LCMV و LCMV mod در حالات مختلف از کارآیی مناسب برخوردار نیستند و روش‌های CMR و ESB در حضور خطای بردار نگاه، تداخل قوی و نویز محیطی‌ زیاد و وجود اختلال در میزان بهره و فاز، از عملکرد مناسبتری برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Robust Beamforming in Array Signal Processing

نویسندگان [English]

  • Hadi Amiri 1
  • Mostafa Naseri 2

1 Assistant Professor, School of Engineering Science, Faculty of Engineering, University of Tehran.

2 College of Engineering, University of Tehran

چکیده [English]

Beamforming is one of the most important array signal processing blocks in sonar systems which due to the nature of the environment and conditions of operating, requires using of the robust and adaptive methods to provide the feasible specifications in outputs. In the present paper, the latest methods for the adaptive robust beamforming such as enhanced and modified covariance matrix methods are investigated and finally, by using of simulation in different scenarios and conditions such as steering vector error, sensors gain and phase perturbation and high power noise and strong interference, their capabilities and abilities are presented and method are evaluated. The results show that the methods of Diagonal Loading, LCMV and LCMV mod in different states are not feasible and CMR and ESB methods in the presence of error of steering vector, strong interference and high power noise and gain and phase distortion are more suitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beamforming
  • Robust
  • Adaptive
  • sonar