نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

شکل‌دهی پرتو یکی از مهم‌ترین بلوک‌های پردازش سیگنال آرایه‌ای در سونار می‌باشد که به دلیل ماهیت محیط و شرایط کاری، نیازمند بهره‌گیری از روش‌های وفقی و مقاوم است تا بتواند مشخصات مناسبی در خروجی شکل‌دهنده پرتو ارائه دهد. در مقاله حاضر، به بررسی و تحلیل آخرین روش‌های شکل‌دهی پرتو وفقی و مقاوم مانند روش‌های تغییر ماتریس کوواریانس بهبودیافته، پرداخته شده و در نهایت به کمک شبیه‌سازی در سناریوهای متفاوت و شرایط مختلف کاری شامل خطا در بردار نگاه آرایه، اختلال بهره و فاز سنسورها، محیط‌های پٌرنویز و وجود تداخل‌های قوی، توانمندی و قابلیت‌های آنها ارائه گردیده است و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد روش‌های Diagonal Loading، LCMV و LCMV mod در حالات مختلف از کارآیی مناسب برخوردار نیستند و روش‌های CMR و ESB در حضور خطای بردار نگاه، تداخل قوی و نویز محیطی‌ زیاد و وجود اختلال در میزان بهره و فاز، از عملکرد مناسبتری برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Robust Beamforming in Array Signal Processing

نویسندگان [English]

  • H Amiri 1
  • M Naseri 2

1 Assistant Professor, School of Engineering Science, Faculty of Engineering, University of Tehran.

2 College of Engineering, University of Tehran

چکیده [English]

Beamforming is one of the most important array signal processing blocks in sonar systems which due to the nature of the environment and conditions of operating, requires using of the robust and adaptive methods to provide the feasible specifications in outputs. In the present paper, the latest methods for the adaptive robust beamforming such as enhanced and modified covariance matrix methods are investigated and finally, by using of simulation in different scenarios and conditions such as steering vector error, sensors gain and phase perturbation and high power noise and strong interference, their capabilities and abilities are presented and method are evaluated. The results show that the methods of Diagonal Loading, LCMV and LCMV mod in different states are not feasible and CMR and ESB methods in the presence of error of steering vector, strong interference and high power noise and gain and phase distortion are more suitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beamforming
  • Robust
  • Adaptive
  • sonar

[1] R.A.Monzingo and .W.Miller, Introduction to Adaptive Arrays, SciTech Publishing, 2004.

[2] W. Li, X. Mao, Z. Zhai, and Y. Li, “High Performance Robust Adaptive Beamforming in the Presence of Array Imperfections”,  International Journal of Antennas and Propagation, Vol. 2016, Article ID 3743509, 12 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/3743509, 2016.

[3] S. Somasundaram, A. Pilkington, L. Hart, N. Butt, and A. Jakobsson, “Computationally Efficient Robust Adaptive Beamforming for Passive Sonar”, Underwater Defence Technology (UDT 2015), Rotterdam, Netherlands, 2015.

[4] J. Qian, Z. He, J. Xie and Y. Zhang, “Null broadening adaptive beamforming based on covariance matrix reconstruction and similarity constraint”, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Vol 2017:1, http://doi.org/10.1186/s13634-016-0440-1, 2017.

[5] J. Liu , W. Xie, G. Gui, Q. Zhang, Y. Zou and Q. Wan, “Adaptive beamforming algorithms with robustness against steering vector mismatch of signals”, IET Radar, Sonar & Navigation, Vol.11 , pp. 1831–1838,  2017.

[6] Q. Wang, X. Wang and X. Pan, “Adaptive sonar beamformer based on inverse QR decomposition and recursive least squares filter for underwater target detection”, International Journal of Remote Sensing, pp. 3987-3998, 2011.

[7]A. B. Gershman, ”Robust adaptive beamforming in sensor arrays,” Int. Journ. Electronics and Communications, Invited paper, Vol.53, pp.305-314, Dec.1991.

[8] D. D. Feldman and L. J. Griffiths,”A projection approach to robust adaptive beamforming,” IEEE Trans. Signal Processing, Vol.42, pp. 867-876, Apr. 1994.

[9] A. B. Gershman, E. Nemeth, and J. F. Bohme,”Experimental performance of adaptive beamformimng in a sonar environment with a towed array and moving interfering sources,” IEEE Trans. Signal Processing, vol.48, pp.246-250, Jan. 2000.

[10] S.D.Hay ward, “Effects of motion on adaptive arrays,” IEE Proc.-Radar, Sonar and Navigation, Vol.144, pp.15-20, Feb.1997.

[11] O.L. Frost, “An algorithm for linearly constrained adaptive array processing”, Proc. IEEE, Vol.60, pp. 926–935, 1972.

[12] I. Claesson, S. Nordholm, “A spatial filtering approach to robust adaptive beamforming”, IEEE Trans. Antennas Propag. Vol. 40, pp.1093–1096, 1992.

[13] T.J. Shan, J., M. Wax, and T. Kailath, "On spatial smoothing for direction-of-arrival estimation of coherent signals," IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Vol. 33, No. 8, 806-811, 1985.

[14] T. J. Shan, T. Kailath, “Adaptive beamforming for coherent signals and interference”, IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process. Vol. 33, pp.527–536, 1985.

[15] M.D. Zoltowski, “On the performance of the MVDR beamformer in the presence of correlated interference”, IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process. Vol. 36, pp. 945–947, 1988.

[18] A.B. Gershman, U. Nickel, J.F. Boehme, “Adaptive beamforming algorithms with robustness against jammer motion”, IEEE Trans. Signal Processing, Vol. 45, pp. 1878–1885, 1997.

[19] Z.-Q. Luo, W. Yu, “An introduction to convex optimization for communications and signal processing”, IEEE J. Sel. Areas Communication, pp. 20–34, 2006.

 

[20] K.T. Phan, S.A. Vorobyov, N.D. Sidiropoulos, C. Tellambura, “Spectrum sharing in wireless networks via QoS-aware secondary multicast beamforming”, IEEE Trans. Signal Processing, Vol.57,  pp. 2323–2335, 2009.

 

[21] Z.-Q. Luo,W.-K. Ma,A.M.-C. So,Y. Ye, S.Zhang, “Semidefinite relaxation of quadratic optimization problems”, IEEE Signal Process. Magazine, Vol. 27, pp. 20–34, 2010.

 

[22] A. Hassanien, S.A. Vorobyov, K.M. Wong, “Robust adaptive beamforming using sequential programming: an iterative solution to the mismatch problem”, IEEE Signal Process. Letters, Vol. 15, pp. 733-736, 2008.

 

[23] A. Hassanien, S.A. Vorobyov, “A robust adaptive dimension reduction technique with application to array processing”, IEEE Signal Processing Letters, Vol. 16, pp. 22-25, 2009.