نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت پژوهش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ر0) نوشهر

2 استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

4 مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

چکیده

با توجه به اهمیت ارسال بلادرنگ سیگنال‌های پزشکی از زیر آب به سطح از یک سو و توانایی روش کدکننده پیش بینی خطی LPC در فشرده‌سازی سیگنا‌‌‌‌ل‌ها از سوی دیگر، این مقاله علائم حیاتی غواص را برای ارسال بلادرنگ با روش LPC فشرده‌سازی می‌کند. از سوی دیگر با توجه به وابسته بودن جان غواص به دقت ارسال این علائم و شباهت حداکثری سیگنال اصلی با سیگنال فشرده شده، دقت فشرده‌سازی در این حوزه از اهمیت بسیار بالای برخوردار است. روش LPC، علی رغم توانایی بالا در فشرده سازی از دقت مناسبی برای این کاربرد برخوردار نیست. این مقاله برای افزایش دقت فشرده سازی و کاهش خطای پیش بینی ضرایب LPC از الگوریتم بهینه‌ساز نهنگ کوهان‌دار (WOA) استفاده می‌کند. علاوه بر آن الگوریتم طراحی شده به صورت عملی بر روی یک نمونه سونوبوی خاص پیاده‌سازی شده است. نتایج این کدگذاری علاوه بر LPC استاندارد با دو روش فشرده‌سازی مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسته و نمونه‌برداری نرخ پایین مقایسه گردیده که نتایج عملی بدست آمده، نشان دهنده افزایش دقت الگوریتم پیشنهادی با حفظ نرخ فشرده‌سازی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compression of Respiratory Signals using Linear Predictive Coding Method based on Optimized Algorithm of Humpback Whales to Transfer by Sonobouy

نویسندگان [English]

  • majid aghababaie 2
  • M. J. Naseri 3
  • M. Khishe 4

2 Noshahr University

3 Noshahr University

4 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده [English]

Either transferring of real-time under water medicine signals or the ability of Linear Predictive Coding (LPC) compression level of signals are important, so in this paper real-time sending of vital signs of divers with the LPC compression is presented. On the other hand, it must be mentioned that the life of diver is related to accurate sending of marks and the extreme similarity of original signal with the compressed signal, so accuracy of compression in this area is so important. Despite of high capability in compression in LPC, this method is not suitable for this application. In this paper, to increase accuracy of compression and decreasing of forecast error of LPC coefficients, the optimized algorithm of Humpback whale is used. In addition, the designed algorithm is practically tested on one specific sonobouy. The result is additionally compared with standard LPC and both compression method based on discrete cosine transform and sampling low rates which obtained results show that proposed algorithm has an increasing accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sonobuoy
  • compression
  • Respiratory Signals
  • Voiced and Unvoiced
  • Humpback Whales
  • Bubble-Net Feeding