ارزیابی حساسیت مقاومت استاتیکی اتصالات لوله ای K سکوهای فراساحلی جکتی نسبت به عوامل تصادفی مؤثر بر مبنای تحلیل قابلیت اعتماد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی- مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد، دانشکده فنی- مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

3 استاد، دانشکده فنی- مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل حساسیت و تعیین مهم ترین عوامل تاثیرگذار در طراحی اتصالات لوله ای تک صفحه‌ ای K، بر اساس تحلیل قابلیت اعتماد است. در این مطالعه، تمامی پارامترهای تأثیرگذار روی مقاومت استاتیکی اتصال و همچنین نیروهای داخلی به ‌عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شده و میزان تأثیر عدم قطعیت های مختلف روی احتمال شکست اتصال K بر اساس معیار گسیختگی تسلیم بررسی شده است. تابع احتمال حاکم بر نیروهای داخلی شامل کشش و فشار محوری و لنگرهای خمشی داخل و خارج صفحه نیز برای یک سکوی جکتی تیپ در شرایط دریایی خلیج فارس استخراج گردیده است. در تحقیق حاضر، اثرات همبستگی بین متغیرهای تصادفی مختلف نیز مورد مطالعه قرار گرفته و ضرایب همبستگی بین توابع حالت حدی تعیین شده است. نتایج این پژوهش می تواند برای طراحی اتصالات لوله ای سکوهای منطقه خلیج فارس مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • H Ahmadi 1
  • M Bayrami 2
  • M.A Lotfollahi 3
چکیده [English]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
[1]         American Petroleum Institute (API), “Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms − Working Stress Design: RP2A-WSD”, 21st Edition, Errata and Supplement 3, Washington DC, US; 2007.

[2]         Pillai, T., Parasad, A., “Fatigue Reliability Analysis in Time Domain for Inspection Strategy of Fixed Offshore Structures”, Ocean Engineering, Vol. 27, pp. 167-186; 2000.

[3]   آسوده، ش.، "بررسی تأثیر خصوصیات هندسی اتصال روی درجه خمش (DoB) در اتصالات لوله­ای K سازه­های فراساحلی تحت بارگذاری خمشی"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی - مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، 1393.

[4]         Nordal, H., “Application of Ultimate Strength Analysis in Design of Offshore Structures System”, Conference on Intergrity of Offshore structures, Glasgow; 1991.

[5]         Frieze, P., “Some Implications for Offshore Design Code Development of Loading Strength and Reliability Modeling”, International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering; 1989.

[6]         Birkinshaw, M., Smith, D., “The Setting of Target Safety Levels for the Assessment of Offshore Structures”, The 6th International Offshore and Polar Engineering Conference, 26-31 May, LA, California, US; 1996.

[7]         Sørensen, J. D., Engelund, S., “Stochastic Finite Elemens in Reliability-Based Structural Optimization”, The 1st World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, Germany; 1995.

[8]         Kiureghian, A. D., Ke, J., “The Stochastic Finite Element Method in Structural Reliability”, Structural Safety, Vol. 12, pp. 417-426; 1998.

[9]         Manuel, L., Schmucker, D. G., Cornell, C. A.,  “A Reliability-Based Design Format for Jacket Platforms under Wave Loads”, Marine Structures, Vol. 11, pp. 413-428; 1998.

[10]       Halil, K., Vrouwenvelder, T., “Reliability-Based Optimisation of Offshore Jacket-Type Structures with an Integrated-Algorithms System”, Ships and Offshore Structures, Vol. 5, pp. 67-74; 2010.

[11]       Waarts, P., Vrouwenvelder, T., “Structural Reliability Using the Finite Element Method”, Asranet Conference; 2002.

[12]       Mahsuli, M., Haukaas, T., “Computer Program for Multimodel Reliability and Optimization Analysis”, Journal of Computing in Civil Engineering, Vol. 27, pp. 87-98; 2013.

[13]       Lee, Y., Choi, B., Lee, J., Kim, S. Y., Han, S., “Reliability-Based Design Optimization of monopile transition piece for Offshore Wind Turbine System”, Renewable Energy, Vol. 71, pp. 729-741; 2014.

[14]       Kim, D. H., Lee, S. G., “Reliability Analysis of Offshore Wind Turbine Support Structures under Extreme Ocean Environmental Loads”, Renewable Energy, Vol. 79, pp. 161-166; 2015.

[15]       Yang, H., Zhu, Y., Lu, Q., Zhang, J., “Dynamic Reliability Based Design Optimization of the Tripod Substructure of Offshore Wind Turbines”, Renewable Energy, Vol. 78, pp. 16-25; 2015.

[16]       Zhang, X., Sun, L., Sun, H., Guo, Q., Bai, X., “Floating Offshore Wind Turbine reliability Analysis based on System Grading and Dynamic FTA”, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 154, pp. 21-33; 2016.

[17]       Wei, K., Arwade, S. R., Myers, A. T., Valamanesh, V., Directional Effects on the Reliability of Non-axissymmetric Support Structures for Offshore Wind Turbines under Extreme Wind and Wave Loading”, Engineering Structures, Vol. 106, pp. 68-79; 2016.

[18]       Lee, S., Jo, C., Bergan, P., Pettersen, B., Chang, D., “Life-cycle Cost-based Design Procedure to Determine the Optimal Environmental Design Load and Target Reliability in Offshore Installations”, Structural Safety, Vol. 59, pp. 96-107, 2016.

[19]       Nassiraei, H., Lotfollahi-Yaghin, M. A., Ahmadi, H., “Static strength of collar plate reinforced tubular T/Y-joints under brace compressive loading”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 119, pp. 39-49, 2016.

[20]       Nassiraei, H., Lotfollahi-Yaghin, M. A., Ahmadi, H., Zhu, L., “Static strength of doubler plate reinforced tubular T/Y-joints under in-plane bending load”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 136, pp. 49-64, 2017.

[21]       Nassiraei, H., Zhu, L., Lotfollahi-Yaghin, M. A., Ahmadi, H., “Static capacity of tubular X-joints reinforced with collar plate subjected to brace compression”, Thin-Walled Structures, Vol. 119, pp. 256-265, 2017.

[22]       Nassiraei, H., Mojtahedi, A., Lotfollahi-Yaghin, M. A., Ahmadi, H., “Static strength of X-joints reinforced with collar plates subjected to brace tensile loading”, Ocean Engineering, Vol. 161, pp. 227-241, 2018.

[23]       Nassiraei, H., Lotfollahi-Yaghin, M. A., Neshaei, S. A., Zhu, L., “Structural behavior of tubular X-joints strengthened with collar plate under axially compressive load at elevated temperatures”, Marine Structures, Vol. 61, pp. 46-61, 2018.

[24]       Choi, S. K., Grandhi, R. V., Canfield, R. A., 2007. “Reliability-based Structural Design”, Springer-Verlag, UK.

[25]       Nowak, A. S., Collins, K. R. 2000. “Reliability of Structures”, McGraw-Hill Inc., US.

[26]       Lemaire, M. 2009. “Structural Reliability”, John Wiley & Sons Inc., US.

[27]  ایزددوست، ا.، "طراحی سکوهای شابلونی تحت اثر بارگذاری­های دریا به روش قابلیت اعتماد و سطوح عملکردی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، 1384.