یک میکرواینورتر فتوولتاییک تک‌فاز متصل به شبکه با ظرفیت بسیار کم خازن باس THD، DC کم و پاسخ گذرای بهبود یافته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه در برخی کاربردها به‌ویژه برای نیروگاه‌های خانگی طراحی سیستم‌های فتوولتاییک تک‌فاز متصل به شبکه به سمت استفاده از میکرواینورترها با محدوده توان 150W تا 300W متمایل شده است. هم‌چنین در صنایع دریایی می‌توان از میکرواینورترهای فتوولتاییک به‌منظور تولید بخشی از انرژی الکتریکی مورد نیاز در کشتی‌ها استفاده کرد. در میکرواینورترهای تک‌فاز ضربان با فرکانس دوبرابر فرکانس شبکه روی ولتاژ باس DC وجود دارد که باعث ایجاد هارمونیک در جریان خروجی و کاهش ضریب توان می‌شود. برای کاهش این ضربان اغلب از خازن‌های الکترولیتی با ظرفیت زیاد در باس DC استفاده می‌شود که عیب آن کم بودن طول عمر این خازن‌هاست. برای برطرف کردن این مشکل لازم است خازن‌های الکترولیتی با خازن‌های فیلم نازک که طول عمر زیاد و ظرفیت کمی دارند جایگزین شوند. با کاهش ظرفیت خازن دامنه ضربان ولتاژ باس افزایش می‌یابد و با استفاده از کنترل‌کننده متداول باس (PI) بده‌بستان بین THD جریان خروجی و نوسانات (فراجهش و فروجهش) ولتاژ باس غیرقابل حل است. در این مقاله با به‌کار بردن روش‌های کنترلی پیشنهاد شده میکرواینورتری طراحی و شبیه‌سازی شده است که در آن بدون استفاده از عناصر اضافه این بده‌بستان حل شده است. این میکرواینورتر به شبکه 220V و 50Hz متصل است، در باس آن از خازن با ظرفیت بسیار کم 20µF استفاده شده، در پاسخ به پله 200W توان ورودی، ولتاژ باس آن فراجهش و فروجهش ناچیزی داشته و THD جریان تزریقی آن به شبکه در توان 250W برابر %0.44 است. درستی روش پیشنهادی با شبیه‌سازی در محیط سیمولینک متلب تحقیق شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Grid-Connected Single-Phase PV Microinverter With Very Low DC Bus Capacitance, Low THD, and Improved Transient Response

نویسندگان [English]

  • F Bahraini 1
  • Adib Abrishamifar 2
  • A Rahmati 3
1 M.Sc. Student in the School of Electrical Engineering, Iran University of Science & Technoloy (IUST), Tehran, Iran
2 Associate Professor in the School of Electrical Engineering, Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran
3 Associate Professor in the School of Electrical Engineering, Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays microinverter with power levels ranging from 150 to 300 W, has become the trend for some grid-connected PV systems specially for residential PV systems. Also, in marine industries, photovoltaic microinverters can be used to produce a part of the electrical energy required on ships. In single phase microinverters there is a double-frequency ripple on the DC bus voltage that causes harmonics and reduces power factor. In order to reduce this ripple, large electrolytic capacitors are often used at the DC bus that the drawback is short lifetime of these capacitors. To overcome this problem, it is necessary to replace electrolytic capacitors with thin film capacitors that have long life and low capacitance. By decreasing the capacitance the amplitude of double frequency ripple on the bus voltage increases so the common bus voltage controller (PI) can’t solve the tradeoff between the output current THD and bus voltage fluctuations (overshoot and undershoot). In this paper, by using the proposed control methods a microinverter is designed and simulated so that this tradeoff has been solved without using additional hardware. This microinverter is connected to the grid (220V, 50Hz). It has a very small 20µF bus capacitor. The bus voltage has negligible overshoot and undershoot in response to a 200W input power step. THD of the injected current to the grid is 0.44% at 250W output power. The effectiveness of the proposed method is validated by simulation results in Matlab-Simulink software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifetime
  • microinverter
  • photovoltaic (PV)
  • DC bus
  • electrolytic capacitor
  • thin film capacitor
[1] H. Hu, S. Harb, N. Kutkut, I. Batarseh, and Z. J. Shen, “A Review of Power Decoupling Techniques for Microinverters With Three Different Decoupling Capacitor Locations in PV Systems,” in IEEE Transaction on Power Electronics, vol. 28, no. 6, pp. 2711-2726, June 2013.

[2] Q. Li and P. Wolfs, “A Review of the Single Phase Photovoltaic Module Integrated Converter Topologies With Three Different DC Link Configurations,” in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 23, no. 3, pp. 1320- 1333, May 2008.

[3] S. B. Kjaer, J. K. Pedersen, and F. Blaabjerg, “A Review of Single-Phase GridConnected Inverters for Photovoltaic Modules,” in IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 41, no. 5, pp. 1292-1306, Sept.-Oct. 2005.

[4] H. Wang and F. Blaabjerg, “Reliability of Capacitors for DC-Link Applications in Power Electronic Converters—An Overview,” in IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 50, no. 5, pp. 3569-3578, Sept.-Oct. 2014.

[5] A. C. Kyritsis, N. P. Papanikolaou, and E. C. Tatakis, “A Novel Parallel Active Filter for Current Pulsation Smoothing on Single Stage Grid-Connected AC-PV Modules,” 2007 European Conference on Power Electronics and Applications, Aalborg, 2007, pp. 1-10.

[6] T. Shimizu, K. Wada, and N. Nakamura, “Flyback-Type Single-Phase Utility Interactive Inverter With Power Pulsation Decoupling on the DC Input for an AC Photovoltaic Module System,” in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 21, no. 5, pp. 1264-1272, Sept. 2006.

[7] S. B. Kjaer and F. Blaabjerg, “Design Optimization of a Single Phase Inverter for Photovoltaic Applications,” Power Electronics Specialist Conference, 2003. PESC '03. 2003 IEEE 34th Annual, 2003, pp. 1183-1190 vol.3.

[8] H. Hu, S. Harb, N. H. Kutkut, Z. J. Shen, and I. Batarseh, “A Single-Stage Microinverter Without Using Eletrolytic Capacitors,” in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, no. 6, pp. 2677-2687, June 2013.

[9] H. Hu et al., “A Three-port Flyback for PV Microinverter Applications With Power Pulsation Decoupling Capability,” in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, no. 9, pp. 3953-3964, Sept. 2012.

[10] Y. M. Chen and C. Y. Liao, “Three-Port Flyback-Type Single-Phase Micro-Inverter With Active Power Decoupling Circuit,” 2011 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, Phoenix, AZ, 2011, pp. 501-506.

[11] M. Hadi Zare, M. Mohamadian, and R. Beiranvand, “A Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverter Based on a Three-Switch Three-Port Flyback With Series Power Decoupling Circuit,” in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, no. 3, pp. 2062- 2071, March 2017.

[12] T. Brekken, N. Bhiwapurkar, M. Rathi, N. Mohan, C. Henze and L. R. Moumneh, “UtilityConnected Power Converter for Maximizing Power Transfer from a Photovoltaic Source while Drawing Ripple-Free Current,” 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference. Proceedings (Cat.No.02CH37289), 2002, pp. 1518-1522 vol.3.

[13] N. A.Ninad and L. A. C. Lopez, “A Low Power Single-Phase Utility Interactive Inverter for Residential PV Generation With Small DC Link Capacitor,” 3rd Solar Building Research Network Conference, October 2008.

[14] S. A. Khajehoddin, M. KarimiGhartemani, P. K. Jain, and A. Bakhshai, “DCBus Design and Control for a Single-Phase Grid-Connected Renewable Converter With a Small Energy Storage Component,” in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, no. 7, pp. 3245-3254, July 2013.

[15] Y. Levron, S. Canaday, and R. W. Erickson, “Bus Voltage Control With Zero Distortion and High Bandwidth for SinglePhase Solar Inverters,” in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 1, pp. 258- 269, Jan. 2016.

[16] Q. Li, P. J. Wolfs, and S. Senini, “A Hard Switched High Frequency Link Converter With Constant Power Output for Photovoltaic Applications,” in Proc. Australasian Univ. Power Eng. Conf., 2002, pp. 1–6.

 [17] C. R. Bush and B. Wang, “A Single-Phase Current Source Solar Inverter With ReducedSize DC Link,” 2009 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, San Jose, CA, 2009, pp. 54-59.

 [18] T. Shimizu, T. Fujita, G. Kimura, and J. Hirose, “A Unity Power Factor PWM Rectifier With DC Ripple Compensation,” in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 44, no. 4, pp. 447-455, Aug 1997.

[19] K. Tsuno, T. Shimizu, K. Wada, and K. Ishii, “Optimization of the DC Ripple Energy Compensating Circuit on a Single-Phase Voltage Source PWM Rectifier,” 2004 IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference (IEEE Cat. No.04CH37551), 2004, pp. 316-321 Vol.1.

[20] A. Reznik, M. G. Simões, A. Al-Durra, and S. M. Muyeen, “LCL Filter Design and Performance Analysis for Grid-Interconnected Systems,” in IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 50, no. 2, pp. 1225-1232, March-April 2014.

[21] Y. Tang, P. C. Loh, P. Wang, F. H. Choo, F. Gao, and F. Blaabjerg, “Generalized Design of High Performance Shunt Active Power Filter With Output LCL Filter,” in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 59, no. 3, pp. 1443-1452, March 2012.

[22] D. Zammit, C. Spiteri Staines, M. Apap, and J. Licari, “Design of PR Current Control With Selective Harmonic Compensators Using Matlab,” Journal of Electrical Systems and Information Technology, vol. 4, no. 3, pp. 347– 358, 2017.

[23] Y. Levron and R. W. Erickson, “High Weighted Efficiency in Single-Phase Solar Inverters by a Variable-Frequency Peak Current Controller,” in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 1, pp. 248-257, Jan. 2016.

[24] SHARP Solar Electricity, “Multi-Purpose 250 Watt Module,” NU-Q250W2 datasheet, 2011.