بررسی الزامات طراحی و تحلیل عملکرد دسته‎موتور درون نصب در شناورهای دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک - دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دسته‌موتور به عنوان عامل اتصال موتور به بدنه، علاوه بر نگه داشتن موتور و متعلقات آن، وظیفه‌ی کنترل و جذب ارتعاشات حاصل از موتور به بدنه و بالعکس یعنی ارتعاشات محیطی بدنه به سیستم انتقال قدرت را بر عهده دارد. بررسی الزامات طراحی و گزینش دسته‌موتورهای شناورهای دریایی در سالیان گذشته یکی از موضوعات مورد مطالعه در صنایع دریایی محسوب می‌شود. از این منظر بررسی الگوهای متنوع طراحی و بازبینی مدل‌های ارائه شده برای استفاده در مسئله‌ی طراحی دسته‌موتور، ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر بر اساس بررسی پژوهش‌های حوزه طراحی، الگوی مناسبی را جهت طراحی و گزینش دسته‌موتور در چهار گام اصلی طراحی اولیه، تبیین قالب طراحی و گزینش، طراحی جزئیات و نهایتا ارزیابی عملکرد برای اولین بار به صورت نظام‌مند پیشنهاد می-دهد. بعلاوه با بکارگیری روش‌های انتخاب بهینه، شناخت پارامترهای بحرانی و وزن‌دهی پارامترها، نوعی از طراحی گزینشی پیشنهاد می‎شود. در ادامه نیز به اجرای فرآیند طراحی و گزینش دسته‌موتور برای یک موتور 6 سیلندر دریایی درون نصب با توان 200 اسب بخار و بررسی تحلیل‌های عملکردی بر روی آن اقدام می‌گردد. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل عملکرد این نمونه، دسته‌موتور نهایی حاصل از این طراحی در شرایط بحرانی، با ضریب اطمینان 2.1 پاسخگوی تحلیل استحکام است و با فاصله مناسب نسبت به فرکانس تحریک (50 هرتز) پاسخ‌گوی تحلیل فرکانسی نیز خواهد بود. در نهایت نتایج مدلسازی دینامیکی دسته‌موتور مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey on design methodology and performance analysis of a marine engine mount

نویسندگان [English]

  • A Mehrkish 1
  • A.A Akbari 2
1 Mechanical engineering department, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The main responsibility of an engine mount as a component which attaches the engine to chassis is control and absorption of different resources of vibration. Design process of marine engine mounts is one of main issues in the recent years in marine industries. Hence, a deep study in diverse design methodologies and performance analysis would be necessary to suggest an appropriate process for engine mount design. This study based on researches on design methods, suggest design and selection algorithm for marine engine mounts in four steps: primarily design, conceptual design, detail design, and finally performance assessment. Afterwards, the suggested process will imply for an internal marine engine mount with 200 hp. Based on achieved results, the final designed engine mount for this case in critical situation will have safety factor of 2.1 in static analysis and it also have a desired distance from excited frequency in frequency analysis. Finally, dynamic modeling results for this engine mount will be presented based on designed GUI by research team.

کلیدواژه‌ها [English]

  • design methodology
  • Marine engine mount
  • Performance analysis
 [1] Mehrkish, A., "Vibrational – thermal Analysis and modeling of a new type of multi chamber active engine mount with cooling function", in Mechanical engineering department, Master theses, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 2013.

[2] Adhau, A., Kumar, P.V, "Engine mounts and its mesign considerations", International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 2013, Vol. 2 Issue 11.

[3] Majlesu, A.R., "A new approach in modeling and optimization of engine mounting system", in Mechanical engineering department, Master theses , University of Waterloo, Waterloo, Canada, 2003.

[4] Horowitz, R., "Creative problem solving in rngineering design", in Mechanical engineering department, PhD theses , University of Texas, Texas, USA, 1999.

[5] Karuppoor, S.S., " Tools for innovation & conceptual design ", in Mechanical engineering department, PhD theses , University of A&M, Texas, USA, 2003.

[6] Westmoreland, S.N., "Design Thinking: Cognitive Patterns In Engineering Design Documentation", in Mechanical engineering department, PhD theses , University of Maryland, Maryland, USA, 2012.

[7] Ramachandran, T., et al., "Review on internal combustion Engine vibration and mountings", International Journal of Engineering Sciences & Emerging Technologies, 3: p. 63-73, 2012.

[8] DeBord, F., et al., "Measurement and Analysis of shipboard vibration", Marine Technology, 35, 1998.

[9] Kiomarsi, E., et al., "Estimate the parameters of the multi-chamber engine with cooling capacity", in Mechanic,  Ferdowsi University of Mashhad, 2013.

[10] Flexible Engine Mountings, R.D. Marine, Editor. p. www.randdmarine.com.

[11] Cylindrical stud mount series, www.hutchinsonai.com, Catalogue.

[12] Vibration, shock and motion control products for industrial equipment. , LORD, Editor.: www.LORD.com. p. 1-127.

[13] ISO 10846-1, Acoustics and vibration –Laboratory measurement of vibro- acoustics transfer properties of resilient elements- Part 1: Principles and guidelines. 2008.

[14] ISO 10846-2, Acoustics and vibration –Laboratory measurement of vibro- acoustics transfer properties of resilient elements- Part 2,3,5: Direct method for determination of the dynamic stiffness if resilient supports for translatory motion. 2008,2009 .

[15] ISO 10846-4, Acoustics and vibration -- Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements -- Part 4: Dynamic stiffness of elements other than resilient supports for translatory motion. 2003.

[16] SAE J615_200807, SAE Engine Mountings, SAE International, 2008.

[17] Sebastian C.S, "Design and optimization of engine mount bracket", International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM), 2016.

[18] Ramos, F.M.," Vibration analysis of an engine mount", Universidade Técnica de Lisboa Pais, pp.1049-001.

[19] Maski, S., and Basavaraj Y., "Finite element analysis of engine mounting pretension effect and service load ", International Journal of Research in Engineering and Technology, 2015. 4(8).

[20] Ghobadipour, B., Ziaee jazi, A., "Rubber Engine Mount Simulating with Regard to Hyperelastic Property", in ICICE&O ‐8. 2014.

[21] Okada, T., et al., "Engine Mount Characteristics Identification of Large Outboard Motor Using Experimental Modal Analysis", SAE Technical Paper series, 2006.

[22] Ean, Z., "Dynamic characterization of engine mount at different orientation using sine swept frequency test", in Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology. 2010.

[23] Hutchinson Aerospace and Industry, "Specialty isolators", Catalogue.

[24] American institute of steel construction, ANSI/AISC 360-05 - Specification for Structural Steel Buildings, An American National Standard, 2005.

[25] Widner, S., "Mechanical design of an advanced self-aligning mounting system", in Mechanical and Production Engineering, Vaasa. 2013.

[26] Demir, I, Javaid, Yasar., "Experimental study of cabin and engine vibration isolation elements", Department of Mechanical Engineering, 2011.

[27] TAOو J. S., et.al. "Design optimization of marine engine mount system", Journal of Sound and vibration, (235): pp. 477-494, 2000.

[28] Ashrafliuon H., "Design optimisation of aircraft engine-mount systems", Journal of Vibration and Acoustics, 115: pp. 463-467, 1993.