برهم کنش بین دمای سطح دریا و تنش باد در شمال اقیانوس هند با استفاده از تجزیه و تحلیل توابع متعامد تجربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیک دریا، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

چکیده

مطالعه آب‌و‌هوای شمال اقیانوس هند از نظر تجاری، اقتصادی و نظامی برای کشور ایران پر‌اهمیت است. از جمله مهمترین اثرهای این اقیانوس ایجاد بادهای باران‌زای موسمی است که سبب ایجاد باران‌های فصلی در ایران و همچنین آب گرم استوایی می‌شوند. در این تحقیق با استفاده از داده‌های به‌‌دست آمده از دمای سطح دریا و تنش باد، تجزیه‌و‌تحلیل توابع متعامد تجربی و تجزیه‌و‌تحلیل طیفی مدهای غالب دمای سطح دریا و تنش باد محاسبه شده‌اند و پربندهای مربوط رسم شده‌، مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. سپس با محاسبه همبستگی همزمانی و متقابل بین مدهای غالب دمای سطح دریا و تنش باد برهم‌کنش بین این دو کمیت تحلیل شده ‌است. نتایج نشان می‌دهد که این دو کمیت همبستگی معکوس وتقریبا بالایی دارند به ‌طوریکه برهم‌کنش بین آنها به صورت همزمانی قویتر از برهمکنش آنها با تاخیر زمانیست. با مقایسه اولین مد تغییرات دما و تنش باد به این نتیجه می‌توان رسید که بی‌نظمی‌های شدید دمای سطحی که عامل اصلی دو‌قطبی‌ها در اقیانوس هند به‌شمار می‌روند، تحت‌تاثیر جا‌به‌جایی‌های جوی و تغییر تنش باد که به واسطه‌ی مونسون‌ اقیانوس هند با یک چرخه در سال نوسان می‌کند، قرارگرفته و سبب تغییر در دمای سطحی اقیانوس می‌شود. به-عبارتی برهم‌کنش این دو کمیت، سیستم جفت‌شدگی جو - اقیانوس بوده، که اثر متقابل آنها بر تغییرات آب‌و‌هوایی منطقه نمایان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interaction between the sea surface temperature and wind stress in the northern Indian ocean by using the empirical orthogonal functions analysis

نویسندگان [English]

  • n eshghi 1
  • F Hosseinibalam 2
  • e hassanzadeh 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

Study of the northern Indian ocean climate from trade, economical and military aspect is important for Iran. In this study, by using data obtained from the sea surface temperature, wind stress and the empirical orthogonal functions analysis and spectral analysis the dominant modes of sea surface temperatures and wind stress are calculated and the contours have been drawn also have been analyzed. Then by calculating the cross correlation between dominant modes of the sea surface temperature and wind stress, mutual connection between these two quantities is analyzed separately. So that the interaction between these two quantities is synonymous more strongly than their interactions with the delay of time. The results show that sea surface temperature and wind stress have about high and inverse correlation. By comparing the first mode of changes in temperature and wind stress can be result that extreme irregularity of surface temperatures that are The main cause of dipole in the Indian ocean was affected displacement atmospheric and local and remote winds. also the change of wind stresses which are fluctuating with the cycle of the year through the monsoons cause the change in ocean surface temperature. In other words, Sea surface temperatures and wind stress are coupling system of ocean- atmosphere that interaction of these two physical quantity appears on climate change of area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sea surface temperature
  • wind stress
  • the empirical orthogonal functions
  • the northern Indian Ocean
[1] Al Azhar, M., “Modeling of Circulation in the Arabian Gulf and the Sea of Oman”, Journal of Geophysical Research: Oceans, Vol.121, pp.1700–1720. 2016.

[2] Arora, A., “Role of Indian Ocean SST Variability on the Recent Global Warming Hiatus”, Global and Planetary Change, Vol.143, pp.21–30, 2016.

[3] Bjornsson, H., “A Manual for EOF and SVD Analyses of Climatic Data”, CCGCR Report. 1997.

[4] Gera, A., “Sea Surface Height Anomaly and Upper Ocean Temperature Over the Indian Ocean During Contrasting Monsoons”, Dynamics of Atmospheres and Oceans. Vol.75, pp.1-21, 2016.

[5] Gualdi, S., “The Interannual Variability in the Tropical”, Indian Ocean as Simulated by a CGCM”, Climate Dynamics. Vol.20, No.6, pp.567-582. 2003.

[6] Jast, S., “Role of Upper Ocean Processes in the Seasonal SST Evolution over Tropical Indian Ocean in Climate Forecasting System”, Climate Dynamics, Vol.12, pp.1-19, pp. 2015.

[7] Jung, E., “ENSO Modulation of Tropical Indian Ocean”, Subseasonal Variability Geophysical Research Letters, Vol.43, 2016.

[8] li, Y. “Intraseasonal Variability of SST and Precipitation in the Arabian Sea during Indian Summer Monsoon: Impact of Ocean Mixed Layer Depth”, Journal of Climat. 2016.

[9] Manyilizu, M., “Annual Cycle of the Upper-Ocean Circulation and Properties in the Tropical Western Indian Ocean”, African Journal of Marine Science. Vol.38, No.1. pp.81-99, 2016.

[10] Moum, J., “Air–Sea Intraction from Westerly Wind Bursts during the November 2011 MJO in the Indian Ocean”, American Meteorological Society. 2014.

[11] Navarra, A., “A Guide to Empirical Orthogonal Functions for Climate Data Aanalysis”, Springer Science & Business Media. 2010.

[12] Rajeevan, M., “Observed Climate Variability and Change over the Indian Region”, Springer Geology, pp.2197-9545, 2016.

[13] Rixen, T., “Sedimentation in the Western Arabian Sea the role of Coastal and Open-Ocean Upwelling”, Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, Vol.47, pp.2155-2178. 2000.

[14] Sebastian, M., “Impact of SST on Tropical Cyclones in North Indian Ocean”, Science Direct, Vol.116, pp.1072 – 1077, 2015.

[15] Saji, N., “A Dipole Mode in the Tropical Indian Ocean”, Nature, Vol. 401, pp.360-363, 1999.

[16] Ummenhofer, C., “Multi-Decadal Indian Ocean Variability Linked to the Pacific and Implications for Pre-Conditioning Indian Ocean Dipole Event”, Journal of Climate, 2016.

[17] Wilks, D., “Statistical Methods in the Atmospheric Sciences”, Academic press, 2011.

[18] Zhang, Y., “A Sea Surface Salinity Dipole Mode in the Tropical Indian Ocean”, Clim Dyn. 2016.