طبقه‌بندی سیگنال‌های سونار غیرفعال با استفاده از ادغام ویژگیهای طنین صوت و تبدیل فوریه زمان-کوتاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارس

2 استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارس

3 دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارس

چکیده

تشخیص و طبقه‌بندی شناور های دریایی بر اساس نویز تشعشعی صوتی از آن‌ها از جمله ضرورت های سیستم های سوناری است. در این مقاله روش‌هایی که تاکنون در حوزه طراحی سیستم طبقه‌بندی اهداف سونار غیرفعال انجام شده است مورد بررسی قرار گرفته و الگوریتمی جدید ارائه گردیده است. در روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم استخراج ویژگی LDA و ترکیب ویژگی‌های تبدیل فوریه زمان کوتاه و طنین صوت، الگوریتم طبقه‌بندی با نام STFTLDA-Timb ارائه شده است که موجب استخراج ویژگی‌هایی با تفکیک پذیری بالا شده و صحت طبقه‌بندی را در مقایسه با سیستم‌های متداول مبتنی بر STFT تا %45/8 بهبود بخشیده است. الگوریتم پیشنهادی بر روی برخی داده های واقعی آزمایش شده و نتایج حاصله شده در مقایسه با الگوریتمهای طبقه‌بندی کننده رایج و پرکاربردی مثل طبقه‌بندی کننده‌های آماری، طبقه‌بندی کننده‌های شبکه عصبی و طبقه‌بندی‌کننده‌های تجمعی، نتایج بهتری را ارایه کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Passive Sonar Signals Classification using Fusion of Short-Time Fourier Transform and timbre Features

نویسندگان [English]

  • V Bagheri 1
  • A Keshavarz 2
  • H Rostami 3
2 Persian Gulf University Faculity
چکیده [English]

Detection and classification of Marine vessels based on their acoustic radiated noise is an important part of sonar systems. I this paper passive sonar targets classification algorithms is reviewed and a new algorithm is proposed. LDA feature extraction algorithm and Fusion of short time Fourier and timbre features is used in proposed algorithm which is called STFTLDA-Timb. Extracted features of proposed algorithm, are highly discriminant and classification accuracy of proposed algorithm is 8.45% better than STFT based classification algorithm. Obtained results of real data passive sonar classification show that classification accuracy of proposed algorithm is better than some common classification algorithms like statistical classifiers, neural networks and Ensemble Learning algorithms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sonar
  • passive
  • Classification
  • timbre
  • Fusion
[1] Li, Q., Wang, J., and Wei, W., “An Application of Expert System in Recognition of Radiated Noise of Underwater Target”, Proceedings of the OCEANS, San Diego, CA, USA, pp.404–408, 1995. 

[2] Ward, M. K., and Stevenson, M., “Sonar Signal Detection and Classification using Artificial Neural Networks”, Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering. Conference Proceedings. Navigating to a New Era. Vol.2, No.0840–7789, pp.717–721, 2000.

 [3] Welch, P. “The Use of Fast Fourier Transform for the Estimation of Power Spectra: A Method based on Time Averaging over Short, Modified Periodograms,” IEEE Trans. Audio Electroacoust., Vol.15, No.2, pp.70-73, 1967.

[4] Kang C., Zhang X., Zhang A., and Lin H., “Underwater Acoustic Targets Classification Using Welch Spectrum Estimation and Neural Networks,” Advances in Neural Networks – ISNN, vol. 3173, pp. 930–935, 2004.

[5] Atallah L., and Probert Smith P. J., “Using Wavelet Analysis to Classify and Segment Sonar Signals Scattered from Underwater Sea Beds,” International Journal of Remote Sensing, Vol.24, No.21, pp.4113–4128, 2003.

[6] Seixas, J. M., Damazio, D. O., Diniz, P. S. R., and Soares-Fillho, W., “Wavelet Transform as a Preprocessing Method for Neural Classification of Passive Sonar Signals,” ICECS 2001. 8th IEEE Int. Conf. Electron. Circuits Syst. (Cat. No.01EX483), Vol.1, 2001.

[7] Daubechies I., “The Wavelet Transform, Time-Frequency Localization and Signal Analysis,” IEEE Trans. Inf. Theory, Vol.36, No.5, pp.961-1005, 1990.

[8] Soares-Filho, W., De Seixas, J., and Pereira Caloba, L., “Principal Component Analysis for Classifying Passive Sonar Signals,” Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Sydney, Australia, 2001.

[9] Yang, S., and Li, Z., “Classification of Ship-Radiated Signals via Chaotic Features. Electronics Letters”, Vol.39, No.4, pp.395–397, 2003.

[10] Bao, F., Li, C., Wang, X., Wang, Q., and Du, S., “Ship Classification using Nonlinear Features of Radiated Sound: An Approach based on Empirical Mode Decomposition,” The Journal of the Acoustical Society of America, Vol.128, No.1, pp.206–214, 2010.

[11]  Farrokhrooz, M., and Karimi, M., “Ship Noise Classification using Probabilistic Neural Network and AR model coefficients”, Eur. Ocean. Vol.2, pp.1107–1110, 2005.

 [12] Filho, W. S., de Seixas, J. M., and de Moura, N. N., “Preprocessing Passive Sonar Signals for Neural Classification”, IET Radar, Sonar Navigtion., Vol.5, No.6, pp.605–612, 2011.

[13]  Zeng, X., and Wang, S., “Bark-Wavelet Analysis and Hilbert–Huang Transform for Underwater Target Recognition”, Defence Technology. Vol.9, No.2, pp.115–120, 2013.

[14] Howell, B.P., and Wood, S., “Passive Sonar Recognition and Analysis using Hybrid Neural Networks,” in Proceedings of the IEEE Celebrating the Past—Teaming Toward the Future, San Diego, Claif, USA, pp.1917–1924, 2003.

[15] Chen, C., Lee, J., and Lin, M., “Classification of under-Water Signals using Neural Network”, Tamkang Journal of Science and Engineering, Vol.3, No.1, pp.31–48, 2000.

[16] Xiying, H., Jinfang, C., and Guangjin, H., “Application of BP Neural Network and Higher Order Spectrum for Ship-radiated Noise Classification”, Proceedings of the 2nd International Conference on Future Computer and Communication, Wuhan, China, pp.712–716, 2010.

[17] Soares-Filho, W., De Seixas, J., and Pereira Caloba, L., “Averaging Spectra to Improve the Classification of the Noise Radiated by Ships using Neural Networks”, Proceedings of the Sixth Brazilian Symposium Neural Networks, Rio de Janeiro, Brazil, pp.156–161, 2000.

[18]  Bagheri, V., Shadlou Jahromi, M., Keshavarz, A., and Rostami, H., “Time-Frequency Signal Processing Based on Fractional Fourier Transform in Passive Sonar Classification”, International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering. Vol.5, No.6, pp.1366–1370, 2014.

[19]  Mosavi, M.R., Ghamgosar, M.,  and Khishe, A., “Classification of Sonar Data Set using Neural Network Trained by Gray Wolf Optimization”, Journal of Neural Network World., Vol.26, pp.393–415, 2016.

[20]  Mosavi, M. R., and Khishe, M. “Training a Feed-Forward Neural Network using Particle Swarm Optimizer with Autonomous Groups for Sonar Target Classification”, Journal of Circuits, Systems, and Computers (JCSC). Vol.26, No.11, 2017.

[21]  Mosavi, M. R., Khishe, M., and Akbarisani, M., “Neural Network Trained by Biogeography-based Optimizer with Chaos for Sonar Data Set Classification”, Wireless Personal Communications (WPC). pp.1–20, 2017.

[22]  Khishe, M., Mosavi, M. R., and Kaveh, M., “Improved Migration Models of Biogeography-based Optimization for Sonar Data Set Classification using Neural Network”, Applied acoustic. Vol.118, pp.15–29, 2017.

[23]  Burdic, W., “Underwater Acoustic Systems Analysis”, 2nd ed. Peninsula Publishing, 2002.

[24]  Duda, R. O., Hart, P. E., Stork, D. G., “Pattern Classification”,  Wiley. 2nd Edition, 2000.

[25]  Cleveland, T., “Acoustic Properties of Voice Timbre Types and Their Influence on Voice Classification”, The Journal of the Acoustical Society of America. Vol.61, No.6, pp.1622–1629, 1997.

on Techniques”, International Journal of Aerospace Science and Technology, Vol.32, pp.169-179, 2014.

 

[24] Tian, M., Bo, Y., Chen, Z., Wu, P., Zhao, G., “Improved Adaptive Particle Filter for Integrated Navigation System”, CMES, Vol.108, No.5, pp.285-301, 2015.

[25] Willner, D., Chang, C. B., and Dunn, K. P., “Kalman Filter Configurations for Multiple Radar Systems”, Technical Note, prepared for the Balstic Missile Defense Program Office, Department of the Army, by Lincoln Laboratory, Massachusett Institue of Technology, 1976.