شبیه سازی عددی جریان حولِ شناورِ پروازی پله دار (دو پله) در آب آرام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 کارشناس ارشد هیدرومکانیک کشتی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

یکی از روش‌های موثر برای کاهش درگ در شناورهای پروازی استفاده از پله در کف بدنه شناور است. پله سبب کاهش سطح تماس بدنه شناور با آب شده و به تبع آن کاهش درگ شناور را بهمراه خواهد داشت. در این مقاله، اثر استفاده از دو پله‌ی عرضی بر روی عملکرد هیدرودینامیکی یک شناور پروازی چاین‌دار به روش عددی حجم محدود مورد بررسی قرار می‌گیرد. معادلات متوسط زمانی ناویراستوکس همراه با مدل اغتشاشی استاندارد k-ɛ کوپل‌شده با معادلات تسخیر حجمی سطح آزاد برای شبیه‌سازی جریان آشفته در اطراف بدنه شناور به کمک نرم افزار انسیس سی‌اف‌ایکس حل می‌شوند. به منظور اعتبارسنجی مدل عددی ارائه شده در این مقاله، ابتدا نتایج عددی محاسبه شده با نتایج آزمایشگاهی تانتون و همکاران مقایسه می‌شوند. سپس نتایج عددی بدست آمده برای نیروی درگ، توزیع فشار روی بدنه، سطح خیس‌شده، اسپری آب از چاین و الگوی موج اطراف بدنه‌ شناور در سرعت‌های مختلف ارائه و مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند. شناور پروازی دوپله مورد بررسی در مقایسه با مدل تک‌پله و بدون پله دارای مقاومت کمتری بوده که ناشی از جدایش جریان از پله و همچنین کاهش سطح خیس‌شده کف شناور می‌باشد. این پارامتر، به خودی خود باعث کاهش مؤلفه مقاومت اصطکاکی می‌شود. از طرفی دیگر، برخی اثرات منفی بر روی عملکرد هیدرودینامیکی در آب آرام مشاهده میشود که می‌توان به بزرگتر شدن ارتفاع سطح آزاد در پشت شناور و افزایش فشار هیدرودینامیکی در قسمت سینه، اشاره نمود. در عین حال، لازم به ذکر است که شناور دو‌پله دارای بازه تغییرات کوچکتری از زاویه تریم بوده و در مقایسه با حالت تک‌پله و بدون پله، کنترل رفتار طولی شناور را به طرز قابل توجهی، بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical simulation of flow around a two-stepped planing hull in calm water

نویسندگان [English]

  • P Ghadimi 1
  • S Panahi 2
2 Amirkabir University of Technology Dept. of Maritime Engineering
چکیده [English]

One of the most effective methods for reducing the drag force on planning hulls is the use of steps at the bottom of the ship. A step reduces the wetted surface area and consequently decreases the drag. In this article, the effect of using two transverse steps on the hydrodynamic performance of a hard-chined planning craft is considered with finite element based finite volume method. Navier stokes average time equations are solved with standard k-ɛ turbulence model coupled with volume of fluid equations for simulation of free surface turbulent flow around the hull using the Ansys-CFX software. In order to validate the proposed numerical model in this article, the obtained numerical results are compared against experimental results of Taunton et al. Subsequently, the results pertinent to the drag force, pressure distribution on the hull, the wetted surface, the water spray from the chine and wave pattern around the considered hull are presented and analyzed. Double-stepped planing hulls are found to have smaller drag, since flow separates from the steps and lead to reduction of the wetted surface which itself leads to significant reduction of frictional resistance. Meanwhile, they indicate some negative effects in their hydrodynamic performance in calm water like larger free water elevation behind the transom and larger hydrodynamic pressure in their bow section. It should be mentioned that two-stepped planing hulls have a small variable trim angle in comparison with one-stepped and non-stepped hulls and also improve the control of longitudinal running attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stepped-planing hulls
  • Steady motion
  • Calm Water
  • Drag force
  • Flow pattern
[1] Savitsky, D. “Hydrodynamic Design of Planing Hulls”, Marine Technology, Vol.1, pp.71-95, 1964.

[2] Fridsma, G., “A Systematic Study of the Rough Water Performance of Planing Boats (regular waves-part I), Davidson Laboratory, 1969.

[3]  Fridsma, G., “A Systematic Study of the Rough Water Performance of Planing Boats (irregular waves-part II), Davidson Laboratory, 1971.

[4] Savitsky, D., and Brown, W., Procedure for Hydrodynamic Evaluation of Planing Hulls in Smooth and Rough Water”, Marine Technology, Vol.13, pp.381-400, 1978.

[5] Katayama, T. Hayashita, S. Suzuki, K., and Ikeda, Y., “Development of Resistance Test for High-Speed Planing Craft using Very Small Model Scale Effects on Drag Force”, Proceeding of AP Hydro, pp.7-14, 2002.

[6] Savitsky, D. DeLorme, M.F., and Datla, R., “Inclusion of Whisker Spray Drag in Performance Prediction Method for High-Speed Planning Hulls”, Marine Technology, Vol.56, pp.35-56, 2007.

[7] Savitsky, D., and Morabito, M. “Surface Wave Contours Associated with the Forebody Wake of Stepped Planning Hulls”, Marine Technology, Vol.47, pp.1-16, 2009.

[8] Taunton, D. Hudson, D., and Shenoi, R. “Characteristics of a Series of High-speed Hard Chine Planning Hulls-Part I: Performance in Calm Water”, International Journal of Small Craft Technology, Vol.152, pp.55-75, 2011.

[9] Lee, E. Pavkov, M., McCue-Weil, L., “The Systematic Variation of Step Configuration and Displacement for a Double-Step Planning Craft”, Journal of Ship Production and Design, Vol.30, pp.89-97, 2014.

]10[ سالاری، محمود، سیف، محمدسعید و تیموری، مهدی. تحلیل تجربی تاثیر هوادهی به پله های عرضی شناورهای تندرو سرشی بر کاهش قله منحنی مقاومت آنها، فصلنامه علمی-پژوهشی دریافنون، دوره 2، شماره 1، 1394.

[11] Seif, M.S. Mehdigholi, H., and Najafi, A. “Experimental and Numerical Modeling of the High Speed Planing Vessel Motion”, Journal of Marine Engineering and Technology, Vol.13, pp.62-72, 2014.

[12] Milwitzky, B., “A Generalized Theoretical and Experimental Investigation of the Hydrodynamic Loads Experienced by V-bottom Seaplanes During Step Landing Impacts”, NACA TN1516, 1948.

[13] Schnitzer, E. “Theory and Procedure for Determining Loads and Motions in Chine-Immersed Hydrodynamic Impacts of Prismatic Bodies”, NACA TN1152, 1953.

[14] Zarnick, E.E., “A Non-Linear Mathematical Model of Motion of a Planing Boat in Regular Waves”, David Taylor Naval Ship Research and Development Center, Repoert No. AD-A052039, 1978.

[15] Akers, R.A., “Dynamic Analysis of Planing Hulls in the Vertical Plane”, In Meeting of the New England Section of the Society of Naval Architects and Marine Engineers, 1999.

[16] Kiahara, H., “A Computing Method for the Flow Analysis Around a Prismatic Planning Hull”, In: 5th International Conference of High Performance Marine Vehicles, 2006.

[17] Ghassemi, H. Ghiasi, M. “A Combined Method for the Hydrodynamic Characteristics of Planing Crafts”, Ocean Engineering, Vol.35, pp.310-322, 2008.

[18] Yengejeh, M.A. Mehdigholi, H., and Seif, M.S. “Planing Craft Modeling in Forward Acceleration Mode and Minimization of Time to Reach Final Speed”, Ships and Offshore Structures, Vol.10, pp.132-144, 2014.

[19] Caponetto, M. “Practical CFD Simulations for Planning Hulls”, In: HIPER Germany, 2001.

[20] Azcueta, R., “Steady and Unsteady RANSE Simulations for Littoral Combat Ships”, In: Proceeding of 25th Symposium on Naval Hydrodynamics, 2004.

[21] Savander, B.R. Maki, K.J., Land, J. “The Effects of Deadrise and Deadrise Variation on Planning Hull Performance”, In: Proceeding of 2nd Cheaspeake Power Boat Symposium, USA, 2010.

[22] Sun, H., and Faltinsen, O.M. “Numerical Study of Planning Vessels in Waves”, Journal of Hydrodynamics, Vol.22, pp.468-475, 2010.

[23] Brizzolara, S., and Serra, F., “Accuracy of CFD Codes in the Prediction of Planning Surface Hydrodynamic Characteristics”, INSEAN (Italian Ship Model Basin), 2011.

[24] Wang, S., Su, Y., Wang, Z., Zhu, X., and Liu, H. “Numerical and Experimental Analysis of Transverse Static Stability Loss of Planning Craft Sailing at High Forward Speed”, Journal of Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, Vol.8, pp.44-54, 2014.

[25] Matveev, K., and Bari, G. “Effect of Deadrise Angles on Hydrodynamic Performance of a Stepped Hulls”, Journal of Engineering for Maritime Environment, pp.1-7, 2015.

[26] Najafi, A., Alimirzazadeh, S., and Seif, M.S. “RANS Simulation of Interceptor Effect on Hydrodynamic Coefficients of Longitudinal Equations of Motion of Planing Catamarans”, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol.37, pp.1257-1275, 2015.

[27] DeLuca, F. Mancini, S. Miranda, S. and Pensa, C. “An Extended Verification and Validation Study of CFD Simulations for Planning Hulls”, Journal of Ship Research, Vol.60, pp.101-118, 2016.

[28] Brizzolara, S. and Vernengo, G. “A Three-Dimensional Vortex Method for the Hydrodynamic Solution of Planning Cambered Dihedral Surfaces”, Journal of Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol.63, pp.15-29, 2016.

[29] Jiang, Y. Sun, H. Zou, J. Hu, A. and Yang, J. “Analysis of Tunnel Hydrodynamic Characteristics for Planning Trimaran by Model Tests and Numerical Simulations”, Ocean Engineering, Vol.113, pp.101-110, 2016.

[30] Bakhtiari, M. Veysi, S., and Ghassemi, H. “Numerical Modeling of the Stepped Planing hull in Calm Water”, International Journal of Engineering Transactions B: Application, Vol.29, pp.236-245, 2016.

[31] Mansoori, M. Fernandes, A.C., Ghassemi, H. “Interceptor Design for Optimum Control and Minimum Resistance of Planing Boats”, Applied Ocean Research, Vol.69, pp.100-115, 2017.

[32] Nourghasemi, H. Bakhtiari, M. Ghassemi, H. “Numerical Study of Step Forward Swept Angle Effects on the Hydrodynamic Performance of a Planing Hull”, Scientific Journals of the Maritime University of Szczencin, Vol.51, pp.35-42, 2017.