مطالعه جریان های ساحلی ناشی از شکست موج درخلیج فارس(سواحل خلیج نایبند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد فیزیک دریا دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی- واحدعلوم وتحقیقات تهران

چکیده

مشخصات امواج دریا به سبب جابجایی آنها از مناطق عمیق به آبهای کم عمق، تحت تأ ثیر توپوگرافی بستر دچار تغییراتی می شود. از جمله این تغییرات شکست موج به دلیل تغییر ارتفاع و اصطکاک بستر است. شکست امواج باعث ایجاد جریان های نزدیک ساحل بصورت موازی و عمود بر ساحل می شود. مؤلفه موازی ساحل این جریان ها، جریان های در امتداد ساحل نامیده می شوند. در این تحقیق به بررسی این جریان ها در منطقه خلیج نایبند پرداخته شده است. در ابتدا جهت موج غالب در منطقه مشخص گردیده، سپس با استفاده از نقشه هیدرو گرافی منطقه، شیب ساحل محاسبه شده است. سپس با استفاده از داده های مربوط به موج از جمله، ارتفاع، پریود و جهت موج مربوط به ماه های می، ژوئن، ژولای و آگوست سال 1992 سرعت جریان های در امتداد ساحل توسط روابط موجود بدست آمده است. این سرعتهای محاسبه شده با سرعت های جریان اندازه گیری شده در منطقه در ماه های می، ژوئن، ژولای، و آگوست سال 1992 مقایسه شده و سازگار ترین رابطه انتخاب گردید. همچنین ضریب برازشی برای این رابطه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که سرعت میانگین جریان های در امتداد ساحل ناشی از شکست موج خلیج نایبند m/s 3/0 می باشد و جهت غالب موج شمال غربی است. همچنین عرض ناحیه شکست در منطقه خلیج نایبند m65 برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Coastal Long shore Currents due to Wave breaking in the Persian Gulf (Nayband Bay Coasts)

نویسندگان [English]

  • M Torabi Azad 1
  • K Lari 1
  • F kohi 2
1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
2 -M.Sc Physical Oceanography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Waves from deep water entering the shallow water, influenced by bottom topography, undergo changes such as wave breaking. Wave breaking causes parallel and vertical currents on the shore creating near shore currents. Its property of being parallel is called Long shore current. This research aims at studying these currents in Nayband bay. First, considering the height and the direction of the waves in the area in different seasons and years, the related wave roses, using the software WRlot, for the year 1992 and also the 11-year wave roses from 1992 to 2002 are drawn. The predominant wave direction in the area is found. Then, using the hydrographic map of the area, the shore’s slope is measured and after that, using the data gathered for the wave including height, period, direction in May, June, July and August (1992), the velocity of long shore currents is measured. The results show that the average velocity for the Long shore current in Nayband bay is 0.3 m/s the North eastern current is the predominant direction. The Width of surf zone in Nayband bay is 65 m.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Long shore current
  • Wave breaking
  • Analytical relation
  • Nayband Bay
  • Persian Gulf
[1] توبک، ن، مدل عددی جریان‌های عمود بر ساحل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ،1381.

[2]عبدالحی، م، بررسی و تحلیل الگوی شکست امواج در سواحل بوشهر،  پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1387.

[3] مؤمنی، الف،  مبانی اقیانوس شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1375.

 [4] بلالی، م ، مطالعه جریان‌های ساحلی ناشی از باد در منطقه شمال غربی خلیج فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،1387.

[5] Stewart, R.H., Introduction to Physical Oceanography, Department of Oceanography Texas A and M University, 2008.

[6] MacMahan, J.H., Thornton, Ed.B, and Renier S.H., “Rip Current Reviw”, Coastal Engineering, Vol.53, pp.191-208 2005.                                                  

[7] Army U.S., Shore Protection Manual, Waterways Experiment Station, Corps of Engineers, Vicksburg, Mississippi 39180, ,Vol.1, pp.40-50, 1984.

[8] Smith, M., Coastal Engineering Manual, Part 2-Chapter 4, U.S.Army, pp.II-4-1-II-1-26, 2003.

[9] بهلولی، الف.، منتظری، م.، کمیجانی، ه.، شبیه‌سازی اندر کنش غیرخطی امواج در آب‌های عمیق و کم عمق، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1387.

[10] Nakagawa, Y., Nadaoka, K., Yagi, H., Ariji, R., and Yoneyama, H., “Field Measurement and Modeling of Near-bed Sediment Transport Processes with Fluid Mud Layer in Tokyo Bay”, Ocean Dynamics, Vol.62, pp.1535-1544, 2012.

[11] Dong-feng, X., GAO, S., WANG, Z., and PAN, C.H., “Numerical Modeling of Tidal Currents, Sediment Transport and Morphological Evolution in Hangzhou Bay”, China, International Journal of Sediment Research, Vol.28, pp.316-328, 2013.

[12] Zhang, C., Zheng, J., Wang, Y., and Zhang, M., “A Process-based Model for Sediment Transport under Various Wave and Current Conditions”, International Journal of Sediment Research, Vol.26, pp.498-512, 2011.

[13] Nikmanesh, M.R., and Talebbeydokhti, N., “Numerical Simulation for Predicting Concentration Profiles of Cohesive Sediments in Surf Zone”, Scientia Iranica, Vol.20, pp.454-465, 2013.

[14] Rusu, E., and Soares, C.G., “Wave Modelling at the Entrance of Ports”, Ocean Engineering, Vol.38, pp.2089-2109, 2011.                          

[15] Barnard, P.L., Schoellhamer, D.H., Jaffe, B.E., and McKee, L., “Sediment Transport in the San Francisco Bay Coastal System, Marine Geology,  Vol.345, pp.3-17, 2013.

[16] جداری عیوضی، ج.، جغرافیای آب‌ها، انتشارات دانشگاه تهران، 1384.