طراحی سازه ها توسط الگوریتم ترکیبی برخورد دینامیکی اجسام بهبود‌یافته و ژنتیک تحت بارگذاری چندگانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بزرگمهر قائنات

چکیده

مقاله حاضر به ارائه یک روش جدید بهینه‌سازی ترکیبی با استفاده از ترکیب دو الگوریتم بهینه‌سازی برخورد دینامیکی اجسام و الگوریتم ژنتیک (GMCBO) می‌پردازد. یکی از نقاط ضعف الگوریتم برخورد دینامیکی اجسام، افتادن در دام بهینه محلی و عدم رسیدن به بهینه سراسری است. برای رفع این نقطه‌ضعف، در این پژوهش ابتدا اصلاحاتی بر روی فرایند الگوریتم برخورد دینامیکی اجسام انجام‌گرفته و سپس استفاده از اعمال بعضی از مفاهیم الگوریتم ژنتیک در طی مراحل فرایند بهینه‌سازی، علاوه بر بالا بردن سرعت همگرایی، باعث افزایش قدرت یافتن جواب بهینه سراسری و فرار از دام بهینه محلی می‌شود. برای ارزیابی چگونگی عملکرد روش ارائه‌شده، به طراحی بهینه چندین سازه خرپای استاندارد پرداخته‌شده است. مقایسه نتایج تحلیل سازه‌ها به کمک روش GMCBO با دیگر روش‌های بهینه‌سازی نشان‌دهنده سرعت بالای همگرایی الگوریتم پیشنهادی و قدرت آن در یافتن جواب بهینه سراسری مسئله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A hybrid genetic modified colliding bodies optimization algorithm for design of structures with multi loads

نویسندگان [English]

  • M Arjmand 1
  • M Sheikhi Azqandi 2
1 Department of Civil Engineering, Bozorgmehr University of Qaenat, qaen, Iran
2 Mechanical Engineering, Bozorgmehr university of Qaenat, Qaen, Iran
چکیده [English]

This paper presents a new hybrid optimization method with combining colliding bodies optimization (CBO) and genetic algorithm (GMCBO). One of the weaknesses of colliding bodies optimization is falling into the trap of local optimal and not finding of global optima. In this paper, to overcome this weak point, at first, some modifications are done on CBO process and then by using the concept of genetic algorithm able to enhance of convergence rate, increasing power of finding global optimal design and escaping of local optimal. For evaluating the performance of the proposed method, the optimal design of several benchmark truss structures has been discussed. Compare the results of the structural analysis with GMCBO and other optimization methods such as colliding bodies optimization, genetic algorithm, harmony search, and heuristic particle swarm optimization method shows high convergence rate and its ability to find the global optimal solution of the proposed algorithm for structural optimization problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colliding Body
  • genetic algorithm
  • Discrete Variable
  • Multi loads
[1] Jovašević, S., Shah Mohammadi, M. R., Rebelo, C., Pavlović, M., Veljković, M. "New Lattice-Tubular tower for onshore WEC- Part 1: structural optimization", Procedia Engineering Vol. 199, pp. 3236–3241, 2017.

[2] Schafhirt, S., Zwick, D., Muskulus, M. "Two-stage local optimization of lattice type support structures for offshore wind turbines", Ocean Engineering, Vol. 117, pp. 163–173, 2016.

[3] Kaveh, A., Talatahari, S. "Size optimization of space trusses using Big Bang–Big Crunch algorithm", Computer and Structures, Vol. 87, pp. 1129–40, 2009.

[4] Sheikhi, M., Ghoddosian, A. "A hybrid imperialist competitive ant colony algorithm for optimum geometry design of frame structures", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 46, No. 3, pp. 403-416, 2013.

[5] Rasmussen, M. H., Stolpe, M. "Global optimization of discrete truss topology design problems using a parallel cut-and-branch method", Computer and Structures, Vol. 86, pp. 1527–38, 2008.

[6] Miguel, L. F., Lopez, R. H., Miguel, L. F. "Multimodal size, shape, and topology optimisation of truss structures using the Firefly algorithm", Advances in Engineering Software, Vol. 56, pp. 23–37, 2013.

[7] Cheng, M. Y., Prayogo, D., Wua, Y. W., Lukito, M. M. "A hybrid harmony search algorithm for discrete sizing optimization of truss structure", Automation in Construction, Vol. 69, pp. 21–33, 2016.

[8] Lee, K. S., Geem, Z., Lee, W. S., Bae, K. "The harmony search heuristic algorithm for discrete structural optimization. Engineering Optimization", Vol. 37, No.7, pp. 663–684, 2005.

[9] قدوسیان، علی، شیخی ازغندی، مجتبی. روش­های بهینه­سازی فرا ابتکاری در مهندس، 1392، انتشارات دانشگاه سمنان.

[10] Goldberg D. E. Genetic algorithms in search optimization and machine learning, Boston: Addison-Wesley, 1989.

[11] Kirkpatrick, S., Gelatt, C., Vecchi, M. "Optimization by simulated annealing. Science", Vol. 220, No, 4598, pp. 671–80, 1983.

[12] Eberhart, R. C., Kennedy, J. "A new optimizer using particle swarm theory", Proceedings of The 6th International symp micromachine hum science, pp. 39–43, 1995.

[13] Dorigo, M., Maniezzo, V., Colorni, A. "The ant system: optimization by a colony ofcooperating agents", IEEE Trans Syst Man Cybern; Vol. 26, No. 1, pp. 29–41, 1996.

[14] Geem, Z. W., Kim, J. H., Loganathan, G. V. "A new heuristic optimization algorithm harmony search, Simulation", Vol. 76, No. 2, pp, 60–68, 2001.

[15] Kaveh, A., Talatahari, S. "A novel heuristic optimization method: charged system search", Acta Mechanica, Vol. 213, pp. 267–86, 2010.

[16] Eskandar, H., Sadollah, A., Bahreininejad, A., Hamdi, M. "Water cycle algorithm – A novel metaheuristic optimization methodfor solving constrained engineering optimization problems", Computers and Structures, Vol. 110, pp. 151–166, 2012.

[17] Sadollah, A., Bahreininejad, A., Eskandar, H., Hamdi, M. "Mine blast algorithm for optimization of truss structures with discrete variables", Computers and Structures,Vol. 102, pp. 49–63, 2012.

[18] Sheikhi Azqandi, M., Delavar, M., Arjmand, M. "Time evolutionary optimization: A new meta-heuristic optimization algorithm",  Proceedings of the 4th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, December 2016.

 [19] Kaveh, A., Talatahari, S. "Particle swarm optimizer, ant colony strategy and harmony search scheme hybridized for optimization of truss structures", Computer and Structures, Vol. 87, pp. 267-283, 2009.

[20] Kaveh, A. Talatahari, S. "A hybrid CSS and PSO algorithm for optimal design of structures", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 42, No. 6, pp.783-797, 2012.

[21] Shen, Q., Shi, W. M., Kong, W. "Hybrid particle swarm optimization and tabu search approach for selecting genes for tumor classification using gene expression data", Computational Biology and Chemistry,Vol. 32, pp. 53–60, 2008.

[22] Sadollah, A., Eskandar, H., Bahreininejad, A., Kim, J. H. "Water cycle, mine blast and improved mine blast algorithms for discrete sizing optimization of truss structures", Computers and Structures,Vol. 149, pp. 1–16, 2015.

[23] Shojaee, S., Arjomand M., Khatibinia, M. "A hybrid algorithm for sizing and layout optimization of truss structures combining discrete PSO and convex approximation", International Journal of Optimization in Civil Engineering, Vol 3, No. 1, pp. 57-83, 2013.

[24] Arjmand, M., Sheikhi Azqandi, M., Delavar, M. "Hybrid improved dolphin echolocation and ant colony optimization for optimal discrete sizing of truss structures", Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, Vol. 6, No.1, pp. 74-89, 2018.

[25] Qui, X., Lieu, Dieu, T., Do T., Jaehong, L., "An adaptive hybrid evolutionary firefly algorithm for shape and size optimization of truss structures with frequency constraints", Computers and Structures, Vol. 195, pp. 99–112, 2018.

[26] Tsoulos, I. G. "Modifications of real code genetic algorithm for global optimization", Applied Mathematics and Computation,Vol. 203, pp. 598–607, 2008.

[27] Kaveh, A., Mahdavi,V. "Colliding bodies optimization method for optimum discrete design of truss structures", Computers and structures,Vol. 139, pp.43–53, 2014.

 [28] Das, S., Mukhopadhyay, A., Roy, A., Abraham, A., Panigrahi, B. K. "Exploratory power of the harmony search algorithm: analysis and improvements for global numerical optimization", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B, Vol. 41, No. 1, pp. 89–106, 2011.

[29] Gandomi, A., Yang, X. S., Yang, Alavi, A. "Cuckoo search algorithm: ametaheuristic approach to solve structural optimization problems", Engineering with Computers.Vol. 29, No.1, pp.17–35, 2013.

[30] Meriam, J. L., Kraige, L. G. Engineering mechanics, Dynamics, John Wiley and Sons Publications, 2006.

[31]      Arjmand, M., Sheikhi Azqandi, M. "Optimal design of truss structure using colliding bodies optimization", Proceedings of The 4th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Iran, Dec 27-29, 2016.

[32] Kaveh, A., Talatahari, S. "A novel heuristic optimization method: charged system search", Acta Mechanica, Vol. 213, No. 3, pp. 267–289, 2010.

[33] Zhang, Y. N., Liu, J. P., Liu, B., Zhu, C. Y, Li, Y. "Application of improved hybrid genetic algorithm to optimized design of architecture structures", Journal of Central South University of Technology, Vol. 33, No. 3, pp. 69–72, 2003.

[34] Li, L. J., Huang, Z. B., Liu, F. "A heuristic particle swarm optimization method for truss structures with discrete variables", Computer and Structures,Vol. 87 No. 7, pp. 435–443, 2009.

[35] Ringertz, U. L. F. T. "On methods for discrete structural optimization", Engineering Optimization, Vol. 13, No. 1, pp. 47–64, 1988.

[36] Lee, K. S., Geem, Z. W., Lee, S. h., Bae, K. W. "The harmony search heuristic algorithm for discrete structural optimization, Engineering Optimization", Vol. 37, No. 7, pp. 663–684, 2005.

[37] Wu, S. J., Chow, P. T. "Steady-state genetic algorithms for discrete optimization of trusses", Computer and Structures, Vol. 56, pp.979–91, 1995.

[38] Li, L. J., Huang, Z. B., Liu, F. A. "Heuristic particle swarm optimization methodfor truss structures with discrete variables", Computer and Structures, Vol. 87, pp.435–43, 2009.