بررسی تاثیر احداث موج شکن بندر جاسک بر الگوی جریان و موج منطقه با استفاده از نرم افزار MIKE21

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

2 دانشجوی، ارشد فیزیک دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

در پژوهش پیش‌رو با استفاده از مدل عددی MIKE21، تاثیر احداث موج‌شکن واقع در بندر جاسک بر روی الگوی امواج و جریان منطقه بررسی شده‌است. به این منظور از داده‌های باد و ارتفاع موج مربوط به قبل از احداث موج شکن یعنی سال 2003 برای شبیه‌سازی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان از تاثیر محسوس موج‌شکن بر ایجاد آرامش در حوضچه و ایجاد تغییر در جهت جریان دارد. میانگین ارتفاع موج و سرعت جریان در حوضچه آرامش به ترتیب، 0.19 متر و 0.021 متر بر ثانیه تعیین شد. این در حالیست که مقادیر مذکور در نقطه مشابه پیش از احداث موج‌شکن بترتیب 1.23 متر و 0.049 متر بر ثانیه بوده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of a constructed breakwater on the pattern of wave and current in Jask Port using MIKE21

نویسندگان [English]

  • M Rahbani 1
  • D Ghaderi 2
  • Mozhgan khaleghi 3
1 Nonliving Science, Marine science and technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 M.Sc. student, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan
چکیده [English]

The effect of a constructed breakwater on the pattern of wave and current in the coastal area of Jask has been investigated. Wind and wave field data of the year 2003 has been used for this investigation. MIKE software has been employed to simulate the situation for two scenarios. It was found that the breakwater has a significant influence on the current direction. It was found that mean significant wave height and current speed was reduced to 0.19m and 0.021m/s inside the basin, respectively. These values were recorded as 1.23m and 0.049m/s consecutively for the same point, before the construction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breakwater
  • Oman Sea
  • Jask Port
  • wave
  • current
  • MIKE
]1[ فخرالدین، ع.، مطالعه مکانیسم تجمع و آبشستگی رسوبات در اطراف موج‌شکن بندر جاسک به کمک مدل عددی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران، دانشگاه هرمزگان،  1388.

[2] Stewart, Robert H. Introduction to physical oceanography. Texas: Texas A & M University, 2008.

]3[ گلشنی، ع.، قربانی طالقانی، م.، بررسی اقلیم امواج در بندر امیر آباد با اجرای مدل محلی MIKE21-SW و روش‌های نیمه تجربی، فیزیک زمین و هوا، 1390. 37(2): 93-210.

]4[ مرادپور طیبی، ع.، مدلسازی عددی جریان ناشی از شکست موج  وجزرومد با استفاده از نرم‌افزار مایک در بندر بواخیر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان، 1393.

]5[  نعمتی، م. و کرمی خانیکی، ع.، پیش یابی ارتفاع موج شاخص در خلیج فارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با درخت های تصمیم رگرسیونی.  نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا، 1391، 7: 117-123.‎

[6] Kalra, R., & Deo, M. C.,. “Derivation of coastal wind and wave parameters from offshore measurements of TOPEX satellite using ANN”. Coastal Engineering, 2007. 54(3), 187-196.

]7[ عباس‌زاده، م. ، صادقی، ک. ، کتابداری، م. ، ارشادی، س.، ارزیابی روش‌های پیش‌بینی مشخصات امواج با استفاده از اطلاعات موجود و ارائه مدل مناسب برای ساحل جزیره قشم. پایان نامه کارشناسی ارشد، 1391.

]8[ خالقی، م.، مدلسازی عددی امواج ناشی از باد در شمال دریای عمان(بررسی تاثیر موجشکن بندر جاسک بر الگوی امواج)، پایان نامه کارشناسی ارشد، فیزیک دریا، دانشگاه هرمزگان، 1394.

[9] Komen, Gerbrand J., et al. Dynamics and modelling of ocean waves. Cambridge university press, 1996.

[10] MIKE 21/3., Coupled Modeling Manual, DHI Water & Environment, 2005.

[11] Jain, Pooja, and M. C. Deo., Neural networks in ocean engineering. Ships and offshore structures 1.1, 2006: 25-35. Structures, Vol. 1, 25-35.

[12] Mahjoobi, J., Etemad Shahidi, A., Kazemzadeh, A. H., “Hindcasting of wave parameters using different soft computing methods”, Applied Ocean Research, Vol.30, 2008, P. 28-36.

[13] Cox, Andrew T., and Val R. Swail. "A global wave hindcast over the period 1958–1997: validation and climate assessment." Journal of Geophysical Research: Oceans 106.C2, 2001: 2313-2329.

[14] Kalra, Ruchi, and M. C. Deo. "Derivation of coastal wind and wave parameters from offshore measurements of TOPEX satellite using ANN." Coastal Engineering 54.3, 2007, pp: 187-196.

]15[  عسکری، ح.ر.، شانه‌ساززاده، ا.، اکبری، غ.، و اردلان، ح.، تعیین مشخصات موج مبتنی بر تحلیل داده‌های میدانی: مطالعه موردی بندر جاسک. اقیانوس شناسی، 1395. 6(24).‎