محاسبه RCS اجسام پیچیده با استفاده از روش PO/PTDMEC

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مخابرات از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشیار دانشگاه صنعتی بابل

3 دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی بابل

چکیده

در این مقاله، از ترکیب روش‌های تئوری نور فیزیکی (PO)، تئوری پراکنش (تفرق) فیزیکی (PTD) و جریان‌های معادل (MEC) برای محاسبه RCS اجسام پیچیده استفاده شده است. مدل کردن جسم پیچیده با مش‌بندی در نرم‌افزار آباکوس صورت گرفته است، بدین ترتیب که عمل مش‌بندی یک‌بار برای سطح و یک‌بار برای لبه‌های جسم انجام می‌شود. سپس با انتقال اطلاعات مش-بندی به نرم‌افزار MATLAB، تئوری نور فیزیکی را بر سطح و روش جریان‌های معادل با ضرایب PTD ، بر لبه‌ها اعمال می‌گردد و با مجموع میدان‌های الکتریکی دیده شده از مش‌های موجود در سطح و لبه‌ها، سطح مقطع راداری کل جسم با در نظر گرفتن اثر لبه‌ها به دست می‌آید. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که الگوریتم ارائه شده بوسیله ما، با نتایج نرم‌افزار CST-MS مطابقت بسیار مناسبی دارد و قادر است مشخصات RCS را با پیچیدگی کم‌تر و در مدت زمان کمتر تعیین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

RCS Calculatoin of Complex objects With PO/PTDMEC

نویسندگان [English]

  • m taslimi 1
  • A Ebrahim zade 2
  • Davoud Akbarzadeh 3
1 Master of Science, electrical and computer engineering college, Babol Noshirvani University of Technology
2 Associate Professor, electrical and computer engineering college, Babol Noshirvani University of Technology
3 PhD Student electrical and computer engineering college, Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

In this paper, RCS of complex objects was calculated by using combination of physical optics theoream, physical theory of diffraction and method of eqiuvalent current. modeling of complex object was done with meshing in Abaqus Software.so first by meshing the surface of object and then meshing the edges of the object, then by transferring of these data to MATLAB software, physical optics theory was implmented to each mesh of the object surface and physical theory of diffraction and eqiuvalent current theory was implemented to object edges and by summation of electric field was seen from surface meshes and edges, total cross section of the object was obtained with consideration of edge effect. simulations results shows our algorithm has good agreement with CST-MS result and able to determine RCS features with lower complexity low time consuming

کلیدواژه‌ها [English]

  • radar cross section(RCS)
  • physical optics theorem
  • physical theory of diffraction
  • method of eqiuvalent current
  • complex objects
  • meshing in Abaqus
 [1]Weinmann, F., “Ray Tracing With PO/PTD for RCS Modeling of Large Complex Objects”, IEEE Transactions on Antennas And Propagation, Vol.54, No.6, pp.1797-1806, 2006.

[2]Jalilvand, M., Abiri, H., “Echo Area of an Aircraft Model Using GTD-EC Method”, Serbia & Montenegro, Belgrade, pp.22-24, 2005.

[3]Toflove, A., Hagness, S.C., “Computational Electro-dynamics”, Third Edition, ARTECH HOUSE, 2005.

[4]Gibson, W.C., “The Method of Moments in Electromagnetics”, Second Edition, CRC Press, 2015.

[5]Knott, E.F., Shaeffer, J.F., Tuley, M., “ Radar Cross Section”, Second Edition, SciTech Publishing, Inc, 2004.

[6]Duan, D.H., Mahon, J.P.,andRahmat-Samii, Y., “A Comparative Study Among GTD and PTD Techniques For Circular Disks”, Antennas and Propagation Society International Symposium, pp.1578-1581,1990

[7]Kobayashi, H., Shi, S.,  “RCS Calculation Software For Large And Complex Obstacles ”, Electronics, Communications and Control (ICECC),  pp.975-978, 2011.

[8]Xin, J., BaoFa, W., “RCS Analysis and Calculation System in All-Band Region Based on Object-Oriented and Visualization Design”, Radar, Proceedings on CIE International Conference, pp.869 – 873, 2001.

[9]Smit,  J., C., “SigmaHat: A Toolkit for RCS Signature Studies of Electrically Large Complex Objects”, IEEE Radar Conference, pp.446-451, 2015.

[10]Jawad Khan, WenyangDuanand Salma Sherbaz, “Radar Cross Section Prediction and Reduction for Naval Ships”, J. Marine Sci., Vol.11, pp.191-199, 2012.

[11]Eugene F.Knott,  “A Progression High Frequency RCS Prediction Technique”, Proceedings Of The IEEE, Vol.73, No.2, pp.252-264, 1935.

[12]Saez de Adana, F., Gutiérrez, O., González, I., Cátedra, M.F., Lozano, L., “Practical Applications of Asymptotic Techniques in Electromagnetics”, ARTECH HOUSE, 2011.

[13]Balanis, C.A., “Advanced Endineering Electromagnetics”, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2012.

[14]Meana J.G., Martínez-Lorenzo J.Á., Las-Heras F. and Rappaport C., “Wave by and Using the Modified Equivalent Current Approximation (MECA)”, IEEE Transactions On Antennas And Propagation, Vol.58, No.11, pp.3757-3761, 2010.

[15]Meana, J.G., Martínez-Lorenzo J.Á., Rappaport, C., Las-Heras, F., “Modified Equivalent Current Approximation (MECA) Applied to Radioelectric Coverage Evaluation in Rural Scenarios”, Antennas and Propagation (EuCAP), Proceedings of the Fourth European Conference on, pp.2-16, 2010.

[16]Gutiérrez-Meana, J.,  Martínez-Lorenzo, J.A., and Fernando Las-Heras, F., “High Frequency Techniques: the Physical Optics Approximation and the Modified Equivalent Current Approximation (MECA), Electromagnetic Waves Propagation in Complex Matter”, Prof. Ahmed Kishk (Ed.), InTech, 2011.

[17]Gomez-Sousa, H., Martinez-Lorenzo, J.A., and RubinosLopez, O., “Three-Dimensional Wedge Diffraction  Correction Deduced By The Stationary Phase Method on The Modified Equivalent Current Approximation (MECA)”, Progress In Electromagnetics Research M, Vol.23, pp.207-227, 2012.

[18]Daemit, Jalililand,M.,  “Diffraction Techniques Prediction of an Airecraft Model ”, IET International Conference on Radar Systems, 2007.

[19]Pyotr Ya. Ufimtsev, “Fundamentals of the Physical Theory of Diffraction ”, John Wiley & Sons, 2007.

[20]Altin, N., and Yazgan, E., “The Calculation of Back Scattering Field of Unmanned Air Vehicle”, PIERS Proceedings, Beijing, China, pp.23-27, 2009.

[21]Albayrak, N. A., “Rcs Computations with PO/PTD For Conducting and impedance Objects Modeled as Large Flat Platess”, M.Sc. Thesis, Bilkent university, 2005

[22]Chatzigeorgiadis, F,. “Development of Code  for a Physical Optics Radar Cross Section Prediction and Analysis Application”, M.Sc. Thesis, Naval Poptgraduate School, 2004.