بررسی آزمایشگاهی رفتار هیدروالاستیک یک سکوی شناور با استفاده از مدل هیبریدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه عمران، دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 استاد، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران

چکیده

در مطالعات پیشین، مدلسازی­ تجربی سکوی شناور از دو جهت دارای اهمیت بوده است: 1-  صحت­ سنجی روش­های عددی مورد استفاده در حل مسئله مورد نظر. 2- ساخت مدل آب­های عمیق با سیستم مهاری قطع شده. در این مطالعه پس از بدست آمدن ابعاد مناسب کابل قطع شده از روش عددی، به بررسی آزمایشگاهی رفتار هیدروالاستیک یک سکوی شناور تحت اثر نیروی موج پرداخته شد و در این راستا مطالعات تجربی و عددی اخیر مورد استفاده قرار گرفت. مدل با مقادیر بهینه مربوط به ابعاد سیستم مهار، تحت سه نوع موج سینوسی و دو طیف نامنظم با دامنه و پریودهای مختلف در دو عمق آبخور متفاوت قرار گرفته و مجموعا 36 تست تولید شد. بر اساس شرایط آزمایشگاهی برای مدلسازی آب­های عمیق، مقیاس یکصدوبیستم انتخاب شد. بمنظور برونیابی صحیح نتایج مدل سیستم مهاری در حالت قطع شده به نتایج عمق واقعی، روش دو مرحله­ ای هیبریدی (آزمایش و روش عددی آفلاین) استفاده شد و نتایج بدست آمده برای تعیین ابعاد لازم کابل سیستم مهاری مورد استفاده در آزمایشگاه،  بکار رفت. بر اساس یافته­ های قبلی، آزمایشات دریایی در مقیاس حدود یک پنجاهم مورد اطمینان بوده و برای مدل­های کوچکتر، صحت ­سنجی نتایج لازم بنظر می­رسد. در این راستا نتایج بدست آمده با یافته‌های مطالعات پیشین صحت سنجی شد که نشان از تایید مدلسازی سکو و نحوه مهاربندی آن در آزمایشگاه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of hydro-elastic behavior of a Semi-Submercible Platform by usage of hybrid model

نویسندگان [English]

  • S.H Shakib 1
  • M.J Khanjani 2
  • H Shojarastegari 3
1 bozorgmehr university of qaenat
چکیده [English]

In previous studies, experimental modeling of a semi-submersible platform has been significant from two aspects: 1- Validation of numerical methods used to solve the considered problem. 2- Setting up a deep water model using truncated mooring system. In this study, after obtaining the proper dimensions of truncated cables by usage of numerical method, experimental investigation of hydro-elastic behavior of a semi-submersible platform under the wave force was conducted and for this purpose, recent numerical and experimental studies were used. The model with optimal valuesrelated to mooring system dimensions was tested under three sine waves and two irregular spectrums with different amplitudes and periods in two various drafts and overall 39 tests were produced. According to laboratory conditions for deep water simulation, a 1:120 scale was selected. In order to correctly extrapolate the results of mooring system model in truncated condition to actual depth values, a two-stage hybrid method was used (model test and off-line numerical method) and the results were applied to determine the required dimensions for mooring systemcable used in laboratory. According to previous findings, marine experiments were accredited with scale of approximately 1:50 and the validation of results appeared necessary for smaller models. In this way, the obtained results were validated by findings of previous studies which demonstrate that the modeling of platform and its mooring method in the laboratory has been done properly.            
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floating platform
  • Experimental model
  • hydro-elastic response
  • wave force
  • Mooring line
[1]        Stansberg, C., O. Øritsland, and G. Kleiven. "VERIDEEP: Reliable methods for laboratory verification of mooring and stationkeeping in deep water". in Offshore Technology Conference. Offshore Technology Conference.2000.

[2]        Senra, S.F., et al. "Assessment and Calibration of Numerical Coupled Models of a Deep-Draft Semisubmersible Platform Based on Model Tests". in The Twentieth International Offshore and Polar Engineering Conference. International Society of Offshore and Polar Engineers.2010.

[3]        Cao, Y. and G. Tahchiev. "A Study on an Active Hybrid Decomposed Mooring System for Model Testing in Ocean Basin for Offshore Platforms". in ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers.2013.

[4]        Winterstein, S.R. and B. Sweetman, "Air gap response of floating structures: statistical predictions versus observed behavior". Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering. 123(3): p. 118-123.2001.

[5]        Shan, T.-B., et al., "Experimental investigation on wave run-up characteristics along columns and air gap response of semi-submersible platform". Journal of Hydrodynamics, Ser. B. 23(5): p. 625-636.2011.

[6]        Matos, V., A. Simos, and S. Sphaier, "Second-order resonant heave, roll and pitch motions of a deep-draft semi-submersible: Theoretical and experimental results". Ocean Engineering. 38(17): p. 2227-2243.2011.

[7]        Goncalves, R.T., et al., "Experimental study on vortex-induced motions of a semi-submersible platform with four square columns, Part I: Effects of current incidence angle and hull appendages". Ocean engineering. 54: p. 150-169.2012.

[8]        Hooft, J.P., "Hydrodynamic aspects of semi-submersible platforms".1972.

[9]        Akagi, S. and K. Ito, "Optimal design of semisubmersible form by minimizing its motion in random seas". Journal of Mechanisms, Transmissions, and Automation in Design. 106(1): p. 23-30.1984.

[10]      Fylling, I. and H. Lie, "MOORING SYSTEM DESIGN ASPECTS OF ENVIRONMENTAL LOADING AND MOORING SYSTEM OF OPTIMISATION POTENTIAL".1986.

[11]      Birk, L. and G. Clauss. "Automated hull optimisation of offshore structures based on rational seakeeping criteria". in The Eleventh International Offshore and Polar Engineering Conference. International Society of Offshore and Polar Engineers.2001.

[12]      Ferrari Jr, J. and C. Morooka, "Optimization and automation of the semi-submersible platforms mooring design". American Society of Mechanical Engineers, New York, NY (United States).1994.

[13]      Li, J., Z. Wang, and S. Liu, "Experimental study of interactions between multi-directional focused wave and vertical circular cylinder, part II: Wave force". Coastal Engineering. 83: p. 233-242.2014.

[14]      Rudman, M. and P.W. Cleary, "Rogue wave impact on a tension leg platform: the effect of wave incidence angle and mooring line tension". Ocean Engineering. 61: p. 123-138.2013.

[15]      Söylemez, M., "Motion tests of a twin-hulled semi-submersible". Ocean engineering. 22(6): p. 643-660.1995.

[16]      Ng, C., V. Kurian, and M. Muhammad. "Experimental and analytical investigation for the responses of semi-submersible platform". in The Asia-Pacific Offshore Conference. Kuala Lumpur.2010.

[17]      Sefat, S.M. and M. Ketabdari, "Estimation of wave forces on large compliant platforms". Journal of Ocean University of China. 8(2): p. 121-126.2009.

[18]      Yilmaz, O. and A. Incecik, "Extreme motion response analysis of moored semi-submersibles". Ocean Engineering. 23(6): p. 497-517.1996.

[19]      Hussain, A., et al. "Motion comparison between a conventional deep draft semi-submersible and a dry tree semi-submersible". in ASME 2009 28th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers.2009.

[20]      Sorensen, R.M., "Basic coastal engineering".Vol. 10. Springer Science & Business Media.2005.

[21]      Hughes, S.A., "Physical models and laboratory techniques in coastal engineering".Vol. 7. World Scientific.1993.

[22]      Stansberg, C.T., H. Ormberg, and O. Oritsland, "Challenges in deep water experiments: hybrid approach". Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering. 124(2): p. 90-96.2002.

[23]      Molins, C., et al., "Design optimization for a truncated catenary mooring system for scale model test". Journal of Marine Science and Engineering. 3(4): p. 1362-1381.2015.