مدلسازی عملکرد تجهیزات صوتی در دریای خزر در فصل بهار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته فیزیک دریا- دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی- دانشگاه مازندران - بابلسر

2 استادیار- فیزیک دریا- دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی- دانشگاه مازندران - بابلسر

چکیده

در این تحقیق، نحوة عملکرد تجهیزات صوتی فعال با استفاده از حل معادلات سونار، برای دو حوزه شمالی و جنوبی دریای خزر در فصل بهار مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، با حل معادله موج آکوستیکی با روش پرتو در فرکانس Kh40، تلفات انتقال محیط محاسبه گردید. سپس یک جسم فرضی با قدرت dB12 در فاصله 9 کیلومتری از چشمه آکوستیکی در عمق 5 متری نصب گردید، میزان اتلاف سیگنال برگشتی در گیرندهای که در محل چشمه آکوستیکی در اعماق 50،5 و 300 متری نصب شده بودند، محاسبه گردید، نتایج نشان داد که در ایستگاه شمالی، هنگامی که گیرنده در عمق 5 متری در محل فرستندگی، نصب شده باشد، سیگنال برگشتی از جسم در حدود db50- تلفات انتقال بیشتری نسبت به ایستگاه جنوبی نشان می دهد، ولی در اعماق پایین تر از 50 متری، در حدود db15- مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling performance acoustic equipment in the Caspian Sea in spring

نویسندگان [English]

  • A Hasanzadeh 1
  • M Akbari 2
چکیده [English]

In this study, the manner of performance acoustic equipment using active sonar equations, for both the northern and southern areas of the Caspian Sea were studied in the spring. In this study, acoustic wave equation was solved through a ray theory in 40 KHz frequency, then environment transmission losses were calculated. Then a hypothetical object with the strength 12 dB in distance 9km from the acoustic source at a depth of 5 meters was installed, The transmission loss the return signal at the receiver at the location of the acoustic source were installed at depths of 50.5 and 300 meters, were calculated, The results showed that at North Station, when the receiver at a depth of 5 meters at the site of transmission, is installed, The return signal from the body in about -50 dB show transmission losses compared to South Station, but in the lower depths of 50 meters, about -15 db was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acoustic equipment
  • Transmission losses
  • Caspian Sea
[1] Calado, L., Gangopadhyay, A. and Da Silveira, I.C.A. "Feature-oriented regional modeling and simulations (FORMS) for the western South Atlantic: Southeastern Brazil region. ", Ocean Modelling, 25(1), pp.48-64. 2008.

 [2] Calado, L., Da Silveira, I.C.A., Gangopadhyay, A. and De Castro, B.M. "Eddy-induced upwelling off Cape São Tomé (22 S, Brazil). ", Continental Shelf Research, 30(10), pp.1181-1188. 2010.

[3] Calado, L., Gangopadhyay, A., Silveira, I. C. A. "A parametric model for the Brazil Current meanders and eddies off Southeastern Brasil. " , Geophys. Res. Lett. 33, LI2602. 2006.

[4] Shaji, C. and Gangopadhyay, A., "Synoptic modeling in the eastern Arabian Sea during the southwest monsoon using upwelling feature models. " ,  Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 24(5), pp.877-893. 2007.

 

[5] Bowen, J.I. and Mitnick, R.W. "A multistatic performance prediction methodology." Johns Hopkins APL technical digest, 20(3), p.425. 1999.

 

[6] Larsson, A.I. and Gillard, C. "On waveform selection in a time varying sonar environment. ", 2004.

 [7] He, Z. and Rijie, Y. "Analysis of measured data and its effect on active sonar working depth in the Yellow Sea. "2015.

 [8] Dowling, D.R. "Predicting Time Reversing Array Performance in Shallow Ocean Waters. " MICHIGAN UNIV ANN ARBOR DEPT OF MECHANICAL ENGINEERING.  2001.

 [9] Yang, S.K., Chiu, S.M. and Wei, R.C. "Study of reverberation pattern and its cancellation method in shallow water. " Theoretical and Applied Mechanics, 34(3), pp.173-195. 2007.

[10] Zhang, L., Meng, C. X., & Na, J. "Simulation for range prediction of active sonar in shallow water." In Applied Mechanics and Materials, vol. 385, pp. 514-517, Nov. 2013.

[11] Urick, R.J. Principles of Underwater sound, 3rd edition, McGraw-Hill. 1983.

 [12] UNESCO, -IHP-IOC-IAEA,. workshop on sea level rise and multidisciplinary studies of environmental processes in the Caspian region 9-12 May. Paris, Farance IOC workshop No 108. 1995.

[13] Jensen, F. B., Kuperman,W. A. ,Porter, M. B., Computational Ocean Acoustics. Springer. P813, 2011.

]14[ اکبری نسب، محمد. صدری نسب، مسعود. بیدختی، عبعاسلی. علی اکبری. چگینی، وحید. مطالعه جریان نفوذی از خلیج فارس به دریای عمان و اثر آن بر روی نحوه انتشار صوت، نشریه اقیانوس­شناسی، شماره 20،صفحات 11 تا 17. زمستان 1393.