بررسی تاثیرپذیری مدل‌های MIKE21 و SWAN از تغییرات باد در شبیه سازی مشخصه موج در منطقه خزر جنوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، دانشگاه هرمزگان

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان

چکیده

پیش‌بینی امواج در سال‌های اخیر اساس طرح‌های مدیریتی بنادر بوده و به همین دلیل پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه مدل‌های عددی مشاهده شده است، به طوریکه به تدریج مدل‌های عددی کاملتری طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. اما دانستن نقاط ضعف و قوت این مدل‌ها در شبیه سازی در مناطق و پروژه‌های حساس دریایی اهمیت مقایسه مدل‌های عددی با یکدیگر را بیشتر میکند که در همین راستا در این مقاله به بررسی میزان حساسیت دو مدل MIKE21 و SWAN نسبت به باد پرداخته شده است. بدین منظور نتایج این دو مدل در دو حالت باد متغییر و باد ثابت در طول مدت یکساله مورد بررسی قرار گرفته شده‌اند. با توجه به نتایج، اگرچه نوسانات دو مدل تقریبا با هم مشابه است اما در بررسی خطای نسبی دو مدل، .مدل MIKE21 SW در حالت باد متغییر خطای نسبی کمتری نسبت به مدل SWAN را نشان داده است و به مراتب جوابی نزدیکتر به مقدار واقعی ارائه می‌دهد. بیشترین خطای نسبی محاسبه شده برای هر دو مدل MIKE21 SW و SWAN به ترتیب 7/16 درصد و 2/26 درصد بوده است. اما در مقابل در حالت باد ثابت مدل SWAN نتایجی نزدیکتر به واقعیت نشان می‌دهد. به طور کلی می‌توان گفت مدل SWAN کاهش نوسانات کندتری دارد ولی در مقابل مدل MIKE21 افزایش نوسانات کندی دارد که همین امر موجب می‌شود مدل MIKE21 نسبت به تغییرات جزئی باد ورودی حساس‌تر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis the sensitivity of two models of MIKE21 and SWAN to wind fluctuation during simulating of Wave characteristic in southern Caspian sea

نویسندگان [English]

  • M Mohammadmehdizadeh 1
  • S. H Hassantabar 2
1 University of hormozgan
2 university of Hormozgan
چکیده [English]

However recognizing the weaknesses and strengths of these models in simulation indicates the importance of conducting a comparison between numerical models since they are used in critical marine districts and projects. In this article the wind-generated waves in the southern Caspian are simulated using SWAN and MIKE21 models. Than the present study then analyzed the results obtained from the application of these two models and comparing them together during one year. The results show that although the fluctuations of the two models are relatively alike, in analyzing the relative deviation of the two models, the MIKE21 SW showed a smaller size of relative deviation than the SWAN model and provided results that were more close to the reality. The maximum size of deviation in both models of SWAN and MIKE21 SW is in the range of 16.7 to 26.2 percent. The results shows that the SWAN model has a slower decrease of fluctuation and in contrast the MIKE 21 SW shows a slower increase of fluctuation, that makes the MIKE 21 model more sensitive to the changes in the input wind details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MIKE21-SW Modell
  • SWAN Modell
  • Numerical modelling
  • Sea Wave
  • southern Caspian
]1[ فرجامی، ح، حسینی، ط، چگینی، و، محمدی، س، "شبیه سازی امواج ناشی از باد در خلیج بوشهر با مدل عددی "SWAN، نشریه اقیانوس شناسی، سال 2، صفحه 87-79، 1390.

]2[ . طالقانی، م، گلشنی، ع، "بررسی اقلیم موج در بندر امیرآباد با اجرای مدل محلی MIKE21-SW و روش‌های نیمه تجربی"، مجله فیزیک زمین و فضا، شماره 2، صفحه 210-193، 1390.

]3[ سیادت موسوی، م، بدیعی، پ، "مقایسه‌ نتایج مدل‌های ریاضی تعیین مشخصه‌های امواج ناشی از باد و اندازه گیری‌های محلی در بخش جنوبی دریای خزر"، هفتمین همایش بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سازمان بنادر و کشتیرانی، آذر ماه 1389.

[4] Strauss, D., Miraferendesk, TomlinsoN, H., “Comparison of Teo Wave Models for Gold Cost, Australia”, Jurnal of Coastal Research, pp 312-316, 2007.

 [5] Pwww.pmo.ir

]6[ منصور بهمنی، ا، "بررسی انرژی امواج در سواحل ایرانی دریای عمان با استفاده از مدل "swan. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان، 1390.

]7[ دردی زاده بصیرآبادی، ا، "بررسی انرژی امواج در بندر امیرآباد دریای خزر با استفاده از مدل "SWAN، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان، 1391.

[8] Booij, N., Haagsma, I., Hothuijsen, L., Kieftenburg, A., Ris, R., Van der Westhuysen, A., Zijlema, M., “User Manual of SWAN”, Version 40.72, Delft University of Technology, 2009.