بررسی تجربی اثر موج بر فرسایش ساحلی، مطالعه موردی: بندر شهید بهشتی چابهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

2 دانشیار دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

3 استاد دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

برای طراحی و ساخت سازه های ساحلی، از جمله موج شکن، پس از طراحی اولیه بر اساس روابط تجربی، انجام مدلسازی فیزیکی برای انتخاب طرح بهینه ضروری است. در این تحقیق، اثرات موج طراحی بر روی دیوار حفاظت ساحلی بندر شهید بهشتی چابهار از طریق مدل سازی فیزیکی در فلوم موج ارزیابی شد. نتایج آزمایش با استفاده از چند سنسور در مراحل مختلف مدلسازی مانیتورینگ گردید. مشخص گردید که طراحی اولیه مقاطع موج شکن سکویی، دست بالا بوده به طوری که تغییر شکلی که طبق روابط تجربی مورد انتظار بود در مدل فیزیکی ایجاد نشد، زیرا سازه پس از قرار گرفتن در معرض امواج طراحی شده هیچ تغییری نکرده است. با توجه به اینکه طراحی مقاطع این موج شکن به صورت سکویی تغییر شکل پذیر می باشد و انتظار تغییر شکل مقطع به صورت S شکل وجود دارد، در مراحل مختلف آزمایش این تغییر شکل به طور جدی و در حد انتظار رخ نداد و مقاطع مانند موج شکن توده سنگی سنتی پایدار ماند. بنابراین، با در نظر گرفتن مهندسی ارزش و به منظور کاهش هزینه پروژه ، پروژه چندین بار دوباره طراحی، مدلسازی و آزمایش شد تا بهینه ترین شرایط برای طراحی بدست آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of wave effect on coastal erosion, Case study: Shahid Beheshti Port, Chabahar

نویسندگان [English]

 • Behroz Aghaei 1
 • Afshin Mohseni Arasteh 2
 • Kamran Lari 2
 • Massoud Torabi Azad 3
1 Department of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Department of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran.
3 , Islamic Azad University- Tehran North Branch
چکیده [English]

For design and construction of coastal structures, including breakwaters, after preliminary design based on experimental relationships, it is necessary to perform physical modeling to select the optimal design. In this research, the design wave effects on the protection seawall of Chabahar’s Shahid Beheshti Port were evaluated through physical modeling in the wave flume. The results of the test were monitored by several sensors in different stages of modeling. It was revealed that the project is over-designed, since the structure underwent no changes after being exposed to the designed waves. Since the sections of this breakwater were designed in the form of reshaping berm breakwater, it was expected that it changes to S shape profile, however, it did not occur and the sections remained stable like conventional rubble mound breakwater. Thus, considering value engineering and in order to reduce the project cost, the project was re-designed, modeled, and tested several times to find the most optimized condition for the design.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physical Modeling
 • coastal protection seawall
 • reshaping berm breakwater
 • Shahid Beheshti Port
 • Chabahar
 • Holthuijsen, L. H. "Waves in Oceanic and Coastal Waters", Cambridge University Press. Vol. 20, No. 3, pp. 133-135, March, 2007.
 • New Design Thinkers Co., "comprehensive studies of commercial ports of Iran", Port and Maritime Organization Publication, 2006.
 • Young, L. Verhagen, "The growth of fetch limited waves in water of finite depth", Coastal Engineering, Vol. 27 (1-2), pp. 47-78, 1996.
 • J. Bowles, (1995), Foundation Analysis and Design, 5th Edition.
 • E. Frostick, S.J. McLelland T.G.,Mercer, "Users guide to physical modeling and experimentation: Experience of the HYDRALAB network", CRC Pres/Balkema, Leiden, the Netherlands, 2011.
 • A. Hughes, "Physical models and laboratory techniques in coastal engineering", World Scientific, 1993.
 • "first and second phases of rocky breakwater studies", Chabahar, 2011.
 • B. Jafaryan, and M., R. Samadyan, "Chabahar geology Map", scale, 1:100000”. Geology and mineral exploration organization of Iran, 1996.
 • Motamed, M. R. Gharib, “Evolution of coastal Makoran during the Late Quaternary", Journal of Geographic Research, issue no. 64, pp.77-88, 2008.
 • A. Hughes, "Physical models and laboratory techniques in coastal engineering", World Scientific, 1993.
 • "Research laboratory for hydraulic models", University of K.N. Toosi, LHM.civil.kntu.ac.ir. Accessed: 11/9/2019.
 • Aqghanabati, "Geology of Iran", publication of geology and mineral exploration organization of Iran, 2004.
 • "Synoptic Information station of Chabahar", Chabahar, Iran, 2020.
 • Dehghan Chenari, Lak. Razieh, “Sedimentology of contemporary sediments in Persian Gulf’s seabed.” 30th conference of geology, geology and mineral exploration organization of Iran, 2011.
 • Management and planning organization of Iran, “guideline for retaining walls”, issue no. 308, 2005.
 • Robert, “principle of marine Engineering”, translated by Khosro Bargi, Tehran University press, 2000.
 • New Design Thinkers Co., "comprehensive studies of commercial ports of Iran", Port and Maritime Organization Publication, 2006.
 • Farjami, and T. Hosseini, and S. Mohammadi, "stimulating sea waves resulting from wind in Bushehr Gulf using SWAN’s Numerical modeling", Oceanology, 2nd years, issue no. winter 1390. Pp. 79-87, 2011.
 • Khatam-al Anbiya Construction Headquarter (Qorb Noah), "Phases 1 and 2 studies of stone breakwater of Chabahar". 2011.
 • Mohammadi, R. lakaf, and M. Moeini, "Sedimentgeochemistry of Chabahar gulf”, 26thcongerss on geology science", 2007.
 • Mossayebi, "numerical modeling of waves resulting from winds in northern Persian Gulf (Assalouyeh), by SWAN model", MA thesis, Isfahan University, 2011.
 • H. Holthuijsen, "Waves in oceanic and coastal waters", Cambridge University Press, 2007.
 • "Shore Protection Manual", US Army Corps of engineers, vol. 1 & 2, 1984.
 • Yoshimi, T. Shigeo, Y. Tadahiko, and Y. Shuji, "Technical Standards and Commentaries for Port and Harbor Facilities in JAPAN", 2009.
 • R. Young, Total energy and peak frequency, Coastal Engineering, vol. 29 (1), pp. 47-78, 2017.