مقایسه هیدرودینامیکی دو شناور کاتاماران و اینکت از منظر شتاب عمودی و اثر کوبش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)

2 مدیر حوضچه خلیج فارس - دانشگاه امام حسین (ع)

3 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

در مقاله حاضر یک نمونه شناور کاتاماران در دو حالت بدون سینه و همراه با سینه (شناور اینکت)، طراحی و ساخته شد و در دو موج با ارتفاع مشخصه cm11و cm17 تحت آزمایش تجربی قرارگرفته است. شیب سینه و ارتفاع جانمایی شناور موردبررسی به نحوی انتخاب شد تا کمترین شتاب عمودی را داشته باشد. نتایج نشان می‌دهد در صورت عدم وجود پدیده کوبش، شتاب عمودی و مقادیر پیچ و هیو شناور اینکت کاهش می‌یابد و باوجود افزایش نیروی مقاومت، حرکت آن پایدارتر می‌شود. اما در صورت وجود پدیده کوبش و ارتعاشات ناشی از آن که در طول موج مشخصه cm17 به وقوع می‌پیوندد، گرچه شتاب و مقادیر پیچ و هیو کاهش می‌یابند اما افزایش نیروی مقاومت اثر نامطلوبی بر حرکت شناور می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hydrodynamic comparison of two catamarans and INCAT vessel in terms of vertical acceleration and slamming

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Najafi 1
  • Amin najafi 2
  • peyman ahmadi 3
2 national Iranian marine labrotary
3 Imam Hossein comprehensive University
چکیده [English]

In the present paper, a catamaran vessel was designed and constructed in two models of without and with (INCAT vessel) bow and has been experimentally investigated in environments with two significant wave heights of 11 cm and 17 cm. The slope of bow and its position were evaluated to have the lowest vertical acceleration. The results show that in the absence of slamming phenomenon, the vertical acceleration and the values of the pitch and heave are reduced and its motions becomes more stable despite the increase of the resistance force. However, in the presence of the slamming phenomenon and the resulting vibrations that occur at the environment with significant wave height of 17 cm, although the acceleration and the values of the pitch and heave are reduced, the increase of the resistance force has an undesirable effect on the vessel motion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catamaran
  • vertical acceleration
  • slamming induced vibrations . center-bow . INCAT