بررسی تاثیر انفجار زیر آب بر روند خرابی سکوهای دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در سال‌های اخیر به علت تعداد زیاد حادثه‌های تصادفی و بمب‌گذاری‌های تروریستی، پیش‌بینی آسیب‌پذیری سازه‌های دریایی تحت اثر انفجار اهمیت بسیاری یافته است. انفجار زیر آب یکی از پدیده‌های مخرب سازه‌های دریایی است و شناخت مکانیسم این نوع انفجار می‌تواند برای بررسی تأثیرات آن بر روی سازه‌های دریایی بسیار مهم باشد. هدف این مقاله، بررسی خرابی شمع بتنی در اثر انفجار زیر آب و مطالعه پارامتری تأثیر تغییرات عمق ماده منفجره و قطر پایه بر پاسخ دینامیکی شمع بتنی در معرض انفجار زیر آب با استفاده از تحلیل حساسیت و کاربرد آن در انتخاب مقدار بهینه پارامتر است. برای مدل‌سازی و تحلیل از نرم‌افزار Ansys Workbench و برای حل معادلات دینامیکی از روش صریح استفاده می‌شود. ماده منفجره به جرم 203 کیلوگرم از نوع TNT به فاصله افقی 3 متر از یکی از پایه‌ها در زیر آب در نظر گرفته‌شده و وزن معادل سکو بر پایه اعمال شده است. نتایج حاصل تأثیر قابل توجه انفجار زیر آب را بر پاسخ دینامیکی نشان می‌دهد. با توجه به این نتایج می‌توان به این نکته پی برد که انفجار در اعماق متوسط بیشترین خرابی را در مقایسه با انفجار نزدیک سطح آب یا بستر دارد. همچنین نتایج حاصل، روند کاهش آسیب را با افزایش قطر پایه نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of underwater explosion on damage of offshore platform piles

نویسندگان [English]

  • Majid Pasbani Khiavi 1
  • Amene Nasrollahzade Gooke 2
1 Associate Professor of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili
2 M. Sc. Student of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

In recent years, due to a large number of accidental incidents and terrorist bombings, it has become very important to predict the vulnerability of marine structures. The underwater explosion is one of the destructive phenomena of marine structures, and understanding the mechanism of this type of explosion can be very important to study its effects on marine structures performance. The purpose of this paper is to investigate the failure of concrete piles due to underwater explosion and parametric study of the effect of variation of blast depth and pile diameter on the dynamic response of concrete piles under underwater explosion using sensitivity analysis and its application in selec the optimal value of the parameter. Ansys Workbench software is used for modeling and analysis and explicit method is used to solve the dynamic equations. The explosive is considered to be TNT with 203 Kg mass with a standoff distance of 3 meters from one of the piles and the equivalent weight of the platform was applied to the pile. The results show a significant effect of the underwater explosion on dynamic response. Based on these results, it can be concluded that the explosion at medium depths has the most damage compared to the explosion near the water surface or bed. Also, the results illustrate the trend of overall damage decreasing with increasing of pile diameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explosion loading
  • TNT
  • Damage mechanism
  • Fixed offshore platform
  • RHT model