بررسی تأثیر پدیده خوردگی به همراه تغییر همزمان شرایط محیطی و مرزی المانهای سکوی جکتی SPD1 در روند تغییر فرکانسهای ارتعاشات طبیعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازه‌های دریایی، دانشگاه تبریز

2 استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده

سکوهای جکتی همواره در معرض نیروها و شرایط مختلف و خشن محیطی قرار دارند که با توجه به اهمیت این سکوها، مدنظر قرار دادن شرایط مختلف موثر و ارزیابی رفتار سکوهای موجود در قبال این شرایط و عوامل محیطی امری ضروری به نظر میرسد. یکی از این عوامل مهم، خوردگی اعضای فولادی این سکوها در دریاهاست. از دیگر عوامل موثر در رفتار یک سیستم، شرایط مرزی یا همان شرایط تکیه گاهی آن بوده و همچنین برخی از اعضای این سکوها در هنگام پدیده جزر و مد شرایط محیطی مختلفی اعم از داخل و یا خارج از آب بودن را نیز تجربه میکنند که به نظر میرسد این امر نیز میتواند در روند نتایج بررسیها تأثیرگذار باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوعات ذکر شده، در تحقیق حاضر به ارزیابی تأثیر شرایط خوردگی، شرایط تکیه گاهی و شرایط محیطی مختلف در روند تغییرات فرکانسهای ارتعاشات طبیعی اعضای سکوی پایه ثابت SPD1 واقع در خلیج فارس پرداخته شده است که نتایج حاکی از اهمیت زیاد تأثیر هر یک از عوامل ذکر شده در روند نتایج به دست آمده در گذر زمان میباشند. کلمات کلیدی : سکوی جکتی، خوردگی، شرایط محیطی، شرایط مرزی و فرکانس‌های طبیعی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corrosion Phenomena Coincide with Changes in Environmental and Boundary Conditions of SPD1 Jacket Platform's Elements, in the Process of Changing the Natural Vibration Frequencies

نویسندگان [English]

  • Amin Razzaghi Kaljahi 1
  • Mohammad Ali Lotfollahi Yaghin 2
چکیده [English]

Jacket platforms are constantly exposed to harsh environmental conditions, so it seems necessary to assessment of existing platforms for various conditions and environmental factors. One of the most important factors is corrosion of steel elements of platforms at sea. In this research, effect of applying corrosion on members’ natural frequency changes is investigated. For this part of the study, some members with details of SPD1 members are assumed, and influence of corrosion on natural frequency changes, in two different conditions, under and out of water, with four support conditions, has been investigated. Keywords : Jacket Platform, Corrosion, Environmental Conditions, Boundary Conditions and Natural Frequencies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jacket Platform
  • Corrosion
  • Environmental Conditions
  • Boundary Conditions and Natural Frequencies
[1] Naghashi, A. R., Lotfollahi, M. A., Forughi Asl, A., “Investigation of Dynamic Response of Offshore Jacket Structure Using Modal Analysis and Finite Element Model Updating”, University of Tabriz, Iran, pp. 1-6, 2011.

[2] American Petroleum Institute. API. “Recommended Practice for Planning. Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms”, APIRP 2A. l9th ed, 2005.

[3] Hooshyar Khoshdel, S., “Principles of Design and Implementation of Offshore Platforms'”, Publication by Fadak Isatis, Tehran, pp. 1-8, 2009.

[4] Foschi, R., Isaacson, M., Allyn, N., Yee, S., “Combined Wave-Iceberg Loading on Offshore Structures”, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 23, pp. 1099-110, 1996.

[5] Abdel Raheem, E., “'Nonlinear Behaviour of Steel Fixed Offshore Platform under Environmental Loads”, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Taibah University, Medina, Saudi Arabia, pp. 1-15, 2014.

[6] Mostafa, Y., El Naggar, M., “Response of Fixed Offshore Platforms to Wave and Current Loading Including Soil-Structure Interaction”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 24, pp. 357-68, 2004.

[7] Tavakkol, A., Lotfollahi, M. A., Mojtahedi, A., Ahmadi, H., “The Effects of Deck Mass Changes on Dynamic Response of Offshore Jacket Structures Using Fuzzy Logic”, University of Tabriz, pp. 1-11, 2013.

[8] Rad, M., Doolatshahi, M., Esmaeeli., “Monitoring Braces an Offshore Platform under Seismic Loads by Considering the Interaction of Water- structures and soil”, 1st National Conference on Stracture, Earthquake and Geotechnics, Babolsar, Iran, pp. 1-14, 2010.

[9] Lotfollahi, M. A., Movahednia, M., “Dynamic Analysis of an Offshore Platform by Using ANSYS 7 Software”, 5th Iran Hydraulic Conference, Zanjan, Iran, 2005.

[10] Tamjid, H., Farhangdoost, H., Shokrollahi, B., “Structural Analysis of Fixed Offshore Platform During the Construction Loads”, MIC, Kish, pp. 123-129, 2009.

[11] Honarvar, M., Pirooz, M., Bahaari, M., “A Physical and Numerical Modelig for Launching of Jackets Case Study on Balal PLQ Platform”, OMAE The 26th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, pp. 19-26, 2007.

[12] Gharabaghi, A. R. M., “Fatigue Behavior of T-Shaped Pipe Fitting in Offshore Corrosive Environments Using Fracture Mechanics”, ICOPMAS, 2010.

[13] Etemad, K., Gharabaghi, A. R. M., Chenaghloo, M. R., “Seismic Analysis of Fixed Offshore Platform Jacket of the Combined Effect of Waves and Earthquakes'', ICCE, Tehran, 2004.

[14] Hoseini, F., Gharabaghi, A. R. M., Chenaghloo, M. R., “Investigate the Behavior of Fixed Offshore Platforms under Ship Impact”, ICCE, Tehran, 2004.

[15] Aghajani, A., “Corrosion Protection of Oil and Gas Risers in Splash zone”, 12th International Congress on Marine Corrosion and Fouling, 2004.

[16] Vosooghi Amiri, S. Sadeghi, K. “Free Vibration of Marine Risers”, 13th Maritime Conference, Iran-Kish, 2011.

[17] Iran Management and Planning Organization., “Iran Ports and Marine Structures Design Regulations”, Publication by PMO, 2006.

[18] Daghigh . M., “Analysis and Design of Conductor Pipes in a Fixed Offshore Platform Under Extreme Environmental Loads and Fatigue by using Square Sections”, ICOPMAS, Tehran, Iran, 2012.