اثر شکل حفره های موجشکن حفره دار بر استهلاک انرژی امواج برخوردی به روش عددی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

موجشکنهای حفره دار نسل جدیدتر موج شکنهای قائم هستند که در آنها مشکل انعکاس امواج و نیروهای زیاد وارد بر سازه تا حد زیادی حل شده است. در این مقاله به بررسی اثر شکل حفره‌های موجشکن حفره دار قائم بر مقدار ضریب انعکاس تحت اثر امواج تنهای برخوردی به روش عددی پرداخته شده است. موجشکن قائم مورد بررسی دارای صفحه ی تک و دوبل با چهار شکل حفره و چهار مقدار درصد بازشدگی مختلف صفحه ی روبرویی است. شبیه‌سازی این موجشکن در حالت سه‌بعدی به روش حجم محدود در نرم افزار Flow-3D انجام گردید. برای مدل‌سازی سطح آزاد جریان از مدل جزء حجم سیال (VOF) و به منظور محاسبه آشفتگی از مدل RNG-k-ε استفاده شد. نتایج نشان داد که در موجشکن با صفحات تک با افزایش مقدار تخلخل، به مقدار انعکاس موج نیز افزوده می‌شود بطوریکه صفحات با تخلخل 40% بیش از 90% موج تابشی را منعکس می‌کنند. همچنین مقدار ضریب انعکاس با افزایش نسبت بدون بعد B/L که در آن B عرض اتاقک موجگیر و L طول موج تابشی است به صورت نوسانی کم و زیاد می‌شود. همچنین موجشکن با صفحات دوبل نسبت به صفحات تک باعث استهلاک انرژی بیشتری در حدود 20 الی 25 درصد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of hole shapes of perforated breakwaters on incident wave energy damping using numerical method

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ghasemi zadeh 1
  • M Ketabdari 2
1 Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Perforated breakwaters are newer generation of vertical breakwaters in which some how the problems of high wave reflection and forces exerted to the structure have been solved. In this paper the effect of hole shapes of vertical perforated breakwaters on reflection of solitary waves was investigated using numerical method. A single and double walls vertical breakwater with four different hole shapes and four different front wall porosity were considered. The breakwater was modeled in 3D using FVM method of FLOW-3D software. The free surface was modeled using VOF method while RNG-k-ε was used to model turbulent effect. The results show that in single wall breakwater as porosity increases the wave reflection increases as well so that a 40% porous wall reflects 90% of incident waves. Furthermore the reflection coefficient has a fluctuating nature as non- dimensional ratio of B/L increases (B is width of caisson and L is incident wave length). Moreover double wall breakwater is able to damp wave energy up to 20 to 25% greater than that of the single wall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vertical perforated breakwater
  • solitary wave
  • Volume of fluid method
  • RNG turbulent model
  • Flow-3D software
[1] Jarlan, G. E. “A Perforated Vertical Wall Breakwater”, The Dock and Harbour Authority, Vol. 41, pp. 394-398, 1961.

[2] Terrett, F. L., Osorio, J. D. C. and Lean, G. H., “Model Studies of a Perforated Breakwater”, 11th ASCE Conference. Coastal Engineering, America, pp. 1104-1109, 1968.

[3] Kondo, H. and Toma, S., “Reflection and Transmission for a Porous Structure", 13th Coastal Engineering Conference. America, Vol. 3, pp. 1847-1866, 1972.

[4] Massel, S. R. and Mei, C. C., “Transmission of Random Wind Waves Through Perforated or Porous Breakwaters”, Coastal Engineering, Vol. 1, pp. 63-78, 1977.

[5] Kondo, H., “Analysis of Breakwaters Having Two Porous Walls”, Coastal Structures, pp. 962-977, 1979.

[6] Hagiwara, K., “Analysis of Upright Structure for Wave Dissipation using Integral Equation”, Coastal Engineering, pp. 2810-2826, 1984.

[7] Bennet, G. S., McIver, P. and Smallman, J. V. “Mathematical Model of a Slotted Wave Screen Breakwater”, Coastal Engineering, Vol. 18, pp. 231-249, 1992.

[8] Mallayachari, V. and Sundar, V., “Reflection Characteristics of Permeable Seawalls”, Coastal Engineering, Vol. 23, pp. 135-150, 1994.

[9] Isaacson, M., ‏Baldwin, J., Allyn, N. and Cowdell, S., “Design of a Perforated Breakwater”, Ports 98 Conference, Vol. 2, pp. 1189-1198, 1998.

[10] Isaacson, M., Baldwin, J., Allyn, N. and Cowdell, S., “Wave Interactions with Perforated Breakwater”, Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 126, No. 5, pp. 229-235, 2000.

[11] Zhu, S. and Chwang, A. T., “Investigations on the Reflection Behaviour of a Slotted Seawall", Coastal Engineering, Vol. 43, pp. 93-104, 2001.

[12] Requejo, S., Vidal, C. and Losada, I. J. “Modelling of Wave Loads and Hydraulic Performance of Vertical Permeable Structures”, Coastal Engineering, Vol. 46, pp. 249-276, 2002.

[13] Suh, K. D., Choi, J. C., Kim, B. H., Park, W. S. and Lee, K. S., “Reflection of Irregular Waves from Perforated-wall Caisson Breakwaters”, Coastal Engineering, Vol. 44, pp. 141-151, 2001.

[14] Suh, K. D. and Park, J. K. and Park, W. S., “Wave Reflection from Partially Perforated-wall Caisson Breakwater”, Coastal Engineering, Vol. 33, pp. 264-280, 2006.

[15] Ketabdari, M. J. and Varjavand, I., “Reflected Energy Spectrum from Slotted Breakwaters Due to Irregular Waves”, Journal of Coastal Research, Vol. 24, No. 6, pp. 1529-1535, 2008.

[16] Sorensen, R. M., “Basic Coastal Engineering”, Springer, Usa, 1997.

[17] Dean, R. G. and Dalrymple, R. A., “Wave Mechanics for Engineers and Scientists”, World Scientific, Singapore, 2000.

[18] Hirt, C. W. and Nichols, B. D., “Volume of Fluid Method for the Dynamics of Free Boundaries”, J. Computational Physics, Vol. 39, pp. 201-225, 1981.

[19] Versteeg, H. K. and Malalasekera, W., “An Introduction to Computational Fluid Dynamics The Finite Volume Method”, Pearson Education Limited, England, 2007.

[20] Leveque, R. J. “Finite-Volume Methods for Hyperbolic Problems”, Cambridge University Press, 2002.

[21] Hall, J. V. and Watts, J. W., “Laboratory Investigation of the Vertical Rise of Solitary Waves on Impermeable Slopes”, Tech. Memo., Beach Erosion Board, U.S. Army Corps of Engrs, No. 33, 1953.

[22] Yong, Liu, and Yu-cheng, Li, “Wave Interaction with a Wave Absorbing Double Curtain wall Breakwater”, Ocean Engineering, Vol. 38, pp. 1237-1245, 2011.