استفاده از آب دریا در فلوتاسیون مس - مولیبدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

با توجه به رشد سریع جمعیت و توسعه صنایع مختلف، میزان آب تازه به سرعت در حال کاهش است به طوری که در کشورهای خشک مانند ایران، به یک عامل حیاتی، تبدیل شده است. فرآیند فلوتاسیون یکی از روش های اصلی فرآوری مواد معدنی است که در محیط های آبی انجام می گیرد و حجم وسیعی از آب را مصرف می کند. هدف از مقاله حاضر بررسی استفاده از آب دریا در فلوتاسیون کانه های سولفیدی مس- مولیبدن و مقایسه نتایج آن با آب تازه است. نمونه مورد مطالعه از خوراک وروی به سلول های رافر واحد تغلیظ 2 مجتمع مس سرچشمه تهیه شده است. آزمایش های فلوتاسیون در شرایط مختلف در آب تازه و آب دریا انجام گردید و بازیابی های مس، مولیبدن و آهن تعیین شد. نتایج نشان داد که بازیابی مس در آب تازه و آب دریا در pH های مختلف روند مشابهی داشته است ولی بازیابی مولیبدن در pH بالای 5/9 به شدت کاهش یافت. کاهش بازیابی مولیبدن به دلیل ترسیب هیدروکسید منیزیوم است که در pH های بالاتر از 5/9 اتفاق می افتد. بنابراین فلوتاسیون مرسوم مس مولیبدن (pH بالای 11) زمانی که پیریت در محیط زیاد باشد درصورت استفاده از آب دریا با مشکل جدی مواجه خواهد شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The use of seawater in copper and molybdenum flotation

چکیده [English]

Nowadays, seawater usage in mineral processing has become a fairly topical issue. Due to rapid population growth and industrial development, the amount of fresh water is decreasing rapidly, so that fresh water is a critical component, especially in many industrialized arid countries, such as Iran. One of the main methods of mineral processing is flotation process that occurs in aquatic environments and consumes large volumes of water. The purpose of this paper was to investigate the use of sea water in the Cu-Mo ores froth flotation. In the experimental work, seawater was utilized as process water in the laboratory rougher flotation tests and compare the results with fresh water. The ore sample was porphyry Cu-Mo ore, which was delivered from Sarcheshmeh Copper complex. Results show that recovery of copper maintained almost the same level in both mediums. However, lime consumption was observed to be increased significantly under flotation conditions in seawater. In addition, the floatability of molybdenum was affected negatively above the pH 9.5-10. Recovery reduction of molybdenum was suggested to occur due to the magnesium hydroxide complexes and magnesium hydroxide precipitates, which began to form in seawater in higher pH levels. The experimental work showed that the conventional flotation of Cu-Mo ore conducted in seawater has serious conflicts, when pyrite is depressed with lime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea water
  • Flotation
  • pH
  • Recovery
  • copper
  • molybdenum
[1] Burn, A.K. "The Flotation of Chalcopyrite in Seawater", Bulletin Institution of Mining and Metallurgy, pp. 314-320, 1930.

[2] Rey, M. and Raffinot, P. "Flotation of Ores in Sea Water: High Frothing; Soluble Xanthate Collecting", World Mining, June, pp. 18-21, 1966.

[3]‌‌Morales, J.E. "Flotation of the   Andacollos ore in Pilot Plant by using Seawater". Minerals, 30, pp. 16-22, 1975.

[4] Kurniawan, A. U., Ozdemir, O., Nguyen, A.V., Ofori, P. & Firth, B. "Flotation of Coal Particles in MgCl2, NaCl, and NaClO3 Solutions in the Absence and Presence of Dowfroth 250", International Journal of Mineral Processing, 98, pp.137-144, 2011.

[5] Zanin, M., Wightman, E., Grano, S.R., Franzidis, J.P., "Quantifying Contributions to Froth Stability in Porphyry Copper Plants", Int. J. Miner. Process. 91, pp. 19–27, 2009.

[6] Castro, S., Venegas, I., Landero, A., Laskowski, J.S. "Frothing in Seawater Flotation Systems". Proc. XXV Int. Mineral Processing Congress. CURRAN ASSOCIATES INC., pp. 4039–4047 (Brisbane), 2010.

[7] Castro, S., Ramos, O., Cancino, J.P., Laskowski, J.S. "Frothing in the Flotation of Copper Sulphide ores in Sea Water", In: Drelich, J. (Ed.), Proc. 1st International Symposium. Water in Mineral Processing. SME, pp. 211–223, 2012.

[8] Castro, S., Miranda, C., Toledo, P., b, Laskowski, J.S. "Effect of Frothers on Bubble Coalescence and Foaming in Electrolyte Solutions and Seawater", International Journal of Mineral Processing 124, pp. 8–14, 2013.

[9] Laskowski, J.S, Castro, S., Ramos, O. "Effect of Seawater Main Components on Frothability in the Flotation of Cu-Mo Sulphide ore", Physicochem. Probl. Miner. Process. 50(1), pp. 17−28, 2013.

[10] Laskowski, J.S, Castro, S. "Hydrolyzing ions in Flotation Circuits: Seawater Flotation", Proc. 13th Int. Mineral Processing Symp., Bodrum (Turkey), pp. 219–228, 2012.

[11] Eigeles, M.A., Volvenkova, V.S. "On the Mechanism of Activating and Depressant Action in Soap Flotation", Proc. 7th Int. Mineral Processing Congress (N. Arbiter, ed.), Gordon and Breach, Vol. 1, pp. 269–277, 1964.

[12] Eigeles, M.A., Volvenkova, V.S. "Inorganic Electrolytes and Colloids in Elementary Flotation", Proc. 6th Int. Mineral Processing Congress (A. Roberts, ed.), Peramon Press, pp. 513–525, 1963.  

[13] Li C., Somasundaran, P., "Reversal of Bubble Charge in Multivalent Inorganic Salt Solutions – Effect of Aluminium", J. Colloid Interface Sci., 148(2), pp. 587–591, 1992.

[14]Castro, S., Rioseco P., Laskowski J.S. "Depression of Molybdenite in Seawater", Proc. 26th Int. Mineral Processing Congress, New Delhi, pp. 739–752. 2012.

[15]Castro, S. "Challenges in Flotation of Cu-Mo sulfide Ores in Sea Water", Water in Mineral Processing – Proc. of the First International Symposium (J. Drelich, Ed.), SME, pp. 29–40, 2012.