ارائه روشی جدید و ارزان قیمت برای تولید داده فریب GPS به منظور محفاظت از سامانه های ناوبری دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، 13114-16846، ایران

چکیده

سیستم GPS کل جهان را تغییر داده است. این مسئله به ویژه در کاربردهای صنعت دریانوردی شامل جستجو و نجات صادق است. امنیت و قابلیت اطمینان سیستم GPS در حضور حمله فریب دچار اختلال می‌شود. از این رو در سال های اخیر مطالعه و تحقیق در رابطه با روش‌های مقابله با فریب به یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی به ویژه در سامانه‌های ناوبری دریایی، تبدیل شده‌است. در طراحی روش های ضدفریب، یکی از نیازمندی های اساسی، تهیه داده های فریب واقعی به منظور راست آزمایی الگوریتم پیشنهادی است. از طرفی دیگر برای تولید داده های فریب واقعی باید دستگاه های گران قیمت فریبنده تهیه گردد که در اغلب موارد مقدور نمی باشد. از این رو تهیه داده معتبر فریب بدون نیاز به دستگاه فریب دهنده می تواند برای مطالعات ضدفریب مفید واقع شود. در این مقاله روشی جدید و ارزان قیمت ارائه شده‌است که به کمک آن تنها با استفاده از گیرنده نرم افزاری و داده های واقعی GPS، مجموعه ای از داده های فریب معتبر تولید می شود. به این ترتیب که در آن با بهره گیری از ساز و کار تأخیر و ترکیب، داده فریبی فراهم شده‌است که در صورت به کاربردن، دستگاه فریب دهنده در آنتن ورودی گیرنده ی هدف در سامانه دریایی ایجاد می شود. پس از شرح الگوریتم تولید فریب، اعتبارسنجی روش پیشنهادی با آزمایش های مناسب انجام شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Novel and Low-Cost Technique for Generating GPS Spoofing Data in order to Protection from Marine Navigation Systems

چکیده [English]

The Global Positioning System (GPS) has changed the world. This is especially true for marine operations, including search and rescue. Safety and security of marine navigation GPS system is vulnerable to spoofing attack. Therefore, in recent years, the study of spoofing and related countermeasures has become one of the important topics of scientific research especially in marine navigation . One of the basic requirements and major challenges in designing anti-spoof methods and evaluating a successful GPS spoofing countermeasure is the collection of actual spoofing data used to verify the proposed algorithm. Since actual spoofing data is acquired through an expensive spoofer-receiver device which is not possible in most cases, preparing genuine spoofing data without expensive spoofing devices including extra software or hardware can be helpful in the development of anti-spoofing studies. In this paper, a new and low-cost technique is proposed that help to generate a set of spoofing data only with the employment of software receiver and a set of real GPS signals. In this way, a spoofing data is resulted by utilizing delay and mixing procedure. This data will be generated in victim receiver antenna in marin navigation system, if a spoofer-receiver device is used in practice. After explanation of spoofing algorithm, the validation of proposed method is proved by appropriate tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GPS receiver
  • counterfeit signal
  • authentic signal
  • marine navigation
[1]     Grant, P. Williams, N. Ward and S. Basker, “GPS Jamming and the Impact on Maritime Navigation”, The General Lighthouse Authorities of the United Kingdom and Ireland, pp. 1-12, 2001.

[2]     Ferguson N. and B. Schneier, Practical Cryptography, John Wiley & Sons, 2003.

[3]     Cheng, X. J., Cao, K. J., Xu, J. N. and Li, B., “Analysis on Forgery Patterns for GPS Civil Spoofing Signals”, The 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology, pp. 353-356, Nov. 2009.

[4]     Hein, G. W., Kneissl, F., Avila-Rodriguez, J. A. and Wallner, S., “Authenticating GNSS: Proofs Against Spoofs, Part II”, GNSS Magazine, pp. 58–63, 2007.

[5]     Lo, S., De Lorenzo, D., Enge, P., Akos, D. and Bradley, P., “Signal Authentication, a Secure Civil GNSS for Today”, GNSS Magazine, pp. 30-39, 2009.

[6]     Juang, J. C., “GNSS Spoofing Analysis by VIAS”, Coordinates Magazine, Vol. 7, No. 1, pp. 11-13, Jan. 2011.

[7]     Scott, L., “Location Assurance”, GPS World, Vol. 18, No. 7, pp. 14-18, July 2007.

[8]     Warner J. S. and Johnston, R. G., “A Simple Demonstration that the Global Positioning System (GPS) Is Vulnerable to Spoofing”, Journal of Security Administration, pp. 1-8, 2002.

[9]     Tippenhauer, N. O., Popper, C., Rasmussen, K. B. and Capkun, S., “On the Requirements for Successful GPS Spoofing Attacks”, The 18th ACM Conference on Computer and Communications Security,  pp. 75-86, Oct. 2011.

[10]  Nighswander, T., Ledvina, B., Diamond, J., Brumley, R. and Brumley, D., “GPS Software Attacks”, Computer Communication Networks—Security and Protection, pp. 450-461, Oct. 2012.

[11]  Ledvina, B. M., Bencze, W. J., Galusha, B. and Miller, I., “An In-Line Anti-Spoofing Device for Legacy Civil GPS Receivers”, The 23rd International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation, pp. 689-712, Jan. 2010.

[12]  Montgomery, P. Y., Humphreys, T. E. and Ledvina, B. M., “Receiver-Autonomous Spoofing Detection: Experimental Results of a Multi-Antenna Receiver Defense Against a Portable Civil GPS Spoofer”, Institude of International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation, pp. 1-7, Jan. 2009.

[13]  Jahromi, A. J., Broumandan, A., Nielsen, J. and Lachapelle, G., “GPS Vulnerability to Spoofing Threats and a Review of Antispoofing Techniques”, International Journal of Navigation and Observation, pp. 1-16, May 2012.

[14]  Humphreys, T. E., Ledvina, B. M., Psiaki, M. L., O'Hanlon, B. W. and Kintner, P. M., “Assessing the Spoofing Threat: Development of a Portable GPS Civilian Spoofer”, The 21st International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation, pp. 2314-2325, Sep. 2008.

[15]  Papadimitratos, P. and Jovanovic, A., “GNSS-based Positioning: Attacks and Countermeasures”, IEEE Military Communications Conference, pp. 1-8, 2008.

[16]  Jahromi, A. J., Lin, T., Broumandan, A., Nielsen, J. and Lachapelle, G., “Detection and Mitigation of Spoofing Attacks on a Vector-Based Tracking GPS Receiver”, International Technical Meeting of The Institute of Navigation, pp. 3-8, Jan. 2012.

[17]  Nielsen, J., Broumandan, A. and Lachapelle, G., “Spoofing Detection and Mitigation with a Moving Handheld Receiver”, GPS World Magazine, Vol. 21, No. 9, pp. 27-33, Sep. 2010.

[18]  White, N. A., Maybeck, P. S. and DeVilbiss, S. L., “Detection of Interference/Jamming and Spoofing in a DCPS-aided Inertial System”, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 34, No. 4, pp. 1208–1217, 1998.

[19]  Shepard, D. P. and Humphrey, T. E., “Characterization of Receiver Response to Spoofing Attacks”, GPS World, Vol. 21, No. 9, pp. 27–33, 2010.

[20]  Jahromi, A. J.,  Broumandan, A., Nielsen, J. and Lachapelle, G., “GPS Spoofer Countermeasure Effectiveness based on Signal Strength, Noise Power and C/No Observables”, International Journal of Satellite Communications and Networking, Vol. 30, No. 4, pp. 181–191, June 2012.

[21]  Wen, H., Huang, P. Y. R., Dyer, J., Archinal, A. and Fagan, J., “Countermeasures for GPS Signal Spoofing”, The 18th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation, pp. 1285–1290, Sep. 2005.

[22]  Cavaleri, A., Motella, B., Pini, M. and Fantino, M., “Detection of Spoofed GPS Signals at Code and Carrier Tracking Level”, The 5th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing, pp. 1-6, Dec. 2010.

[23]  Humphreys, T. E., Psiaki, M. L., Kintner, P. M. and Ledvina, B. M., “GNSS Receiver Implementation on a DSP: Status, Challenges and Prospects”, The 19th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation, pp. 1-13, 2006.

[24]  Borre, K., Akos, D. M., Bertelsen, N., Rinder P. and Jensen, S. H., “A Software-Defined GPS and Galileo Receiver: A Single-Frequency Approach”, Birkhauser Boston, 2007.