شبیه‌سازی ارتفاع موج دریا با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری در منطقه چابهار
1. شبیه‌سازی ارتفاع موج دریا با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری در منطقه چابهار

سعید اکبری فرد؛ علی محمد آخوندعلی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 73-84

چکیده
  با توجه به اثرگذاری امواج دریا بر فعالیت­ های دریایی، به بررسی ارتفاع موج و تاثیر عوامل مختلف بر این متغیر در منطقه­ چابهار پرداخته شد. در این پژوهش از روش الگوریتم چرخه آب (WCA) برای پیش‌بینی ارتفاع ...  بیشتر